Reyataz®

J05AE08
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn i alderen 6-18 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

Atazanavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg, 200 mg eller 300 mg atazanavir (som sulfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 300 mg 1 gang dgl. sammen med ritonavir 100 mg 1 gang dgl. sammen med et måltid.

 

Børn 6-18 år 

Legemsvægt 

Dosis 1 gang dgl. 

sammen med et måltid 

> 35 kg 

300 mg sammen med ritonavir 100 mg 

15-35 kg 

200 mg sammen med ritonavir 100 mg  

Bemærk: 

 • Kan også gives i kombination med den farmakokinetiske booster cobicistat som erstatning for ritonavir. Der henvises til præparatbeskrivelsen for cobicistat.
 • Ved ritonavir-relaterede bivirkninger og fuldt supprimeret virus kan ritonavir seponeres, og atazanavir øges til 400 mg 1 gang dgl.
 • Kapslerne bør synkes hele.

Kontraindikationer

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig anvendelse af:
  • grazoprevir inkl. grazoprevir/elbasvir
  • lurasidon
  • perikon
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension
  • statiner
  • syrepumpehæmmere.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks og alvorlige bivirkninger, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Kardielle overledningsproblemer
 • Patienter med risikofaktorer for forøget QT-interval
 • Børn med allerede eksisterende AV-blok af 1. og 2. grad eller kompleks knude-grenblok
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens
 • Regelmæssig kontrol af nyrefunktionen i løbet af hele behandlingsforløbet
 • Anbefales ikke til patienter i hæmodialysebehandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Icterus, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase, Pancreatitis, Stomatitis.
Dyspnø, Hypertension, Torsades de pointes-takykardi.
Gynækomasti.
Artralgi, Muskelatrofi.
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Perifer neuropati, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1%) Cholecystitis, Hepatomegali.
Forlænget QT-interval, Ødemer.
Myopati.
Gangforstyrrelser.
Bulløs dermatitis, Eksem, Stevens-Johnsons syndrom.
Nyresmerter.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Forhøjet bilirubin ses hos 45% børn.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Absorption af atazanavir kræver syre i ventriklen.
 • Præparater, der nedsætter ventriklens pH, kan derfor påvirke absorptionen.
 • Lansoprazol kan nedsætte AUC for atazanavir med ca. 95%. Kombination er kontraindiceret. AUC for atazanavir reduceres til 30% ved samtidig administration af omeprazol. En lignende effekt må forventes af andre syrepumpehæmmere. Kombination af atazanavir og syrepumpehæmmere bør derfor undgås. Hvis behandling anses for nødvendig, bør dosis af atazanavir øges til 400/100 mg, og dosis af protonpumpehæmmer bør ikke overstige en dosis svarende til 20 mg omeprazol.
 • Atazanavir nedbrydes via CYP3A4 og præparater, der inducerer dette enzym fx rifampicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af grazoprevir inkl. elbasvir/grazoprevir i fastdosis-kombination øges plasmakoncentrationen af grazoprevir og elbasvir. Dermed øges risikoen for ALAT-stigning potentielt. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin medfører risiko for myopati inkl. rhabdomyolose. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension er kontraindiceret pga. øget risiko for PDE-5-hæmmer-relaterede bivirkninger.
 • Atazanavir bør ikke gives sammen med præparater, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks, fx pimozid, quetiapin (risiko for koma), ergotamin, triazolam og midazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af nevirapin eller efavirenz og atazanavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør derfor undgås. Hvis nødvendigt kan efavirenz gives sammen med 400 mg atazanavir/100 mg ritonavir.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af sildenafil, tadalafil eller vardenafil til behandling erektil dysfunktion, idet koncentrationen af disse lægemidler øges med risiko for PDE-5-relaterede bivirkninger.
 • Samtidig indgift af atazanavir og salmeterol bør undgås pga. øget risiko for salmeterolrelaterede kardiovaskulære bivirkninger.
 • Samtidig indgift af voriconazol frarådes. Hvis samtidig behandling skønnes nødvendig, skal patienten kontrolleres nøje med henblik på bivirkninger og evt. svigt af såvel atazanavir som voriconazol. Bestemmelse af CYP2C19-allel anbefales (se produktresumé).
 • Atazanavir hæmmer CYP3A4, og der er mulighed for gensidig kompetativ hæmming mellem atazanavir og de læge midler, som omsættes af samme enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atazanavir øger eksponeringen af ethinylestradiol, hvilket kan medføre relaterede bivirkninger, således at compliance muligvis påvirkes.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For atazanavir er der data for ca. 2.000 gravide, som har været behandlet med et kombinationsregime omfattende atazanavir, heraf ca. 1.200 i 1. trimester. Frekvensen af medfødte misdannelser var 2.1% blandt børn født levende og eksponeret i 1. trimester. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden for atazanavir øges ved samtidig indtagelse af ritonavir eller føde.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Ca. 7% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 015699
60 stk.
4.624,95 154,17
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 015723
60 stk.
4.624,95 115,62
(BEGR) hårde kapsler 300 mg 134642
30 stk.
4.624,95 154,17

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
BMS, 3624, 150 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
BMS, 3631, 200 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8 x 20
hårde kapsler 200 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
BMS, 3622, 300 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun, Blå
Mål i mm: 8,5 x 23,3
hårde kapsler 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...