Ketogan®

N02AG02
 
 

Opioidagonist (morphin) med tilsætning af spasmolytikum. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 5 mg ketobemidonchlorid (smertestillende).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 50 mg 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1) hydrochlorid (spasmolytisk) og 10 mg ketobemidonchlorid (smertestillende). 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. Initialt 1 tablet hver 4.-6. time. 

Ældre. Dosis skal nedsættes. 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

  

Rektalt 

Voksne. Initialt 1 suppositorie hver 4.-6. time. 

Ældre. Dosis skal nedsættes. 


Bemærk: Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom, idet pupildilatationen hæmmer afløbet af kammervæsken
 • Ved prostatahyperplasi kan der komme urinretention pga. afslapning af blæremuskulaturen
 • Hiatus hernie
 • Ikke kongenit pylorusstenose
 • Forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

 • Se Rene agonister.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Respirationsdepression.
Eufori, Sedation, Svimmelhed.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Se endvidere Rene agonister.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem dosering af disse farmaka.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosis - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparat. Der er data for < 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kombinationspræparat. Efter en enkelt subkutan dosis af ketobemidon er den vægtjusterede dosis i et enkelt måltid beregnet til ca. 2%. Der er ingen data for den spasmolytiske komponent.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Ketobemidon 

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Desuden svag non-kompetitiv glutamatreceptorantagonist af undertypen NMDA.

Dimethylaminodiphenylbuten 

 • Spasmolytikum, der kan forstærke og forlænge den analgetiske effekt.

Virkningsvarighed 3-5 timer.  

 

Farmakokinetik

Ketobemidon 

 • Metaboliseres i leveren til metabolitter med ukendt aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 17-62% pga. first pass-metabolisme i leveren. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 34-59%.

Indholdsstoffer

Dimethylaminodiphenylbutentabletter  5 + 25 mgsuppositorier  10 + 50 mgsuppositorier  10 + 50 mg  (Orifarm) suppositorier  10 + 50 mg  (2care4)
Ketobemidontabletter  5 + 25 mgsuppositorier  10 + 50 mgsuppositorier  10 + 50 mg  (Orifarm) suppositorier  10 + 50 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 5 + 25 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med tilskudsberettigede stærke opioider, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.
 • Herudover er det ikke på forhånd muligt at opstille yderligere krav til at identificere hvilke patienter, der vil kunne få enkelttilskud.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 5 + 25 mg (kan dosisdisp.) 496950
20 stk. (blister)
210,25
(AP4) tabletter 5 + 25 mg (kan dosisdisp.) 497099
100 stk. (blister)
502,35
(AP4) suppositorier 10 + 50 mg 496935
10 stk.
58,65
(AP4) suppositorier 10 + 50 mg  (Orifarm) 564621
10 stk. (blister)
99,00
(AP4) suppositorier 10 + 50 mg  (2care4) 512909
10 stk. (blister)
99,35

Foto og identifikation

Tabletter  5 + 25 mg

Præg:
K
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 5 + 25 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...