Pronoctan®

Udgået: 27.08.2018
N05CD06
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

 • Kortvarig behandling af søvnløshed. Benzodiazepiner er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer.
 • Præanæstetisk medicinering.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lormetazepam. 

Doseringsforslag

Søvnløshed 

 • Voksne. 1 mg før sengetid.
 • Ældre og svagelige. 0,5 mg.
 • Bemærk:
  • I svære tilfælde kan dosis fordobles.
  • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da under tæt kontrol.
  • Ved nedsat leverfunktion eller let til moderat kronisk respirationsinsufficiens bør dosisreduktion overvejes - fx nedsat startdosering til 0,5 mg dgl.

Præanæstesi 

 • Voksne. 2 mg aftenen før operation. På operationsdagen 3 mg senest 1 time før operationen, dog afhængig af alder, vægt, almentilstand og andre lægemidler.
 • Børn og unge. På operationsdagen 2 mg senest 1 time før operationen, dog afhængig af alder, vægt, almentilstand og andre lægemidler.

Seponering

Søvnløshed: Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis. 

Kontraindikationer

 • Søvnapnø
 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Respirationsinsufficiens
 • Depression
 • Ataksi
 • Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed.

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Takykardi.
Angst, Bradyfreni, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Sedation, Somnolens, Svimmelhed, Talebesvær.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Angioødem.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Afhængighed af midlet.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Agitation, Ataksi, Depression, Faldtendens, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose, Suicidaladfærd.

  

 • Anterograd amnesi forekommer, og risikoen øges med højere doser. For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Paradokse reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose) og konfusion kan især ses hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der nedsætter lungefunktionen (opioider) - specielt til ældre.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika).

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 5-8%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-14 timer, højst hos ældre.
 • Kumuleres ved daglig anvendelse.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 7 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 434707
30 stk. (blister)
Udgået 27-08-2018
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 549702
100 stk. (blister)
Udgået 27-08-2018

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
CF,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...