Syntocinon®

H01BB02
 
 

Anvendelsesområder

Parenteralt 

 • Igangsætning af fødsel, herunder fremkaldelse af veer efter primær vandafgang
 • Vestimulation under fødsel
 • Uterusatoni
 • Blødningsprofylakse efter fødsel.

 

Nasalt 

 • Brystspænding hos ammende kvinder.

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 IE oxytocin (syntetisk). 

Næsespray, opløsning. 1 pust indeholder 6,7 mikrogram oxytocin (syntetisk). 

Doseringsforslag

Parenteralt 

 • Igangsætning af fødsel og vestimulation under fødsel
  • Der gives intravenøs infusion, fx 10 IE i 1.000 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Glucoseopløsning bør ikke anvendes, da det kan medføre sekundær hypoglykæmi hos den nyfødte.
  • Infusionshastighed: Initial infusionshastighed: 1-4 millienheder/min (6-24 ml/time, 2-8 dråber/min.).
  • Infusionshastigheden kan øges gradvist med 20-40 minutters interval (højeste stigningstakt 3,3 millienheder/min.), indtil tilfredsstillende uterinkontraktioner opnås (højst 5 veer pr. 10 min. med gode vepauser), dog maksimalt 0,03 IE/min svarende til 180 ml/time.
  • Hvis 10 IE er infunderet uden resultat i forbindelse med fødselsigangsætning, kan det være hensigtsmæssigt at holde pause og genoptage behandlingen dagen efter. Hvis stadig ingen effekt må alternativ igangsætningsmetode overvejes.
  • Der er klinisk erfaring for, at oxytocin er mest effektivt, når fostervandet er gået.
 • Rutinemæssig blødningsprofylakse ved vaginalfødsel
  • 10 IE intramuskulært umiddelbart efter barnets fødsel.
 • Rutinemæssig blødningsprofylakse ved sectio
  • 5 IE gives intravenøst efter barnets fødsel.
  • Gives meget langsomt (< 1 IE /min.) for at nedsætte risiko for blodtryksfald og myokardieiskæmi.
  • Kan evt. opblandes i 10-20 ml NaCl.
 • Uterusatoniefter fødslen
  • Intravenøs infusion af oxytocin. Der kan anvendes opløsninger som 20-40 IE i 1.000 ml Nacl eller 10-20 IE i 100 ml NaCl, idet infusionshastigheden afpasses efter effekt på kontraktion af uterus.
 • Prostaglandininduceret abort
  • Oxytocininfusion anvendes som supplerende vestimulerende middel.
   Oxytocininfusionen bør først begynde nogle timer efter indgiften af prostaglandin for at nedsætte risikoen for overstimulation med uterusruptur til følge.
  • Der kan anvendes samme infusionsblanding og infusionshastighed som til vestimulation under fødslen, indtil tilfredsstillende veaktivitet opnås.

 

Nasalt 

 • Lindring af brystspænding hos ammende
  • 1 pust (6,7 mikrogram) i næsen ca. 5 minutter, før amning påbegyndes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for væske- og oxytocinophobning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Parenteralt 

 • Hypertoniske uterine sammentrækninger
 • Tegn på truende asfyksi
 • Hvis vaginal fødsel er kontraindiceret, bør oxytocin ikke anvendes.
 • Oxytocin bør gives med forsigtighed efter forudgående administration af prostaglandin - som hovedregel bør oxytocin først administreres 4-6 timer efter sidste indgift af prostaglandin.

Forsigtighedsregler

Parenteralt 

 • Den fødende og barnet må nøje overvåges med henblik på udvikling af uterin hypertoni respektive tegn på intrauterin asfyksi.
  Ved uterin hypertoni seponeres oxytocininfusionen. Er dette utilstrækkeligt til at ophæve hypertonien, bør gives akut tokolytisk behandling.
  Oxytocininfusionen kan evt. forsigtigt genoptages, hvis midlertidig seponering normaliserer tilstanden.
 • På grund af risiko for uterusruptur bør oxytocin anvendes med forsigtighed og under nøje overvågning ved tidligere sectio caesarea eller andre operationer på uterus, fx sectio parva eller enucleation af fibromer samt hos mangegangsfødende.
  Man bør være opmærksom på, at vesvækkelse kan skyldes et mekanisk misforhold, hvor vestimulation er kontraindiceret.
 • I større doser kan der fremkaldes uterinkontraktioner af en mere tonisk type.
  En overdosering vil derfor medføre ineffektive veer og øget hviletonus eller hurtigt på hinanden følgende veer og en deraf følgende risiko for asfyksi eller uterusruptur.
 • Oxytocin kan give væskeretention, hvorfor det bør anvendes med forsigtighed ved svær svangerskabsforgiftning.
  Man skal også være opmærksom på denne bivirkning, hvis der gives infusion af oxytocin gennem mange timer, fx i tilslutning til prostaglandininduceret abort. Der kan da opstå "vandintoksikation" med svære elektrolytforstyrrelser, bevidsthedssløring og kramper.
 • Hurtig indgift af ufortyndet oxytocin i.v. kan udløse blodtryksfald og myokardieiskæmi.
  I tilfælde af kardiovaskulær sygdom og hypovolæmisk shock bør anvendelse af oxytocin nøje overvejes og i så fald som meget langsom infusion fx 10 IE/time.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt forlænget QT-syndrom eller relaterede symptomer, og til patienter som bruger lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæske
  indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Tabellen angiver bivirkningsfrekvens efter parenteral brug.  

Efter nasal brug er bivirkningerne generelt mildere og ses mindre hyppigt. 

Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Takykardi.
Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion*.
Ikke kendt Dissemineret intravaskulær koagulation.
Myokardieiskæmi.
Angioødem.
Forlænget QT-interval.
Hyponatriæmi, Vandintoksikation.
Ændret føtal hjertefrekvens  (inkl. hypoxi, hyponatriæmi og død).
Uterinspasmer, Uterusruptur.
Lungeødem.
Hypotension.

* Latexallergi/intolerance kan være en væsentlig prædisponerende risikofaktor for anafylaksi efter brug af oxytocin. 

 

Hurtig i.v. bolusinjektion af oxytocin ved doser på adskillige IE kan forårsage akut kortvarig hypotension ledsaget af rødmen og refleks-takykardi. Disse hurtige hæmodynamiske ændringer kan resultere i myokardieiskæmi, specielt hos patienter med eksisterende kardiovaskulær sygdom. Hurtig i.v. bolusinjektion af oxytocin i doser på adskillige IE kan også give anledning til forlængelse af QT-intervallet. 

Interaktioner

 • Prostaglandiner øger følsomheden for oxytocin og derivater. De to stoffer bør derfor ikke gives samtidig ved igangsætning af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur. Den potenserende effekt er derimod ønskelig ved svær postpartum blødning.
 • Inhalationsanæstetika virker uterusrelakserende, hvorfor de reducerer oxytocins uterotoniske virkning.
 • Oxytocin skal betragtes som potentielt arytmogent, især hos patienter med andre risikofaktorer for torsades de pointes-takykardi, som fx samtidig brug af lægemidler, der forlænger QT-intervallet eller hos patienter med langvarigt QT-syndrom i anamnesen.
 • Oxytocin kan øge vasokonstriktorers og sympatomimetikas pressoreffekt, også hvis disse er indeholdt i lokalanæstetika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kan anvendes i tilslutning til fødslen. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke fra barnets tarm. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Der gives oxygen og evt. akut tocolyse (vehæmning). Ved vandforgiftning begrænses væskeindtaget, diuresen fremmes og elektrolytter kontrolleres. 

Farmakodynamik

 • Sidst i graviditeten, under fødslen og umiddelbart postpartum er mængden af oxytocinreceptorer i myometriet øget. Aktiveres disse af oxytocin, udløses der en frigivelse af calcium fra de intracellulære lagre, hvilket fører til rytmiske sammentrækninger i den øverste del af uterus.
 • Forventet virkning efter ca. 1 minut (i.v.) og 2-4 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 30-60 minutter efter i.m. administration.
 • Virkningen indtræder gradvis ved i.v. infusion. Virkningsarighed efter afsluttet infusion ca. 20 minutter.
 • Oxytocin påvirker også mælkekirtlerne og øger dermed tilløbet af mælk hos ammende kvinder.

Farmakokinetik

 • Halveringstid 3-20 minutter.
 • Steady state efter 20-40 minutter.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH ca. 4. 

Holdbarhed

Injektionsvæske (uåbnede ampuller)  

 • Opbevares i køleskab (2-8oC).
 • Kan opbevares i højst 3 måneder ved højst 25°C.

 

Infusionsvæske 

 • Bør anvendes umiddelbart.
 • Fortynding i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske: Kemisk og fysisk stabilitet dokumenteret i 72 timer ved 25°C.
 • Fortynding i isotonisk glucose-infusionsvæske: Kemisk og fysisk stabilitet dokumenteret i 8 timer ved 25°C.

 

Næsespray 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Oxytocininjektionsvæske, opl.  10 IE/mlnæsespray, opløsning  6,7 mikrogram/dosis

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorbutanol : injektionsvæske, opl. 10 IE/ml, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis
Natriummethylparahydroxybenzoat  (E219) : næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis
Andre:
Eddikesyre : injektionsvæske, opl. 10 IE/ml
Ethanol : injektionsvæske, opl. 10 IE/ml
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. 10 IE/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 IE/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 IE/ml 531611
5 x 1 ml
319,45 95,84
(B) næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis 572150
5 ml
285,50 21,41
 
 

Revisionsdato

31.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...