Azacare

Udgået: 27.12.2021
L04AX01
 
 
Cytostatikum. Antimetabolit.

Anvendelsesområder

 • Sygdomme og tilstande, hvor immunsuppression er indiceret.

 

Azathioprin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg azathioprin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. Individuelt. Sædvanligvis 2-5 mg/kg legemsvægt/dag under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 

 

Kronisk aktiv hepatitis og cirrose 

 • Voksne. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør så vidt muligt ikke knuses eller deles, da der er risiko for eksponering for det aktive indholdsstof. Passende forholdsregler bør i så fald iagttages for at undgå hudkontakt eller inhalation.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad, men bør tages på samme måde hver dag.
 • Samtidig indtagelse af mælk og mælkeprodukter skal undgås. Tabletten skal indtages mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter indtagelse af mælk eller mælkeprodukter.

Nedsat leverfunktion

Initialdosis bør evt. nedsættes, og tæt monitorering for bivirkninger tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Blodbilledet kontrolleres hver uge de første 4 uger og derefter hver 3.-4. måned, uanset dosis.
 • Vacciner med levende virus eller bakterier skal undgås under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering.
 • Dosisreduktion ved knoglemarvsinsufficiens relateret til behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression, Leukopeni.
Infektioner.
Almindelige (1-10 %) Trombocytopeni.
Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Pancreatitis, Steatoré.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Megaloblastisk anæmi, Myelodysplastisk syndrom, Pancytopeni.
Alvorlige hepatiske skader  (livstruende).
Cervixneoplasi, Hudcancer, Kaposis sarkom, Myeloid leukæmi, Neoplasmer, Sekundær malignitet.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01 %) Colitis, Diverticulitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel pneumonitis.
Ikke kendt hyppighed Lymfom  (hepatoplenisk T-celle lymfom).
Akut febril neutrofil dermatose.

Interaktioner

 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af 6-mercaptopurin:
  • Samtidig behandling med febuxostat kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og kombinationen bør undgås. Er dette ikke muligt, bør dosis af azathioprin reduceres til højst 20% af sædvanlig dosis.
  • Samtidig behandling med allopurinol kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af azathioprin skal reduceres til ca. 25% af sædvanlig dosis.
 • Azathioprin har antagonistisk effekt over for ikke-depolariserende muskelrelakserende midler.
 • Azathioprin kan forstærke effekten af depolariserende muskelrelakserende midler (cisatracurium, rocuronium eller suxamethon).
 • Azathioprin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af azathioprin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Infusion af infliximab kan i 1-3 uger herefter øge koncentrationen af azathioprins aktive metabolit.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, men også i betydeligt omfang fra patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der synes overordnet at være en mindre overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt et bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Azathioprin er en hypoxanthinanalog som efter aktivering først til 6-mercaptopurin og derefter til nukleotidet blokerer purinbiosyntesen.  

Farmakokinetik

 • Prodrug. Metaboliseres hurtigt efter absorption til den aktive metabolit, 6-mercaptopurin.
 • Biotilgængeligheden af 6-mercaptopurin er ca. 60 % og nedsættes med ca. 25 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid for 6-mercaptopurin ca. 1 time.
 • 6-mercaptopurin oxideres til 6-tiourinsyre og andre metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Tabletterne er filmovertrukne, men ved deling kan man komme i kontakt med det aktive indholdsstof. Bør så vidt mulig ikke deles. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (2care4) 068420
50 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (2care4) 598344
100 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Azathioprin "Orifarm" Orifarm Generics, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Azathioprin "Ratiopharm" TEVA, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Azatioprin "Mylan" Viatris, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Imurel Aspen Nordic, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (2 varianter fra 2care4)  (2care4)

Præg:
IM, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 50 mg (2 varianter fra 2care4)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (2 varianter fra 2care4)  (2care4)

Præg:
GX, CH1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 50 mg (2 varianter fra 2care4)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4285. Alami Z, Agier MS, Ahid S et al. Pregnancy outcome following in utero exposure to azathioprine: A French comparative observational study. Therapie. 2018; 73(3):199-207, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100610 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4287. Garritsen FM, van den Broek MPH, van Zuilen AD et al. Pregnancy and fetal outcomes after paternal exposure to azathioprine, methotrexate or mycophenolic acid: a critically appraised topic. Br J Dermatol. 2017; 176(4):866-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418137 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4286. Akbari M, Shah S, Velayos FS et al. Systematic review and meta-analysis on the effects of thiopurines on birth outcomes from female and male patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19(1):15-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22434610 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4288. Casanova MJ, Chaparro M, Domènech E et al. Safety of thiopurines and anti-TNF-α drugs during pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2013; 108(3):433-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318480 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...