Iressa®

L01XE02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker EGFR.

Gefitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg gefitinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 1 gang dgl.
Bemærk: Tabletterne skal synkes hele med vand eller drikkes efter opslæmning (se "Egenskaber, Håndtering og Holdbarhed"). Må ikke tygges eller knuses. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-20 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Interstitiel lungesygdom og lungefibrose.
 • Ved symptomer på keratitis skal omgående henvises til øjenspecialist. Ved diagnosticering af keratitis ulcerosa bør behandlingen afbrydes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Hudreaktioner.
Almindelige (1-10%) Feber.
Forhøjet bilirubin, Mundtørhed.
Epistaxis, Interstitiel lungesygdom.
Dehydrering.
Alopeci, Negleforandringer.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi, Proteinuri.
Blefaritis, Conjunctivitis, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation, Hepatitis, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Corneaerosion, Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme, Kutan vasculitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hæmoragisk cystitis.
Der er rapporteret fatalt forløb af interstitiel lungesygdom.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer (fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, barbiturater eller naturlægemidler, der indeholder perikon) kan nedsætte plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Syrehæmmende midler, herunder protonpumpehæmmere og H2-antagonister, kan nedsætte biotilgængeligheden og derved plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx posaconazol, voriconazol, proteasehæmmere, clarithromycin) kan øge plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Gefitinib hæmmer CYP2D6,og dosisjustering af CYP2D6-substrater bør overvejes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af warfarin og gefitinib kan blødningstendensen øges, og protrombintiden eller INR bør monitoreres regelmæssigt.
 • Gefitinib kan forværre den neutropene effekt af vinorelbin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4269, 2955, 4267, 691, 4264, 692, 4388, 2789, 2790, 4268, 4270, 2954

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for gefitinib. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasedomænet af den epidermale vækstfaktorreceptor, EGFR.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 59 %, nedsættes ved øget ventrikel-pH.
 • Steady state efter 7-10 døgn.
 • Metaboliseres via CYP34A og CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 41 timer.
 • Udskilles primært som metabolitter med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af opslæmning 

 • 1 tablet opslæmmes i ½ glas vand (uden kulsyre), som jævnligt svinges forsigtigt rundt. Opslæmningen kan tage op til 20 min.
 • Glasset skylles med ½ glas vand, som også drikkes.
 • Opslæmningen kan anvendes i sonde.

 

Holdbarhed 

Efter opslæmning kan opløsningen opbevares i højst 60 minutter, men bør indtages umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 013347
30 stk. (blister)
18.875,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Gefitinib "Accord" Accord, Gefitinib, filmovertrukne tabletter 250 mg
Gefitinib "Mylan" Mylan, Gefitinib, filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
IRESSA, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-07-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...