Tenidon

Tenidon Mite
C07CB03
 
 

Antihypertensivum. Kombination af atenolol, et adrenergt β-receptorblokerende middel, som er β1-selektivt og uden egenstimulerende effekt, samt chlortalidon, et diuretikum med virkning som thiaziderne

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg atenolol og 25 mg chlortalidon. 

Tenidon Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg atenolol og 12,5 mg chlortalidon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. (50/12,25 mg) - 1 tabl. (100/25 mg) dgl. om morgenen.

 

Bemærk 

 • Tabletter tages efter et måltid med et glas vand.
 • Der er ingen erfaring vedr. dosering til børn og unge < 18 år.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. chlortalidon (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Syg sinus-syndrom
 • Ukontrollerbart hjertesvigt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Udtalt bradykardi eller/og hypotension
 • Kardiogent shock
 • Alvorlige perifere arterielle kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Anuri
 • Allergi over for thiazider og antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen.

Forsigtighedsregler

 • Prinzmetals angina
 • AV-blok af 1. grad
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes
 • Nedsat leverfunktion
 • Behandling med inhalationsanæstetika
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom
 • Kan maskere symptomer på hyperthyroidisme og hypoglykæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Nedsat glucosetolerans.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Arytmier, AV-blok, Bronkospasme, Dyspnø, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Forværring af diabetes.
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Paræstesier, Psykose, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, Forværring af psoriasis, Purpura.
Erektil dysfunktion.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Fototoksicitet.
Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol kan absorptionen nedsættes.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For atenolol er der data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 4,3%. For chlortalidon er der data for 1.400 2. eller 3. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. 

Referencer: 3878, 4038, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for atenolol er ca. 7%. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. Den relative vægtjusterede dosis for chlortalidon er 6%, hvilket er moderat højt. Den langsomme eliminering kan føre til akkumulering i mælken. Der er enkelte meddelelser om hæmning af laktation. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Atenolol 

 • Blokerer hjertets β-receptorer, og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen.

Chlortalidon 

 • Thiazidlignende diuretikum. Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
  Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Virkningen indtræder efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 48 timer eller længere.  

 

Farmakokinetik

Atenolol 

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • 40-50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Chlortalidon 

 • Absorberes (ca. 65%) langsomt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.

Indholdsstoffer

Atenololfilmovertrukne tabletter  100 + 25 mgfilmovertrukne tabletter  50 + 12,5 mg
Chlortalidonfilmovertrukne tabletter  100 + 25 mgfilmovertrukne tabletter  50 + 12,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg (kan dosisdisp.) 165328
98 stk.
231,85
(B) filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg (kan dosisdisp.) 165350
98 stk.
177,75

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 + 12,5 mg  (mite)

Præg:
G, AC 62
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 50 + 12,5 mg (mite)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 + 25 mg

Præg:
G, AC, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4038 Sanders JG, Gillis OS 3rd, Marketto DL Jr et al Chlorthalidone in edema of pregnancy N Y State J Med 1965 65 762-4 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14258979

 
 

Revisionsdato

2019-06-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...