Samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og medicin.dk

Revisionsdato: 07.03.2023

Styrelsen for Patientsikkerhed er en institution under Sundheds- og Ældreministeriet.  

 

Siden 2012 har medicin.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Patientombuddet) samarbejdet om at vedligeholde listen over risikosituationslægemidler. Det sikrer en harmonisering af advarsler på landsplan, og at alle nye, alvorlige og relevante medicineringsfejl bliver vurderet, beskrevet og formidlet på medicin.dk. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed logo 

 

Sådan samarbejder Medicin.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed 

1. Styrelsen for Patientsikkerhed opsamler alle rapporterede utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet i Danmark.  

2. Udvalgte alvorlige, utilsigtede hændelser vedrørende medicinhåndtering videreformidles månedligt til en særlig specialistredaktion - Patientsikkerhedsredaktionen (PAT-redaktionen) nedsat af Medicin.dk.  

3. PAT-redaktionen mødes 2-3 gange årligt hos Medicin.dk og diskuterer de rapporterede hændelser, som opfylder inklusionskriterierne, dvs. de forebyggelige fejl, der faktuelt har gjort skade på patienten og som har læringspotentiale.  

4. Redaktionen beslutter på den baggrund, hvilke advarsler der skal formidles på de relevante lægemiddelbeskrivelser og lægemiddelgrupper på medicin.dk. 

 

I PAT-redaktionen sidder repræsentanter fra:  

 

  • redaktionen på medicin.dk
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • kliniske farmakologer fra hospitaler
  • enhedschefen for Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden
  • Giftlinjen.

 

Se eksempel på formidling af patientsikkerhedsinformation på medicin.dk i feltet "Typiske alvorlige fejl" på Tresiba®

 

Historik 

  • Systematisk rapportering af utilsigtede hændelser begyndte i 2004.
  • I 2007-2010 udarbejdede Sundhedsstyrelsen temarapporter om risikomedicin i Danmark og en liste over de daværende risikosituationslægemidler. Rapporterne havde fokus på de præparater, som i Danmark havde været involveret i faktuelle og alvorlige hændelser, som medførte død, alvorligt funktionstab, akut indlæggelse eller forlænget indlæggelsestid.
  • Siden 2008 har medicin.dk udarbejdet information om risikosituationslægemidler på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapporter.
  • I 2011 overtog det daværende Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientsikkerhed) administrationen af "Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser" gennem Dansk patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og vedligeholdelsen af listen over risikosituationslægemidler. I 2015 blev Styrelsen for Patientsikkerhed oprettet som fusion af Patientombuddet og tilsynsområdet fra den tidligere Sundhedsstyrelse.
  • Siden 2012 har medicin.dk og Patientombuddet/Styrelsen for Patientsikkerhed, som nævnt først i artiklen, samarbejdet om at vedligeholde listen over risikosituationslægemidler.

 

Læs, hvordan advarslerne om risikosituationslægemidler udarbejdes og formidles på medicin.dk

 

Læs om typiske medicineringsfejl

 

Mere om Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed har bl.a. til opgave at administrere "Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser" i sundhedsvæsenet og bidrage til, at den opsamlede viden bruges forebyggende. Læs meget mere om Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside. 

 

Læs også om medicin.dk's samarbejde med Lægemiddelstyrelsen

 

Artiklen er skrevet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.