Zantac®

A02BA02
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H2-receptorer.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 300 mg ranitidinhydrochlorid.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg ranitidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ulcussygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg i døgnet, enten som 150 mg morgen og ved sengetid, eller som 300 mg ved sengetid. Behandlingsvarighed 4 uger, men forlænges, hvis symptomfrihed ikke er opnået, eller såret ikke er helet. Den terapeutiske gevinst kan øges ved fordobling af dosis til 300 mg 2 gange dgl. i 4 uger.
 • Børn 3-11 år > 30 kg. 2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. i 4 uger. Ved udebleven effekt kan dosis fordobles. Døgndosis bør ikke overstige 300 mg. Dosering til børn må kun ske efter lægens anvisning. Der er begrænset erfaring med behandling af børn.

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. Efter behov ved symptomer, højst 300 mg i døgnet. Længerevarende behandling er ofte nødvendig.
  Ved profylaktisk langtidsbehandling af ulcussygdom kan dosis reduceres, sædvanligvis til 150 mg ved sengetid.

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 300 mg ved sengetid i 12 dage i kombination med antibiotika.

 

Parenteralt 

 • Voksne. 50 mg langsomt i.v. injektion (over mindst 2 min.) eller som i.v. infusion (over 2 timer). Både infusion og injektion gives intermitterende hver 6.-8. time i doser på 50 mg.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 50 ml/min.: Dosis bør halveres.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Dosisreduktion.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletter skal opløses i et glas vand
 • Ældre: Dosis bør halveres.

Kontraindikationer

Brusetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

 • 1 brusetablet indeholder eller 20,7 mmol natrium, som svarer til ca. 1,2 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Bronkospasme.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
AV-blok, Bradykardi, Vasculitis.
Knoglemarvsdepression.
Gynækomasti.
Artralgi.
Bevægeforstyrrelser, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Svimmelhed.
Alopeci, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion.
Impotens, Interstitiel nefritis.
Sløret syn.
Ikke kendt Dyspnø.

Interaktioner

 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og atazanavir, kan ændres.
 • Ranitidin kan nedsætte virkningen af fosamprenavir og glibenclamid.
 • Ranitidin kan øge virkningen af phenytoin og triazolam.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv, hurtigt virkende histamin H2-receptorantagonist, der blokerer histaminreceptorerne på parietalcellerne. Blokeringen medfører reduktion i mavesyresekretionen både mht. volumen og til syre- og pepsinindhold. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden efter oral indgift varierer fra 50% til 70%.
 • Der synes at være en førstepassage-metabolisme med begrænset kapacitet.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i ringe grad i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer. Hos patienter > 50 år er halveringstiden forlænget (3-4 timer), og plasma-clearance er reduceret, dels som følge af en aldersrelateret nedsat nyrefunktion, dels som følge af en aldersrelateret øget biotilgængelighed, som er uafhængig af en eventuel faldende nyrefunktion.
 • Udskilles for størstedelen uomdannet gennem nyrerne ved både glomerulær filtration og tubulær sekretion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • pH ca. 7

Håndtering 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
 • Koncentrat til infusionsvæske skal fortyndes i forholdet 1:10 - svarende til en slutkoncentration på 2,5 mg/ml.

Forligelighed ved infusion 

 • Koncentrat til infusionsvæske kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Kaliumdihydrogenphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) brusetabletter 300 mg  (Paranova Danmark) 062353
2 x 15 stk.
ikke fast pris
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 414078
5x2 ml ampuller
77,10 92,56
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...