Stabil angina pectoris

Revideret: 19.01.2023

Kronisk stabil angina pectoris forekommer hos 3-5 % af befolkningen og skyldes iskæmisk hjertesygdom med stenoserende ateromatose i koronararterierne. 

 

Patienter med kronisk stabil angina pectoris er generet af knugende brystsmerter, som provokeres af fysisk anstrengelse eller emotionelt stress, og som oftest aftager i hvile eller ved behandling med nitroglycerin. Symptomerne skyldes myokardieiskæmi, som opstår, når blodforsyningen og dermed ilttilbuddet til myokardiet ikke kan honorere myokardiets iltbehov. 

 

Ved mistanke om stabil iskæmisk hjertesygdom foretages en indledende objektiv undersøgelse (blodtryk, puls, respiration) samt stetoskopi og EKG. Ved behov iværksættes relevant farmakologisk behandling med fx nitroglycerin og acetylsalicylsyre. Såfremt den indledende vurdering giver grundlag for videre udredning, henvises patienten til speciallæge/hospital - mhp. ekkokardiografi og yderligere diagnostisk afklaring.  

 

Non-invasive undersøgelser som myokardiescintigrafi eller hjerte-CT kan oftest be- eller afkræfte diagnosen og danne grundlag for beslutning om evt. yderligere invasiv udredning med koronararteriografi (KAG) mhp. vurdering af mulighed/behov for revaskulariserende behandling i form af Percutaneous Coronary Intervention (PCI), eller Coronary Arterial Bypass Grafting, (CABG).  

 

Udredning og patientforløb er uddybende omtalt i Den Nationale behandlingsvejledning (NBV) for kronisk iskæmisk hjertesygdom (1158) og Sundhedsstyrelsens rapport fra 2018 om "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom” (4537)

Behandlingsvejledning

Behandlingen omfatter dels modifikation af risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom, dels medikamentel antianginøs behandling. 

 

1. Modifikation af risikofaktorer
Livsstilsændringer (rygeophør, motion, diæt) og kontrol af lipider, diabetes og blodtryk er vigtige tiltag. Uanset niveauet af kolesterol reducerer statiner risikoen for akut myokardie infarkt (AMI), stroke samt behovet for revaskularisering med ca. 25 %. Statinbehandling er derfor indiceret hos alle patienter med iskæmisk hjertesygdom. Behandlingsmål er LDL < 1,4 mmol/l. 

Acetylsalicylsyre gives livslangt i en dosis på 75 mg daglig. Tåles acetylsalicylsyre ikke, anvendes clopidogrel 75 mg x 1.  

Efter evt. PCI suppleres acetylsalicylsyre med clopidogrel i 6 måneder. 

 

2. Medikamentel antianginøs behandling 

Nitroglycerin er mest effektivt som anfaldsbrydende behandling. β-blokkerbehandling er førstevalg til forebyggelse af stabil angina og har prognoseforbedrende effekt efter AMI. Kombination af to antianginøse præparater giver mere symptomlindring end enkeltstofbehandling, men der er ikke dokumentation for, at 3-stofsbehandling giver yderligere effekt. β-blokkere, calciumantagonister, ivabradin, nitrater og nicorandil har samme antianginøse effekt. 

 

3. Revaskularisering og ICD 

Revaskularisering af myokardiet reducerer symptomerne, øger arbejdskapaciteten og bedrer oftest livskvaliteten. Afhængig af koronarsygdommens udbredelse vil revaskularisering tillige reducere mortaliteten. Vurdering af revaskulariseringsbehov bør derfor være en integreret del af behandlingstilbuddet til patienter med angina pectoris, se Tabel 1. Ved nedsat systolisk funktion af venstre ventrikel (EF < 35 % og symptomer på hjerteinsufficiens) er der indikation for ICD-pacemaker, se afsnittet Hjerteinsufficiens

 

Tabel 1. Behandlingsstrategi ved kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 

 

 

Ingen angina  

 

Anginaanfald  

 

Ved fortsat angina  

Modifikation af risikofaktorer 

inkl. farmakologisk basisbehandling ved iskæmisk hjertesygdom 

Livsstilsændringer 

Kontrol af hypertension, diabetes og lipider 

Statiner 

Acetylsalicylsyre 

ACE-hæmmer** 

Anfaldsprofylakse 

 

β-blokker

β-blokker + dihydropyridin calciumantagonist, ivabradin eller 

nitrat / nicorandil 

Anfaldsbehandling 

 

Glyceryltrinitrat 

Glyceryltrinitrat 

Revaskularisering 

Ved prognostisk indikation*** 

Ved prognostisk indikation***. 

Overvejes på symptomatisk indikation 

Anbefales på symptomatisk indikation 

* Ved β-blokker-intolerans eller kontraindikation anvendes calciumantagonister, ivabradin eller nicorandil som 1. valg. Nitrater anvendes ikke i monoterapi.
** Evt. forbeholdes ACE-hæmmer til patienter med høj risiko (fx post-AMI, hypertension, diabetes, nedsat venstre ventrikelfunktion).
*** Bedømt på graden af koronararterielæsioner ved angiografi. 

 

Præparatvalg

Anfaldsbehandling 

Til det aktuelle anfald anvendes de hurtigt virkende nitratpræparater. Nitroglycerin (glycerylnitrat) i mundhulen som resoribletter eller spray er den mest effektive behandling af det akutte angina pectoris anfald. Kan også anvendes forud for fx fysisk aktivitet, som forventeligt udløser smerter. Ved mistanke om ustabil angina pectoris er der behov for akut indlæggelse. 

 

Profylaktisk behandling 

β-blokkere, calciumantagonister, sinusknude-hæmmeren ivabradin og kaliumkanalåbneren nicorandil kan alle anvendes i døgndækkende monoterapi. Nitratpræparater med protraheret virkning bør kun undtagelsesvis anvendes i monoterapi. 

 

Som 1. valgspræparat tilrådes β-blokker, hvor der titreres til fuld dosis under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens, så bradykardi (puls < 50 slag pr. minut) og/eller blodtryksfald undgås. Ved utilstrækkelig effekt suppleres med enten dihydropyridin calciumantagonist, ivabradin, langtidsvirkende nitrat eller nicorandil. Den bedste dokumentation findes for kombinationen af β-blokker og amlodipin (billigst) og β-blokker og ivabradin (dyrest). Kombinationsbehandling med β-blokker, verapamil og diltiazem frarådes. Tåles β-blokade ikke, skiftes til monoterapi med calciumblokker (alle typer), nicorandil eller ivabradin. 

Referencer

1158. Fuchs A, Faurkpholt Aagaard CB, Lerkevang Grove E et al. National Behandlingsvejledning (NBV): 3. Kronisk koronart syndrom. Dansk Cardiologisk Selskab. 2022, https://nbv.cardio.dk/ihs (Lokaliseret 24. januar 2023)

 

4537. Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen. 2018; 1,0, https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behand-ling/hjertesygdom/~/media/FD3DCF6366F543D5947CF4ECDA54C6F2.ashx (Lokaliseret 3. marts 2022)