Methylphenidat "2care4"

N06BA04
 
 

Centralt stimulerende middel. 

Anvendelsesområder

 • ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse).
 • Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver. Må ved behandling af børn kun varetages af børne- og ungdomspsykiater og ved behandling af voksne af psykiater.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 18 mg, 27 mg, 36 mg eller 54 mg methylphenidathydrochlorid. 

Doseringsforslag

Depottabletter: 1 dosis om morgenen. 

 • Børn over 6 år og unge
  • Generel initial behandling med methylphenidat: 5 mg (som tabletter) 1-2 gange dgl., morgen og middag. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang dgl. om morgenen.
  • Dosis kan øges med op til 18 mg ugentlig.
  • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg dgl.).
 • Voksne
  • Generel initial behandling med methylphenidat: 5 mg (som tabletter) 2-3 gange dgl. Alternativt 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang dgl.
  • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
  • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og det er nødvendigt at titrere individuelt. Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 30-150 mg dgl. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
  • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer dækning i hele vågenperioden.

 

Bemærk: 

 • Ved at følge ovennævnte doseringsforslag kan dosis blive højere end anbefalingerne i produktresumeet.
 • I fald der er tale om meget høje doser, bør det overvejes, om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg.
 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • Ved skift fra et ikke-depot methylphenidatpræparat gives Methylphenidat "2care4" i en dosis svarende til doseringen af ikke-depot præparatet efter følgende anbefalinger:
  • ved 5 mg 3 gange dgl. skiftes til Methylphenidat "2care4" 18 mg 1 gang dgl.
  • ved 10 mg 3 gange dgl. skiftes til Methylphenidat "2care4" 36 mg 1 gang dgl.
  • ved 15 mg 3 gange dgl. skiftes til Methylphenidat "2care4" 54 mg 1 gang dgl.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør depottabletterne tages passende tidligt om morgenen.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
Referencer: 2285, 2282, 2280

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mani.
 • Psykose.
 • Eksisterende eller tidligere svær depression.
 • Ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse.
 • Suicidal adfærd.
 • Anorexia nervosa.
 • Kardiovaskulære lidelser (med mindre en kardiolog har været konsulteret)
 • Cerebrovaskulære lidelser.
 • Hypertyroidisme.
 • Fæokromocytom.
 • Glaukom.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

 • Risikofaktorer for cerebrovaskulære lidelser.
 • Tidligere kardiovaskulære lidelser eller familiær disposition herfor.
 • Tidligere tilfælde af kramper eller anomale EEG-værdier. Methylphenidat kan sænke krampetærsklen. Behandlingen bør seponeres ved stigende frekvens af krampeanfald eller fremkomst af nye krampeanfald.
 • Misbrug af alkohol og medicin - kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere.
 • Behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien.
 • Risiko for fremprovokering af mani ved bipolar sindslidelse.
 • Behandlingen genovervejes ved:
  • Angst
  • Agitation
  • Aggressivitet
  • Suicidal adfærd
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Kontrol af blodtryk og puls samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen (ved dosisjustering og ellers hver 6. måned). Kontrol af blodbillede og ekg på indikation.
 • Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
 • Ved behandling af børn bør højde og vægt monitoreres mindst hver 6. måned.
 • Regelmæssig kontrol af vægt ved behandling af voksne.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering nøje overvejes før en evt. sådan.
 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.
 • Manglende erfaring ved:
  • Hæmatologiske forandringer (fx leukopeni, trombocyopeni, anæmi).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Mundtørhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, Palpitationer, Takykardi, Ændret hjertefrekvens  (sædvanligvis stigning).
Væksthæmning*.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi**, Opkastning, Tandsmerter**, Tænderskæren**.
Perifer kuldefornemmelse, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Urticaria.
Blodtryksændringer  (sædvanligvis stigning), Vægttab.
Tørst.
Artralgi.
Dyskinesier, Tremor.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Rastløshed, Somnolens, Spisevægring, Søvnforstyrrelser.
Nedsat libido**.
Dyspnø, Hoste, Nasopharyngitis, Smerter i thorax, Smerter i øvre luftveje.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dobbeltsyn, Sløret syn.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioneurotisk ødem og eksfoliativ dermatitis).
Muskelkramper.
Akatisi**, Sedation.
Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Psykose, Suicidaltanker.
Hæmaturi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Konfusion, Mani.
Gynækomasti.
Erytem.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hjertestop, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød.
Malignt neuroleptikasyndrom***.
Leverpåvirkning  (herunder coma hepaticum).
Kramper.
Choreiforme bevægelser.
Apati, Overfokusering, Repetitiv adfærd, Suicidaladfærd, Tankeforstyrrelser.
Erythema multiforme, Trombocytopenisk purpura.
Cerebral arteritis og/eller okklusion, Raynauds syndrom.
Ikke kendt hyppighed Pancytopeni.
Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli.
Hyperpyreksi.
Migræne, Trismus**.
Afhængighed af midlet, Stammen.
Inkontinens.
Erektil dysfunktion, Hyppigere og vedvarende erektion, Priapisme****.
Cerebrovaskulære tilfælde.

* Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn. 

** Set hos voksne, men ikke hos børn. 

*** Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler. 

**** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer. 

 

 • Nervøsitet og søvnløshed ses normalt i den indledende behandling og kan afhjælpes ved reducering af dosis.
 • Abdominalsmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Misbrug og afhængighed er set - hyppigst ved formuleringer med hurtig frigivelse.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (gastroenteritis, nedsat libido, akatisi og tandpine) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, tremor, perifer kuldefornemmelse, dyspnø, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Ved dosisstigning (selvdosering) risiko for udvikling af psykose med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af pressorstoffer kan medføre blodtryksstigninger.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af methylphenidat.
 • Methylphenidat kan hæmme metabolismen af coumarin antikoagulantia, visse antikonvulsiva (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) og visse antidepressiva ( tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Risiko for blodtryksstigning ved samtidig anvendelse af halogenerede anæstetika.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af dopaminerge midler (fx antipsykotika).
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Enkelte datasæt antyder en mindre øget risiko for hjertemisdannelser, men dette signal er ikke konsistent.  

Referencer: 3711, 4317, 4318, 4319, 4320

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne ved tabl., 2 døgn ved depottabl. og kapsler). Udmeldes ved indikationen narkolepsi.

Doping

Anvendelse af methylphenidat medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Centralstimulerende middel. Hæmmer genoptaget af dopamin og noradrenalin ved allosterisk blokering af henholdsvis dopamins transportprotein (DAT) og noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af dopamin og noradrenalin uden for nervecellen øges derved.
Effekten ved ADHD skyldes formentlig en regulering af dopamin og noradrenalin i det præfrontale cortex og dermed henholdsvis en reduktion af uønskede signaler (via dopamins stimulering af D1-receptorer) og en øgning af signalstyrken (via noradrenalins stimulering af α2A-receptorer) i nervebanerne.
Hastigheden og graden af blokering af transportproteinerne har betydning for misbrugsrisikoen - en langsom og kun delvis blokering er ønskelig ved terapeutisk anvendelse.
Methylphenidat er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor dexmethylphenidat er den mest aktive. 

Virkningsvarighed 3-4 timer (tabletter), ca. 8 timer (kapsler med modificeret udløsning) og ca. 12 timer (depottabletter). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 14-30 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Tabletter
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Depottabletter
  • Efter indgift opløses tabletovertrækket, hvilket medfører en initial maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
  • Den efterfølgende gradvise frigivelse af aktivt stof fra tabletkernen medfører en senere maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Kapsler med modificeret udløsning
  • Methylphenidate "Stada", Methylphenidate "Teva", Ritalin LA, Ritalin Uno og Ritalina LA:
   Kapslen frigiver det aktive stof med to maksimale plasmakoncentrationer med 4 timers mellemrum (svarende til indgift af 2 tabletter med 4 timers interval).
  • Equasym Depot:
   Kapslen er fremstillet således, at der initialt afgives 30 % aktivt stof efterfulgt af en langsom afgift af det resterende aktive stof.

Indholdsstoffer

Methylphenidatdepottabletter  18 mg  (2care4) depottabletter  27 mg  (2care4) depottabletter  36 mg  (2care4) depottabletter  54 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 18 mg  (2care4) , depottabletter 27 mg  (2care4) , depottabletter 54 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : depottabletter 18 mg  (2care4) , depottabletter 27 mg  (2care4) , depottabletter 36 mg  (2care4) , depottabletter 54 mg  (2care4)
Andre:
Macrogoler : depottabletter 18 mg  (2care4) , depottabletter 27 mg  (2care4) , depottabletter 36 mg  (2care4) , depottabletter 54 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse.

 

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 18 mg  (2care4) 031332
30 stk.
Udgået 29-11-2021
(AP4) depottabletter 18 mg  (2care4) 400369
90 stk.
936,80 10,41 17,35
(AP4) depottabletter 27 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105685
30 stk.
576,60 19,22 21,36
(AP4) depottabletter 36 mg  (2care4) 150555
90 stk.
1.192,35 13,25 11,04
(AP4) depottabletter 54 mg  (2care4) 040897
90 stk.
1.341,00 14,90 8,28

Substitution

depottabletter 18 mg
Concerta Janssen, Methylphenidat, depottabletter 18 mg
Methylphenidate "Actavis" TEVA, Methylphenidat, depottabletter 18 mg
Methylphenidate "Mylan" Viatris, Methylphenidat, depottabletter 18 mg
Methylphenidate "Sandoz" Sandoz, Methylphenidat, depottabletter 18 mg
 
depottabletter 27 mg
Methylphenidate "Mylan" Viatris, Methylphenidat, depottabletter 27 mg
Methylphenidate "Sandoz" Sandoz, Methylphenidat, depottabletter 27 mg
 
depottabletter 36 mg
Concerta Janssen, Methylphenidat, depottabletter 36 mg
Methylphenidate "Actavis" TEVA, Methylphenidat, depottabletter 36 mg
Methylphenidate "Mylan" Viatris, Methylphenidat, depottabletter 36 mg
Methylphenidate "Sandoz" Sandoz, Methylphenidat, depottabletter 36 mg
 
depottabletter 54 mg
Concerta Janssen, Methylphenidat, depottabletter 54 mg
Methylphenidate "Actavis" TEVA, Methylphenidat, depottabletter 54 mg
Methylphenidate "Mylan" Viatris, Methylphenidat, depottabletter 54 mg
Methylphenidate "Sandoz" Sandoz, Methylphenidat, depottabletter 54 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  18 mg  (2care4)

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  27 mg  (2care4)

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  36 mg  (2care4)

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  54 mg  (2care4)

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


2282. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019; 56:14-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30453134 (Lokaliseret 27. januar 2020)


2285. NICE. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87). Nice. 2019; , https://www.nice.org.uk/guidance/ng87 (Lokaliseret 27. januar 2020)


4320. Huybrechts KF, Bröms G, Christensen LB et al. Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry. 2018; 75:167-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29238795 (Lokaliseret 11. februar 2019)


4319. Diav-Citrin O, Shechtman S, Arnon J et al. Methylphenidate in Pregnancy: A Multicenter, Prospective, Comparative, Observational Study. J Clin Psychiatry. 2016; 77:1176-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27232650 (Lokaliseret 11. februar 2019)


4318. Bro SP, Kjaersgaard MI, Parner ET et al. Adverse pregnancy outcomes after exposure to methylphenidate or atomoxetine during pregnancy. Clin Epidemiol. 2015; 7:139-47, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657597 (Lokaliseret 11. februar 2019)


4317. Pottegård A, Hallas J, Andersen JT et al. First-trimester exposure to methylphenidate: a population-based cohort study. J Clin Psychiatry. 2014; 75:88-93, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24502866 (Lokaliseret 11. februar 2019)


2280. Dansk Psykiatrisk Selskab. Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne. 2013; , http://www.dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/2013-06-23-retningslinjer-adhd.pdf (Lokaliseret 25. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

29.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...