Ketogan®

N02AG02
 
 

Opioidagonist (morphin) med tilsætning af spasmolytikum. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 5 mg ketobemidonchlorid (smertestillende).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 50 mg 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 10 mg ketobemidonchlorid (smertestillende). 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. Initialt 1 tablet hver 4.-6. time. 

Ældre. Dosis skal nedsættes. 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Rektalt 

Voksne. Initialt 1 suppositorie hver 4.-6. time. 

Ældre. Dosis skal nedsættes. 


Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes, se Nedsat leverfunktion, Opioider


Se endvidere

Seponering

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression.
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med ketobemidon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Bradyarytmi
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Eufori
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling
Nervesystemet Hyperalgesi
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet

* Kan opstå ved pludselig seponering. 

 

Se endvidere Rene agonister.  

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosis - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparat. Der er data for < 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kombinationspræparat. Efter en enkelt subkutan dosis af ketobemidon er den vægtjusterede dosis i et enkelt måltid beregnet til ca. 2 %. Der er ingen data for den spasmolytiske komponent.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika), i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Ketobemidon 

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Desuden svag non-kompetitiv glutamatreceptorantagonist af undertypen NMDA.

Dimethylaminodiphenylbuten 

 • Spasmolytikum, der kan forstærke og forlænge den analgetiske effekt.

Virkningsvarighed 3-5 timer.  

 

Farmakokinetik

Ketobemidon 

 • Metaboliseres i leveren til metabolitter med ukendt aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 17-62 % pga. first pass-metabolisme i leveren. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 34-59 %.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 5 + 25 mg, Pfizer  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med tilskudsberettigede stærke opioider, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.
 • Herudover er det ikke på forhånd muligt at opstille yderligere krav til at identificere hvilke patienter, der vil kunne få enkelttilskud.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) tabletter 5 + 25 mg (kan dosisdisp.) 496950
20 stk. (blister)
208,45 10,42
(AP4) tabletter 5 + 25 mg (kan dosisdisp.) 497099
100 stk. (blister)
497,90 4,98
(AP4) suppositorier 10 + 50 mg 496935
10 stk.
130,75 13,08
(AP4) suppositorier 10 + 50 mg  (Orifarm) 564621
10 stk. (blister)
132,00 13,20

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 + 25 mg

Præg:
K
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 5 + 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...