Amilco®

Udgået: 06.05.2019
C03EA01
 
 

Diuretikum. Kombination af hydrochlorthiazid, som er et diuretikum af thiazid-gruppen, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer og  arteriel hypertension, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges ved kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 50 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Ødemer. Initialt 1-2 tabl. dgl. Efter respons reduceres dosis.
 • Hypertension. 0,5-1 tabl. dgl. om morgenen.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Hydrochlorthiazid: Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Anuri
 • Diabetisk nefropati

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre og diabetes mellitus.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Arytmier, Dyspnø, Hoste.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Ortostatisk hypotension.
Dehydrering, Hyponatriæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed.
Depression, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier.
Fotosensibilitet.
Inkontinens.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning.
Vasculitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Elektrolytforstyrrelser.
Synkope.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Ikke kendt Pneumonitis.
Leukopeni.
Non-melanom hudcancer, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider. Thiazider bør tages 4 timer før indtagelse af colestyramin/colestipol.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Samtidig administration af ciclosporin øger risikoen for hyperkaliæmi.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithiumkoncentration på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, monitorering anbefales.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. For at undgå hypotension, bør diuretisk behandling seponeres 2-3 dage før initiering af behandling med ACE-hæmmere.
 • Ved samtidig indgift af amilorid og digoxin nedsættes den renale sekretion af digoxin, hvorved plasma-digoxin øges.
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • Langtidsbehandling med hydrochlorthiazid (25-200 mg dgl) kan øge fasteblodsukker og glukosetolerancen og muligvis hæmme antidiabetikas hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.
Referencer: 4029, 4030, 3711, 3878

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
  Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 + 5 mg (kan dosisdisp.) 005155
100 stk.
Udgået 06-05-2019

Substitution

tabletter 50 + 5 mg
Sparkal HEXAL, Amilorid, Hydrochlorthiazid, tabletter 50 + 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 + 5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 + 5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4029 Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs N Engl J Med 1964 270 881-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034


4030 Cuadros A, Tatum HJ The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy Am J Obstet Gynecol 1964 89 891-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556

 
 

Revisionsdato

2019-05-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...