Tenidon

C07CB03
 
 

Antihypertensivum. Kombination af atenolol, et adrenergt β-receptorblokerende middel, som er β1-selektivt og uden egenstimulerende effekt, samt chlortalidon, et diuretikum med virkning som thiaziderne

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg atenolol og 25 mg chlortalidon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. (50/12,25 mg) - 1 tabl. (100/25 mg) dgl. om morgenen.

 

Bemærk 

 • Tabletter tages efter et måltid med et glas vand.
 • Der er ingen erfaring vedr. dosering til børn og unge < 18 år.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Syg sinus-syndrom
 • Ukontrollerbart hjertesvigt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Udtalt bradykardi eller/og hypotension
 • Kardiogent shock
 • Alvorlige perifere arterielle kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Anuri
 • Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Allergi over for thiazider og antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen.

Forsigtighedsregler

 • Prinzmetals angina
 • AV-blok af 1. grad
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes
 • Nedsat lever- og nyrefunktion
 • Behandling med inhalationsanæstetika.
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.
 • Kan maskere symptomer på hyperthyroidisme og hypoglykæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Nedsat glucosetolerans.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Arytmier, AV-blok, Bronkospasme, Dyspnø, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Forværring af diabetes.
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Paræstesier, Psykose, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, Forværring af psoriasis, Purpura.
Erektil dysfunktion.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Fototoksicitet.
Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol kan absorptionen nedsættes.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For atenolol er der data for ca. 750 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5%. For chlortalidon er der data for 1.400 2. eller 3. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for atenolol er ca. 7%. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. Den relative vægtjusterede dosis for chlortalidon er 6%, hvilket er moderat højt. Den langsomme eliminering kan føre til akkumulering i mælken. Der er enkelte meddelelser om hæmning af laktation. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Atenolol blokerer hjertets β-receptorer, og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

 

Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Atenolol 

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen (ca. 50%).
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Mindre end 10% af det absorberede metaboliseres, resten udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ved normal nyrefunktion 6-7 timer.

 

Chlortalidon 

 • Absorberes (ca. 65%) langsomt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Virkningsvarighed 48 timer eller længere.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg (kan dosisdisp.) 165328
98 stk.
233,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 + 25 mg

Præg:
G, AC, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...