Medicintilskud - gældende beløbsgrænser

Revideret: 30.03.2023
Louise Thrane (Forfatter),

Ved angivelse af om et lægemiddel er tilskudsberettiget efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om medicintilskud, anvendes følgende symboler: 


⬤ : Angiver, at tilskud gives alment, dvs. uden klausulering.
⦻ : Angiver, at tilskud til receptpligtig medicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme.
⬛ : Angiver, at tilskud til håndkøbsmedicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme. 

C: Angiver, at tilskud gives til medicinsk cannabis.

Medicintilskudsgrænser pr. 3. april 2023 til 31. december 2023 

Årlig udgift pr. person  

før tilskud  

Tilskud til personer
over 18 år
 

Tilskud til personer
under 18 år
 

0 - 1.045 kr. 

0 % 

60 % 

1.045 - 1.750 kr. 

50 % 

60 % 

1.750 - 3.795 kr. 

75 % 

75 % 

3.795 - 11.570 kr. 

85 % 

> 11.570 kr. 

100 % 

3.795 - 16.220 kr. 

85 % 

> 16.220 kr. 

100 % 


Beløbsgrænserne i skemaet reguleres hvert år i januar. I 2023 er der desuden ændret grænser som følge af inflationshjælp fra 3. april 2023 til 31. december 2023. Tilskudsperioden på ét år starter første gang, man køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. En ny periode starter første gang, man køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Tilskuddet gives til lægemidlets faktiske pris, medmindre lægemidlet er omfattet af en tilskudsgruppe. Tilskudsgrupper er en gruppering af lægemidler, som har tilskud og indbyrdes kan substitueres. Der er fuldstændigt sammenfald mellem tilskudsgrupper og substitutionsgrupper for tilskudsberettigede lægemidler, dette for at sikre, at patienten kan få udleveret det lægemiddel, der danner grundlag for gruppens tilskudspris (medmindre substitution er fravalgt af lægen eller af patienten selv). I hver tilskudsgruppe findes en tilskudspris, som er ens for alle lægemidler i gruppen.  

 

Tilskudsprisen er den laveste pris i tilskudsgruppen. Hvis den fastsatte tilskudspris er mindre end den faktiske pris på det lægemiddel, der udleveres, gives tilskuddet kun til tilskudsprisen. Der gives således kun fuldt tilskud til den billigste synonyme medicin. Det er tilskudsprisen, der tæller med ved opgørelsen i det Centrale Tilskuds Register (CTR). Den del af den faktiske pris, som patienten selv skal betale ved køb af tilskudsberettiget medicin, kaldes patientens egenbetaling. 

 

Beregn egenbetaling
Kender du patientens CTR-saldo, så kan du udregne patientens egenbetaling på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

Terminaltilskud (tilskud til døende)

Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge yde 100 % tilskud til lægemidler til døende, når lægen vurderer, at patienten kun kan forventes at leve i kort tid, typisk få uger til få måneder, og hvor hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs. Dette tilskud ydes til alle lægemidler, uanset om lægemidlet er tilskudsberettiget eller ej. 

 

En bevilling af terminaltilskud ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen.  

 

Hvis bevillingen imødekommes, kan apoteket se bevillingen i CTR.  

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen, efter ansøgning fra den behandlende læge, yde tilskud til et lægemiddel, hvor der ikke ydes generelt tilskud. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor patienten bør behandles med det pågældende lægemiddel.  

 

Hvis bevillingen imødekommes, kan apoteket se bevillingen i CTR.  

Forhøjet tilskud

Hvis en patient af medicinske grunde - fx pga. allergi over for et hjælpestof - er nødt til at bruge et lægemiddel, der er dyrere end tilskudsprisen, kan den behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, således at tilskuddet beregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen. 

 

Hvis bevillingen imødekommes, kan apoteket se bevillingen i CTR.  

Det Centrale Tilskudsregister (CTR)

Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i et landsdækkende elektronisk register, CTR. Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra registret, hvilket betyder at de ovennævnte tilskud automatisk fratrækkes prisen, når man køber medicin på apoteket.  

Sociale tilskud

Det er i visse tilfælde også muligt at få hjælp fra kommunen til medicinudgifter. Disse tilskud kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives; henvendelse sker til kommunens Socialforvaltning. 

Læs mere i det generelle afsnit om Medicintilskud - generelle forhold. Endvidere henvises til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskud og medicinpriser.dk

Gå til toppen af siden...