Atarax®

N05BB01
 
 
Anxiolytikum af difenylmethangruppen.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg hydroxyzinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Angst og uro 

 

Voksne. Sædvanligvis 50 mg dgl. fordelt på 12,5 mg, 12,5 mg og 25 mg. Højst 100 mg dgl. 

 

Pruritus 

 • Voksne. Initialt 25 mg eventuelt suppleret med 25 mg 3-4 gange dgl. Højst 100 mg dgl.
 • Børn 1-6 år. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.
 • Børn over 6 år. 2 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.

 

Bemærk: 

 • Anbefales ikke til ældre. Hvis nødvendigt gives halv dosis.
 • Højst 2 mg/kg legemsvægt i døgnet til børn under 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-60 ml/min:

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til 33% af normal dosis. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Porfyri
 • Forlænget QT-interval
 • Overfølsomhed over for andre piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod erektil dysfunktion.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Nedsat krampetærskel
 • Glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Demens
 • Urinretention
 • Nedsat gastro-intestinal motilitet.

 

Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hydroxyzin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Døsighed.
Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Hovedpine, Sedation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion, Svimmelhed, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Hypotension.
Dyskinesier, Hallucinationer, Kramper.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner.
Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Forlænget QT-interval*, Torsades de pointes-takykardi*.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Bivirkninger fra CNS ses hyppigere hos mindre børn. 

Interaktioner

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning.  

 

For hydrozyzin er der data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, også antikolinergisk samt sederende (og dermed også anxiolytisk) virkning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 7-16 l/kg (voksne).
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. cetirizin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer (hydroxyzin) og ca. 10 timer (cetirizin).

Indholdsstoffer

Hydroxyzinfilmovertrukne tabletter  25 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  25 mg  (ChemVet)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 25 mg  (ChemVet)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 598104
25 stk. (blister)
43,80 5,26
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 153042
100 stk. (blister)
143,00 4,29

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzine "Bluefish" Bluefish, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzine "Orifarm" Orifarm Generics, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzine "Orion" Orion Pharma, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Hydroxyzinhydrochl. EQL Pharma EQL Pharma, Hydroxyzin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. marts 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...