Affera K-haler

R03AK11
 
 

Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum. 

Anvendelsesområder

Astma: Anvendes som p.n. behandling (fra trin 1 i GINA behandlingsguideline) og som fast forebyggende behandling (fra trin 3 i GINA behandlingsguideline) (2518). Se endvidere tabel 4 i Behandling af astma hos voksne

Dispenseringsform

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 doser 2 gange dgl. i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 250 mikrogram fluticasonpropionat/10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange dgl.
 • Kan anvendes i lav dosis (100-250 mikrogram fluticasonpropionat) p.n.

 

Børn over 12 år og unge 

 • 2 doser 2 gange dgl. i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 125 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses på "Flutiform".  

 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Forsigtighed ved tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).
 • Desuden forsigtighed ved fæokromocytom, ved svampe- eller virusinfektioner i luftvejene, ved lungetuberkulose samt ved nedsat binyrefunktion.
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.
 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis bør mund og svælg skylles med vand, som efterfølgende spyttes ud.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Ventrikulær ekstrasystoli.
Svimmelhed.
Tremor.
Dysfoni, Forværret astma.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris.
Oral candidiasis.
Hyperglykæmi.
Muskelkramper.
Agitation.
Dyspnø.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke kendt Sløret syn.
Adfærdsforstyrrelse  (hovedsageligt hos børn), Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.
 • Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres straks.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). Kombination med potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet).
 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

 • Formoterol: Der er for inhalationsbehandling data for 6.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.
 • Fluticason: Der er data for omkring 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.

Ved nyopstået behandlingsbehov i graviditeten bør kombinationspræparater ikke være førstevalg. 

Referencer: 3711, 3867

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Farmakodynamik

Fluticason 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe.

Formoterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Farmakokinetik

Fluticasonpropionat 

 • Absorberes hovedsageligt fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed 11% hos raske, mindre ved astma og KOL.
 • Oral biotilgængelighed < 1%.

Formoterol 

 • Virker lokalt i lungerne.
 • Absorberes fra lungerne.
 • Biotilgængelighed 20-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring: 

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal sprayen opbevares mindst 30 minutter ved stuetemperatur inden klargøring.
 • Efter åbning af folieposen: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram  (Orifarm) 429697
120 doser
470,00

Substitution

inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram
Flutiform K-haler Mundipharma, Fluticasonpropionat, Formoterol, inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram Genordn. B
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2020; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3867. Tegethoff M, Greene N, Olsen J et al. Inhaled glucocorticoids during pregnancy and offspring pediatric diseases: a national cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2012; 185(5):557-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198975 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...