Østrogener

G03C

Revideret: 10.03.2016

Anvendelsesområder

Behandling med østrogener omfatter både hormonsubstitution (se Præmatur menopause) og hormonterapi (se Naturlig menopause). 

Østrogener fås som plastre, gel, tabletter eller til vaginal brug

  

Vedrørende p-piller, se hormonale kontraceptiva

Kontraindikationer

 • Kvinder, som får diagnosticeret endometrie- eller mammacancer, bør ophøre med østrogenbehandling.
 • Systemisk østrogenbehandling bør ikke anvendes af kvinder med tidligere endometrie- eller mammacancer. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan dog anvendes, under forudsætning af at patienten ikke samtidig er i behandling med aromatasehæmmer for østrogenreceptor-positiv mammacancer.
 • Genetisk disposition til mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved  profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Kvinder med tidligere venøs tromboembolimyokardieinfarktcerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme bør generelt ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Kan dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause efter vejledning af specialister. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes (2363).
 • Akut leversygdom.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Vaginalblødning af ukendt årsag bør afklares.
 • Forsigtighed med systemisk østrogenbehandling ved kronisk leverlidelse. Der bør anvendes transdermal østrogen i relativt lav dosis suppleret med lokalt, intrauterint gestagen.
 • Under systemisk østrogenbehandling kan fibromyomer vokse og fibroadenomatosis mammae forværres. Kvinder med disse lidelser bør derfor følges med regelmæssig undersøgelse, fx en gang årligt.
 • Svær overvægt, udtalte varicer og familiær disposition til dyb venetrombose må anses for relative kontraindikationer for systemisk østrogenbehandling. Bør dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause, efter vejledning af specialister.
 • Kvinder med manifest aterosklerose eller kendte kardiovaskulære risikofaktorer (herunder diabetes, hypertension, høj alder) har en øget risiko for myokardieinfarkt eller apopleksi i forbindelse med postmenopausal hormonbehandling. Lokal vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Kvinders risiko for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene kønshormoner som behandling med østrogen. Kvinder med sen menopause har en statistisk øget risiko for brystkræft, som stiger yderligere med hormonterapi efter overgangsalderen.
 • Østrogenpræparater beregnet til hormonel substitution har ingen virkning som kontraception. 
 • Forværring af endometriose, diabetes, systemisk lupus erythematosus (SLE), epilepsi, astma og otosklerose kan forekomme under østrogenbehandling.

Bivirkninger

Kvalme, hovedpine, ødemtendens og brystspænding kan forekomme, og kan være dosisafhængige. Behandling med systemisk østrogen alene medfører øget risiko for blødningsforstyrrelser, endometriehyperplasi og cancer. Disse problemer kan undgås eller mindskes ved at kombinere østrogenbehandlingen med gestagen administreret cyklisk eller kontinuerligt (systemisk eller lokalt). 

  

Blødningsforstyrrelser under østrogenbehandling bør altid udredes. 

  

Arteriel tromboemboli 

Der skelnes mellem kvinder med præmatur menopause, og peri- eller postmenopausale kvinder med naturlig menopause.   

  

Kvinder med præmatur menopause og manglende østrogenproduktion har en øget risiko for hjerte-karsygdom og øget kardiovaskulær mortalitet. Dette kan forebygges med østrogensubstitution, idet østrogen blandt andet beskytter endothelet, styrker karvæggen og forbedrer de hæmodynamiske forhold og således hæmmer udvikling af aterosklerose.   

  

Til gengæld påvirker østrogen de hæmostatiske faktorer i protrombotisk retning. Ældre postmenopausale kvinder med manifest aterosklerose eller kendte kardiovaskulære risikofaktorer har derfor en øget risiko for arterielle tromboembolier med hormonterapi. Yngre postmenopausale kvinder uden kendt hjerte-karsygdom synes dog ikke at have øget risiko for arteriel tromboemboli med østrogenterapi.  

  

Venøs tromboemboli 

Risikoen for dyb venetrombose og lungeemboli øges med postmenopausal hormonterapi. Behandling med østrogen i kombination med gestagen synes at indebære en lidt større risiko end behandling med østrogen alene. Risikoen er størst det første år med hormonterapi (RR = 4). Herefter er den relative risiko ved fortsat hormonterapi mindre end 2. 

  

Endometriecancer 

Ikke-hysterektomerede kvinder, som anvender systemisk østrogen alene, har 2-6 gange øget risiko for at udvikle endometriecancer. Risikoen afhænger af behandlingsvarighed og synes at bestå i op til 10 år efter endt behandling. Der er ikke påvist øget risiko for endometriecancer ved lokal vaginal østrogenbehandling. 

Der er en mindre øget risiko for endometriecancer ved langvarig brug af østrogen kombineret med sekventiel gestagen (HR=1,5).
Risikoen for endometriecancer er ikke øget ved brug af kontinuerligt kombineret østrogen-gestagen terapi. Lokal behandling med gestagen i form af gestagen spiral yder en tilstrækkelig beskyttelse af endometriet ved anvendelse af systemisk østrogen terapi. 

  

Ovariecancer 

Postmenopausal hormonterapi, både østrogen alene og i kombination med gestagen, medfører en lille øget risiko for ovariecancer (RR = 1,4). 

  

Mammacancer 

Postmenopausal hormonterapi øger risikoen for udvikling af brystkræft. Risikoen øges med dosis og varighed af behandlingen. Kombineret østrogen-gestagenbehandling øger risikoen for brystkræft mere end behandling med systemisk østrogen alene. Risikoen er højere med kontinuerligt kombineret østrogen-gestagen end med østrogen kombineret med sekventiel gestagenbehandling. Lokal vaginal behandling med østrogen øger ikke risikoen for brystkræft, se behandlingsvejledning ved den naturlige menopause

Hormonsubstitution med østrogen og gestagen til kvinder med præmatur menopause synes ikke at øge risikoen for mammacancer. 

  

Enkelte randomiserede, placebokontrollerede studier har i modsætning til de epidemiologiske ikke påvist øget risiko for brystkræft ved østrogen monoterapi men har vist en relativ risikoøgning for brystkræft (RR 1,26) hos postmenopausale kvinder, som har anvendt kontinuerligt kombineret østrogen-gestagen i 5-7 år. Risikoen er først signifikant øget efter 4 års behandling. 

  

Den absolutte mer-risiko for mammacancer ved postmenopausal hormonterapi fremgår af tabel 1, hvor estimaterne er konstrueret ud fra en syntese af de foreliggende væsentlige studier (randomiserede og observationsstudier). Postmenopausal hormonterapi med østrogen og gestagen i kombination medfører 5 ekstra brystkræfttilfælde blandt 1.000 kvinder ved behandling i 5 år, 13 ekstra tilfælde ved behandling i 10 år. Fem år efter ophørt hormonbrug er risikoen den samme, som hvis man aldrig havde taget hormoner.
 

Tabel 1: Risiko for mammacancer ved hormonterapi 

  Den absolutte mer-risiko  
Meta-analyse WHI*) MWS**)    Syntese: "lifetime risk"
Ingen hormonbehandling       9,7%
5 års østrogenbehandling + 0,2% + 0,0% + 0,2% +0,1% = 9,8%
10 års østrogenbehandling + 0,6% - + 0,5% +0,5% = 10,2%
5 års østrogen+gestagenbehandling + 0,3% + 0,4% + 0,6% +0,5% = 10,2%
10 års østrogen+gestagenbehandling + 0,8% - + 1,9% +1,3% = 11%

*) Womens Health Initiative study 

**) Million Women Study 

Interaktioner

 • Antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og muligvis oxcarbazepin) og rifampicin samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. 
 • Østrogen hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer). 
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes. Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. 
 • Østrogenbehandling kan  medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Østrogenbehandling kan nedsætte plasmakoncentrationen af lamotrigin, hvilket skyldes induktion af omdannelse af lamotrigin til glucuronid. Der kan være behov for dosisjustering af lamotrigin.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Graviditet

Anvendes ikke.

Amning

Anvendes ikke.

Referencer

290. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002; 288(3):321-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12117397 (Lokaliseret 17. maj 2016)
 
634. Beral V, Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet. 2003; 362(9382):419-27, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12927427 (Lokaliseret 17. maj 2016)
 
1854. Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP et al. Postmenopausal Hormone Therapy. An Endocrine Society Scientific Statement. J Clin Endocrinol Metab. 2010; Vol 95 (1):1-66, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20566620 (Lokaliseret 17. maj 2016)
 
1858. Anderson GL, Chlebowski RT, Aragaki AK et al. Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidence and mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women’s Health Initiative randomised placebo-controlled trial. Lancet Oncol. 2012; 13(5):476-86, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22401913 (Lokaliseret 17. maj 2016)
 
2290. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL et al. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausal women: randomised trial. BMJ. 2012; 345, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23048011 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
2657. Collaborative Group On Epidemiological Studies Of Ovarian Cancer, Beral V, Gaitskell K et al. Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiologi-cal studies. Lancet. 2015; 385(9980):1835-42, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25684585 (Lokaliseret 18. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...