Cabaser

N04BC06
 
 

Antiparkinsonmiddel. Ergotderiveret dopaminagonist med virkning på D2-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) som monoterapi eller i kombination med levodopa, men ikke som førstevalgspræparat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) eller 2 mg (delekærv) cabergolin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 0,5-1 mg dgl.
 • Dosis øges med 0,5-1 mg 1 gang ugentlig til optimal terapeutisk dosis, sædvanligvis 2-3 mg 1 gang dgl.
 • Daglig dosis må ikke overstige 3 mg.
 • Ved kombinationsbehandling med levodopa bør levodopadosis under dosistitreringen reduceres forsigtigt.

  

Bemærk: Bør indtages i forbindelse med et måltid. 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sekalealkaloider
 • Pulmonale-, perikardiale- og retroperitoneale fibrotiske lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi
 • Ukontrolleret hypertension
 • Hypertension under graviditet, postpartum eller i puerperiet
 • Svær kardiovaskulær sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Cabergolin kan forårsage kardial valvulær fibrose. Evt. behandling bør overvåges af en specialist. Før behandling initieres, bør kardiovaskulær vurdering inkl. ekkokardiografi foretages. Hvis fibrotisk klaplidelse påvises, bør patienten ikke behandles med cabergolin.
 • Efter langvarig brug er forekommet fibrøse og inflammatoriske lidelser omfattende pleura, lunger, perikardie, hjerteklapper og retroperitoneum. Patienten bør derfor jævnligt vurderes med henblik på forekomst af disse tilstande - herunder med ekkokardiografi 1-2 gange årligt.
 • Ved nyopdagede respirationsforstyrrelser samt stærkt forhøjet sænkningsreaktion anbefales røntgen af thorax og i tilfælde af pleuraekssudat/fibrose seponering af behandling.
 • Aktuel eller tidligere ulcussygdom
 • Psykisk sygdom
 • Pleurapulmonale forandringer
 • Hypertension
 • Kardiovaskulær sygdom
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • Pga. risiko for ortostatisk hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt. For at modvirke ortostatisk hypotension, specielt i begyndelsen af behandlingen, bør der foretages en gradvis dosistitrering.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Forsigtighed ved alvorligt nedsat leverfunktion, og dosis bør reduceres.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hjerteklapfibrose*, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Gastritis, Obstipation, Opkastning.
Angina pectoris, Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Pleuraekssudat.
Dyskinesier, Hallucinationer, Hovedpine, Hyperseksualitet**, Konfusion, Ludomani**, Somnolens, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Øget libido**.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Uvarslede søvnanfald.
Meget sjældne (< 0,01%) Fibrose  (herunder lungefibrose).
Ikke kendt Aggressivitet, Dopaminergt dysreguleringssyndrom***, Synkope, Tremor.
Synsforstyrrelser.

* Hyppigheden kendes ikke, men nye studier tyder på, at hyppigheden af asymptomatisk hjerteklaplidelse er højere end tidligere antaget, måske 20-30%. 

 

** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

*** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan mindske effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 370 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Cabergolin er et ergolinderivat med dopaminerge egenskaber og har stærk og langvarig agonistisk virkning på dopamin D2-receptorer.
 • Cabergolin stimulerer GABA-erge projektionsneuroner i striatum og dermed det indirekte basal-ganglia-thalamo-kortikale kredsløb til motor cortex, hvilket stimulerer bevægelse.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • Omsættes i leveren, ca. 70% udskilles med galden og ca. 20% gennem nyrerne, hovedsageligt i form af metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tabletterne skal opbevares tæt tillukket i den originale beholder for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg 012693
30 stk.
914,45 91,45
(B) tabletter 2 mg 012718
30 stk.
1.284,40 64,22

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
7, 01
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 3,8 x 7,4
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
7, 02
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 10,1
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...