Pemetrexed Hospira

L01BA04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer i kombination med cisplatin som primærbehandling, som monoterapi efter tidligere kemoterapi eller som vedligeholdelsesbehandling.
 • Inoperabelt malignt pleuramesotheliom i kombination med cisplatin.

Pemetrexed bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg pemetrexed (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 10 min. Doseringen gentages hver 21. dag. 

 

For at mindske risikoen for bivirkninger gives 

 • kortikosteroid (svarende til 4 mg dexamethason oralt 2 gange dgl.) dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed
 • folsyre (0,35-1 mg dgl.) første gang 7 dage før indgift af pemetrexed og til og med 21 dage efter sidste pemetrexedindgift
 • B12-vitamin (1 mg i.m.) første gang i ugen før første dosis pemetrexed, herefter 1 gang ved hver 3. behandling.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-45 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 45 ml/min. Der er utilstrækkelige data ved GFR < 45 ml/min.  

   

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Gul feber-vaccine. 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Natriumindhold:
  1 hætteglas med 100 mg pemetrexed indeholder 0,5 mmol natrium, som svarer til 28 mg natriumchlorid.
  1 hætteglas med 500 mg pemetrexed indeholder 2,3 mmol natrium, som svarer til 137 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Træthed.
Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Nedsat appetit.
Hudafskalning, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Conjunctivitis, Keratoconjunctivitis sicca, Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Feber, Mucositis, Smerter, Svimmelhed.
Hypersensitivitet, Urticaria.
Sepsis.
Forhøjede levertransaminaser.
Dehydrering.
Perifer neuropati.
Nyrefunktionspåvirkning.
Brystsmerter.
Alopeci, Erythema multiforme, Hyperpigmentering.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancytopeni.
Angina pectoris, Kardiovaskulær sygdom, Myokardieinfarkt, Supraventrikulære arytmier.
Colitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation, Rektal blødning.
Interstitiel pneumonitis.
Apopleksi, Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli, Perifer iskæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hæmolytisk anæmi.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Erytem.
Meget sjældne (< 0,01 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Bulløs pemfigoid, Dermatitis, Eksem.
Ikke kendt Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose.

Interaktioner

 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.
 • Høje doser af NSAID, fx ASA (> 1,3 g dgl.) og ibuprofen (> 1.600 mg dgl.), hæmmer udskillelsen af pemetrexed.
  NSAID med lang halveringstid bør undgås fra 5 dage før og til 2 dage efter behandling med pemetrexed.
  Patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (GFR på 45-79 ml/min.) skal undgå NSAID såsom ibuprofen og ASA (> 1,3 g) fra minimum 2 dage før og til 2 dage efter behandling.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med andre lægemidler, der udskilles ved aktiv tubulær sekretion, fx penicillin og probenecid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. Dette synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive stofs egenskaber. 

Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende prævention. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Produktresumeet angiver på baggrund af dyreforsøg en mulig risiko for varig skadelig effekt på sæddannelsen. Mandlige patienter bør opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Specifik antidot: folininsyre/ folsyre

Farmakodynamik

Hæmmer folatafhængige enzymer, som deltager i syntesen af thymidin og purinnukleotider. Omdannes intracellulært til en polyglutamatform, som forbliver i cellen og er en endnu mere potent enzymhæmmer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • 70-90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH i rekonstitueret koncentrat til infusionsvæske 6,6-7,8. 

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • 100 mg eller 500 mg opløses i henholdsvis 4,2 ml og 20 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til en koncentration på 25 mg/ml.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 100 ml. 


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med calciumholdige infusionsvæsker. Bør ikke tilsættes andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pemetrexed bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pemetrexedpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 392481
1 stk.
1.580,85
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 470024
1 stk.
6.533,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

05.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...