Diane® Mite

G03HB01
 
 
Kombineret antiandrogen (gestagen)-østrogenpræparat.

Anvendelsesområder

Oral antikonception hos kvinder med: 

 • acne
 • svær seboré
 • hirsutisme.

  

Inden behandling påbegyndes, bør androgenproducerende tumor udelukkes. Effekten på hirsutisme er ofte skuffende. Hvis der er effekt, recidiverer hirsutismen, når behandlingen ophører. Effekten over for acne og seboré er god. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram ethinylestradiol. 

Doseringsforslag

 • I første behandlingsperiode startes på 1. dag regnet fra menstruationens begyndelse. Der tages 1 tabl. dgl. i 21 dage. Derefter 7 dages pause, hvori der kommer en menstruationslignende blødning.
 • Kvinden kan skifte fra orale tabletter på en hvilken som helst dag (ved skift fra implantat eller intrauterint indlæg på den dag det fjernes; ved skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). I alle tilfælde skal kvinden tilrådes at bruge en barrieremetode samtidig i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved glemt indtagelse: 

 • En glemt tablet indtages straks - også selvom det betyder, at der skal indtages to tabletter samtidig. Hvis der er forløbet mere end 36 timer mellem indtagelse af to tabletter, kan den svangerskabsforebyggende effekt være usikker - specielt inden for seriens første eller sidste 7 dage. Glemmes tabletten inden for de første 7 dage, bør der suppleres med en anden kontraceptiv metode i de næste 7 dage.
 • Glemmes tabletten inden for de sidste 7 dage kan man enten vælge, at overspringe den kommende pause og straks starte på næste pakning eller straks at holde op til 7 dages pause og derefter starte på en ny pakning på den sædvanlige ugedag.
  Patienten bør kontrolleres som ved anden hormonal kontraception.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere idiopatisk venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande
 • Levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning
 • Samtidig behandling med kombinationsregimet ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir.

Forsigtighedsregler

 • Venøse tromboemboliske sygdomme
  Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation.
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen. 
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

  

Bemærk: Antikonception må ikke være eneste indikation. Det anbefales, at behandlingen seponeres 3 til 4 cykli, efter at symptomerne på acne, svær seboré, hirsutisme eller androgenetisk alopeci er helt forsvundet. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Væskeretention.
Brystsmerter, Brystspænding.
Depression, Hovedpine, Humørforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Migræne.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase.
Arterielle og venøse tromboembolier.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Intolerance over for kontaktlinser.
Meget sjældne (< 0,01%) Levertumorer  (ved langtidsbehandling).
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Colitis  (inkl. Chrons sygdom), Leverpåvirkning.
Hypertension.
Hypertriglyceridæmi.
Chorea  (forværring af eksisterende bevægeforstyrrelser).
 • Cerebrovaskulære hændelser, hypertriglycæridæmi, ændringer i glucosetolerancen, levertumorer og chloasma er generelt set hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen. Desuden er der rapporteret tilfælde af systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Crohns sygdom, iskæmisk colitis, porfyri, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams chorea, otosklerose-relateret nedsat hørelse, colitis ulcerosa og livmoderhalskræft, men sammenhængen med p-pillebrug er ikke entydig.
 • Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin, modafinil og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Metaboliseringen af cyclosporin kan nedsættes.
 • Østrogenholdige lægemidler kan nedsætte plasmakoncentrationen af lamotrigin, hvilket skyldes induktion af omdannelse af lamotrigin til glucuronid. Der kan være behov for dosisjustering af lamotrigin.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol pga. en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.
 • Samtidig anvendelse af ethinylestradiol og lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden ribavirin kan øge risikoen for ALAT-forhøjelse (> 5 gange den øvre normalgrænse). Der skal skiftes til anden type kontraception (fx kontraceptiva der kun indeholder gestagener eller ikke-hormonelle metoder). P-piller med ethinylestradiol kan genoptages 2 uger efter afslutning af ovenstående kombinationsregime.
 • Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater, hvilket medfører en svag stigning (fx theophyllin) eller en moderat stigning (fx tizanidin) i plasmakoncentrationerne af disse stoffer.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Hæmning af maskulinering af hankøns-fostre er vist i dyreforsøg. Konstateres graviditet, seponeres behandlingen. Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester. Der er ingen betydende overhyppighed af misdannelser ved anvendelse af gestagen i kontraceptive doser. 

Referencer: 4098, 1550, 3711, 3966, 4100, 4099

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for henholdsvis ethinylestradiol og cyproteron er 1% og 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der findes ingen data for klinisk effekt på barnet. På grund af den antiandrogene virkning frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Acne, seborré, hirsutisme og androgenbetinget alopeci kan skyldes øget sensitivitet for androgen i talgkirtler og hårsække eller højere niveauer af androgen i plasma.  

Cyproteronacetat 

 • Konkurrerende antagonist til androgenreceptoren. Forårsager tillige et fald i koncentrationen af androgen i blodet via hæmning af udskillelsen af gonadotropiner.

Ethinylestradiol 

 • Forstærker den antigonadotropiske virkning. Regulerer desuden syntesen af kønshormonbindende globulin (SHBG) i plasma. Derved reduceres frit, biologisk tilgængeligt androgen i kredsløbet.

P-pillernes kontraceptive virkning er baseret på interaktion af forskellige faktorer, hvoraf den vigtigste er hæmningen af ovulationen og ændringer i cervikalsekretionen. 

Farmakokinetik

Ethinylestradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 60% pga. first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal plasmahalveringstid på 10-20 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Cyproteronacetat 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til 15-hydroxy-cyproteronacetat, som har en betydelig antiandrogen effekt, men lavere progesteron effekt.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg 509577
63 stk. (3 x 21) (blister)
198,20

Substitution

overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
Feminil mite Sandoz, Cyproteronacetat, Ethinylestradiol, overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
Vreya Stragen Nordic, Cyproteronacetat, Ethinylestradiol, overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
Zyrona Orifarm Generics, Cyproteronacetat, Ethinylestradiol, overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  2,0+0,035 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 5
overtrukne tabletter 2,0+0,035 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4098 Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study BMJ 2016 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512


4099 Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study Eur J Epidemiol 2006 21(10) 777-81 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991


4100 Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis Obstet Gynecol 1995 85(1) 141-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312

 
 

Revisionsdato

2019-05-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...