Hjerteinsufficiens

Revideret: 10.03.2023

Hjerteinsufficiens er et klinisk syndrom, der oftest er opstået på baggrund af en iskæmisk hjertesygdom og/eller hypertension. Prævalensen er 2-10 %, stigende med alderen. 

 

De typiske symptomer er dyspnø og træthed, specielt ved anstrengelse, samt væskeretention i form af lungestase og perifere ødemer. Er disse symptomer til stede, startes udredning, som indeholder EKG og evt. måling af brain natriuretic peptide (BNP). Er blot den ene af disse undersøgelser abnorm, er der begrundet mistanke om hjertesvigt, og patienten bør henvises til yderligere udredning med bl.a. ekkokardiografi. 

 

Man skelner mellem systolisk hjerteinsufficiens, hvor venstre ventrikels ejection fraction (EF) er < 40 %, hjerteinsufficiens med bevaret systolisk funktion, hvor EF > 50 % og en mellemgruppe med "mid-range" EF (40-50 %), som ofte klinisk ligner gruppen med lav EF. Alle grupper har behov for symptomatisk behandling, men livsforlængende effekt af behandling er kun overbevisende dokumenteret ved kronisk systolisk hjerteinsufficiens med EF < 40 %.  

 

NYHA-inddeling 

Den traditionelle inddeling i New York Heart Associations funktionsklasser (NYHA I-IV) har stor betydning for prognose og er sammen med fund af EF over eller under 40 % grundlaget for et rationelt behandlingsvalg. 

 

NYHA-funktionsklasse  

Symptomer  

Ingen symptomer ved almindelig aktivitet. 

II 

Dyspnø og træthed ved moderat fysisk aktivitet, fx trappegang. 

III 

Dyspnø og træthed ved let fysisk aktivitet som almindelig gang. 

IV 

Dyspnø og træthed i hvile eller ved enhver fysisk aktivitet. 

Prognose 

Femårs mortaliteten på ca. 50 % efter 1. indlæggelse med systolisk hjertesvigt kan næsten halveres med relevant medicinsk behandling. 

Behandlingsvejledning

1. Non-farmakologisk behandling

Lavintensiv fysisk træning tilrådes med henblik på reduktion af symptomer. Tobak frarådes, og alkohol kun i mængder svarende til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. Saltindtag bør begrænses hos patienter med væskeretention eller med behov for store mængder diuretika. Daglig vejning og oplæring i håndtering af "advarselssymptomer" (stigende vægt og åndenød) med fx selvadministreret ændring i diuretika letter patienternes dagligdag. 

2. Farmakologisk behandling

Kronisk hjerteinsufficiens med EF > 40 %  

Behandlingen rettes primært mod evt. korrigerbar hjertesygdom, fx hjerteklapfejl, atrieflimren og iskæmisk hjertesygdom. Symptomatisk behandling med diuretika udgør hjørnestenen i behandlingen. ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorblokkere (ARB) og β-blokkere vil ofte blive anvendt på andre ikke-hjertesvigtrelaterede indikationer, som fx hypertension, iskæmisk hjertesygdom eller atrieflimren. I udvalgte tilfælde kan der anvendes Sodium-Glucose Cotransporter (SGLT)-2- inhibitor (specialist behandling).  

 

Kronisk hjerteinsufficiens med nedsat systolisk funktion (EF < 40 %). 

Åndenød og væskeretention behandles med diuretika. Behandling med ACE-hæmmere/ Angiotensin 2 receptor blokker (ARB), β-blokkere og aldosteronantagonister, som alle medfører længere overlevelse og bedre livskvalitet, skal prioriteres. Endnu yderligere prognoseforbedring kan opnås, hvis ovenstående behandling suppleres med en Sodium-Glucose cotransporter 2 (SGLT -2)-inhibitor og/eller en kombination af ARB og en neprilysinhæmmer (ARNi). Behandling med de forskellige stoffer sammenstykkes på baggrund af patientens NYHA-klasse (se tabel 1).  

 1. ACE-hæmmer: Uanset NYHA-klasse bør den velkompenserede patient med kronisk systolisk hjertesvigt påbegynde behandling med en ACE-hæmmer. Behandlingen startes med små doser, som optitreres over få uger. Dokumentationen for effekt ligger på relativt høje doser, og det er derfor vigtigt at nå den anbefalede dosis. Alle ACE-hæmmere kan anvendes. En ARB kan anvendes på lige fod, hvis ACE-hæmmerbehandling ikke tolereres.
 2. Diuretika: Åndenød og ødemer behandles med diuretika. Oftest anvendes loop-diuretika, men thiazid kan anvendes ved beskedne symptomer.
 3. β-blokker: Fra og med NYHA-klasse II suppleres, når patienten er i afvandet/stabil klinisk tilstand, med β-blokkere, enten carvedilol, metoprolol, bisoprolol eller nebivolol under forsigtig optitrering (hver 2. uge), til måldosis er nået (Se behandlingsvejledning for β-blokkere).
  Selvom effekten af β-blokkerbehandling ikke er dokumenteret for asymptomatiske hjertesvigtpatienter (NYHA-klasse I), vil disse patienter ofte have en anden oplagt β-blokkerindikation, som fx iskæmisk hjertesygdom med tidligere AMI eller hypertension. β-blokade skal derfor overvejes hos alle patienter med lav EF.
 4. Fra og med NYHA-klasse II anvendes rutinemæssigt aldosteronantagonist-behandling med 25 mg spironolacton/eplerenon dagligt.
 5. Sodium-Glucose Cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor: Dapagliflozin eller empaglifozin overvejes til patienter med EF < 40 %, som stadig er symptomatiske (NYHA 2-4) trods ovenstående behandling.
 6. Ivabradin: Ved fortsatte uacceptable symptomer efter optitrering af ovenstående præparater kan der forsøges behandling med ivabradin til patienter i sinusrytme med EF < 35 % og hjertefrekvens > 70 slag/min.
 7. Digoxin: Hvis der samtidig er atrieflimren og/eller vedvarende betydelige symptomer trods øvrig terapi kan Digoxin anvendes.
 8. ARNi. Angiotensin II-receptorblokker og neprilysin-inhibitor: Kan anvendes som ACE/ARB alternativt til stabile ACE/ARB-behandlede patienter med fortsat symptomatisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel EF ≤ 40 %. Tilskud til behandlingen er betinget af, at en række andre forudsætninger skal være til stede herunder: Systolisk blodtryk >95 mmHg og at behandlingen er initieret af speciallæge i kardiologi.
 9. Andre præparater: Kombinationen af hydralazin og isosorbiddinitrat anvendes i sjældne tilfælde (specialistbehandling). Intravenøs inotropi med fx fosfodiesterasehæmmer (milrinon) eller calcium sensitizer ( levosimendan) kan anvendes i hospitalsregi i terminalstadiet af sygdommen.

 

Akut svær hjerteinsufficiens
Ved venstre ventrikelsvigt med akut lungeødem anvendes nitroglycerin, furosemid intravenøst og morfin intravenøst 5-10 mg efter behov. Positiv inotropi anvendes til kredsløbsstøtte ved hypotension. Levosimendan kan anvendes som korttids (6-24 timer) infusion til patienter med akut forværring af kronisk hjertesvigt i situationer, hvor øvrig behandling ikke er tilstrækkelig. Akut overflyttelse til revaskulariserende behandling er indiceret ved AMI og kredsløbssvigt. 

3. Invasiv/kirurgisk behandling

Med henblik på såvel symptom- som mortalitetsreduktion vurderes indikationen for biventrikulær pacing hos patienter med symptomer på hjertesvigt samt EF < 35 % og venstresidigt grenblok.
Muligheden for revaskularisering vurderes hos alle med iskæmisk hjertesygdom. Behandling med en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) reducerer dødeligheden hos patienter med symptomer på hjertesvigt på iskæmisk basis og EF < 35 %, hvorfor denne behandling ofte vil være indiceret.

Tabel 1. NYHA-funktionsklasse og valg af farmakologisk og interventionel behandling af kronisk systolisk hjerteinsufficiens med EF < 40 % 

NYHA-klasse  

I  

II  

III  

IV  

ACE-hæmmer/ARB 

XX 

XX 

XX 

XX 

Diuretika 

 

XX 

XX 

β-blokker 

XX 

XX 

XX 

Aldosteronantagonist 

 

XX 

XX 

XX 

SGLT-2-inhibitor 

 

XX 

XX 

XX 

Digoxin/ivabradin/ARNi 

 

Biventrikulær pacemaker 

 

XX* 

XX* 

XX* 

Implanterbar Cardioverter Defibrillator 

 

X** 

X** 

 

X = Skal overvejes
XX = Indiceret ved systolisk hjertesvigt 

* EF < 35 % og venstresidigt grenblok i EKG 

** EF < 35 % og iskæmisk hjertesygdom 


Medicin bør fortsætte svarende til den højeste NYHA-funktionsklasse, patienten klinisk har været i uanset evt. bedring af symptomer over tid. 

 

Se endvidere Dansk Cardiologisk Selskab: National kardiologisk behandlingsvejledning (4931)

 

Graviditet 

Patienter med kendt hjerteinsufficiens bør, hvis graviditet overvejes, henvises til et hjertecenter, idet medicinændringer og evt. supplerende undersøgelser, interventioner eller kirurgi kan være nødvendig før planlagt graviditet. ACE-hæmmere/ARB skal seponeres. Det samme gælder spironolacton og evt. statinbehandling. β-blokkere, digoxin og diuretika vil som regel kunne fortsætte under tæt kontrol. 

Referencer

4931. Egstrup K, Køber L, Nielsen OW et al. Kronisk hjertesvigt. Dansk Cardiologisk Selskab. 2022, https://nbv.cardio.dk/chf (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4539. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom. 2018, https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behand-ling/hjertesygdom/~/media/FD3DCF6366F543D5947CF4ECDA54C6F2.ashx (Lokaliseret 3. marts 2022)