Håndtering af tabletter og kapsler

Revideret: 17.02.2023
Charlotte Vermehren (Forfatter),
Louise Thrane (Forfatter),

Generelt bør tabletter og kapsler altid tages som hele tabletter henholdsvis hele kapsler. 

 

I visse situationer kan der være en klinisk begrundelse for at knuse en tablet eller åbne en kapsel, især hvis andre lægemiddelformer ikke er tilgængelige.  

På baggrund af mange henvendelser med spørgsmål om muligheden for at modificere lægemiddelformer, fx knusning, har Medicin.dk indhentet tilgængelig information og struktureret data vedr. knusning af tabletter og åbning af kapsler i feltet ”Håndtering af tabletter og kapsler”.  

Formålet er at øge patientsikkerheden, da disse data bør medføre en signifikant reduktion af risikoen for fx fejlagtig knusning af en depottablet.  

 

Afvigelser fra produktresumé 

Information om evt. knusning, åbning, opløsning eller lignende af tabletter og kapsler på Medicin.dk kan afvige fra oplysningerne i produktresumé. På Medicin.dk suppleres med andre kilder, og derfor kan teksterne være baseret på følgende kilder: 

 • Bog: “Don’t Rush to Crush” (3)
 • Online opdateringer til “Don’t Rush to Crush” (4)
 • Norsk lægemiddelinformation: Felleskatalogen.no (5)
 • Svensk lægemiddelinformation: FASS.se (6)
 • Online “Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes" (7).

 

Hvis produktresumé eller ovennævnte fem kilder ikke indeholder information om, at en tablet eller en kapsel kan knuses henholdsvis åbnes, vurderer den tilknyttede specialkonsulent, hvorvidt der ud fra farmaceutisk/klinisk erfaring kan anbefales knusning henholdsvis åbning. I disse tilfælde vil information om knusning eller åbning være angivet som ”Kan om nødvendigt knuses” henholdsvis ”Kan om nødvendigt åbnes”.  

”Kan knuses” henholdsvis ”Kan åbnes” anvendes, når informationen er baseret på data i produktresumé og/eller de fem andre kilder.

Beskrivelse af feltet  

I feltet ”Håndtering af tabletter og kapsler” er der samlet strukturerede data vedr. håndtering af tabletter og kapsler til oral brug. Disse data indeholder information om, hvorvidt tabletter eller kapsler må knuses eller åbnes samt tages med eller uden mad. Hermed forbedres mulighederne for let adgang til valid vejledning mht. håndtering, specielt ved vanskeligheder med at synke hele tabletter/kapsler.  

 

Strukturering af data 

Data findes som standardtekster i fem grupper samt en gruppe med fritekst i et separat felt. 

De seks grupper er: 

 1. Information om kærv, herunder foto.
 2. Knusning/åbning
 3. Administration
 4. Mad og drikke
 5. Andet
 6. OBS

 

Uddybende information om de seks grupper: 

 

1. Information om kærv, herunder foto
Oplysninger om kærv samt foto af tablet(ter)/kapsel(kapsler) findes stadig i feltet ”Foto og identifikation” nederst i præparatbeskrivelsen på Medicin.dk.
Kærv
Tabletter kan have en delekærv eller en krydskærv, så det er muligt at dele tabletten i to henholdsvis fire dele. Der skelnes mellem: 

 • Delekærv eller krydskærv
  Når en delekærv eller krydskærv kan anvendes til at dosere to henholdsvis fire lige store tabletdele, betegnes den blot delekærv henholdsvis krydskærv.
 • Delekærv eller krydskærv for nemmere indtagelse
  Nogle delekærve eller krydskærve kan imidlertid kun anvendes til at dele tabletten, og disse kærve betegnes ”delekærv for nemmere indtagelse” henholdsvis ”krydskærv for nemmere indtagelse”, da de ikke kan anvendes til at dosere halve eller kvarte tabletter.

 

2. Knusning/åbning
Herunder findes relevante standardsætninger vedr. knusning af tabletter eller åbning af kapsler, fx ”Kan knuses”, ”Kan om nødvendigt åbnes” ”Må ikke åbnes” eller ”Ingen oplysninger”.

Generelt gælder:  

 • Depottabletter må aldrig knuses.
  Nogle depottabletter må dog godt deles, men aldrig knuses.
 • Depotkapsler må sædvanligvis ikke åbnes.
  Der er dog tilfælde, hvor åbning er en mulighed; men kapselindholdet må aldrig knuses.
 • Efter knusning af en tablet eller åbning af en kapsel skal den knuste tablet eller kapselindholdet indtages umiddelbart for at undgå fx nedbrydning af det virksomme stof og bakterievækst, hvis der ikke er anført andet.

 

3. Administration
Her er anført relevant(e) standardsætning(er) vedr. indtagelse af tabletter eller kapsler, fx ”Synkes hele”, ”Må ikke tygges” eller ”Knust tablet kan opslæmmes i vand”.

Ved opslæmning fordeles tablet/knust tablet/kapselindhold i vand (eller anden præciseret væske) til en ensartet, uklar blanding, som straks indtages, medmindre andet er anført.

Ved opløsning af en tablet, fx opløselige tabletter, opnås en klar væske, der indtages straks, medmindre andet er anført.  

 

4. Mad og drikke
Herunder findes oplysninger om, hvorvidt der må indtages mad sammen med tabletter/kapsler, fx ”Kan tages med eller uden mad”, ”Tages forskudt af et måltid” eller ”Indholdet kan kommes på kold, blød mad”.

Generelt anføres altid ”Tages med et glas vand” ved tabletter/kapsler, der er til at synke, medmindre der er modstridende information i referencerne.

Hvis referencerne ikke indeholder nogen information om indtagelse sammen med mad eller forskudt af måltider, medtages altid sætningen ”Kan tages med eller uden mad”.

For mange tabletter og kapsler, som kan knuses henholdsvis åbnes, vil det ofte være angivet, at knust tablet eller indholdet (fra kapslen) ”kan kommes på kold blød mad”. Dette kan være fx yoghurt eller æblemos.  

 

5. Andet
Her findes standardsætninger vedr. personalerisiko, fx ” Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed.” ved fx cytostatika.  

 

6. OBS
I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med ekstra præparatspecifik tekst, fx information om opløsning i speciel væske.

Der er anført information om brug i sonder i de få tilfælde, hvor disse data hidtil har været tilgængelige på Medicin.dk.  

 

Ensretning 

Da de fleste data vedr. håndtering af tabletter og kapsler afhænger af dispenseringsformen, fx depotkapsler, eller af indholdsstof(fer)s kemiske struktur og stabilitet, kan de fleste af disse ikke-præparatspecifikke data ensrettes for generika.  

Der gælder følgende mht. ensretning af information: 

 1. Kærv, herunder foto, er præparatspecifikke data, som ikke kan ensrettes.
 2. Knusning/åbning: Oplysninger kan ensrettes.
 3. Administration: Data kan sædvanligvis ensrettes, undtagen mht. synkes hele, halve eller kvarte, da dette afhænger af pkt. 1.
 4. Mad og drikke: Oplysninger kan ensrettes.
 5. Andet: Oplysninger kan sædvanligvis ensrettes.
 6. OBS: Teksten kan afhængig af informationen være ensrettet eller præparatspecifik.

 

Kilder 

Som kilder ved udarbejdelse af informationen om håndtering af tabletter og kapsler er anvendt følgende: 

 1. Produktresumeer hos Lægemiddelstyrelsen
 2. Produktresumeer hos EMA
 3. Bog: “Don’t Rush to Crush”
 4. Online opdateringer til “Don’t Rush to Crush”
 5. Norsk lægemiddelinformation Felleskatalogen.no
 6. Svensk lægemiddelinformation: FASS.se
 7. Online “Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes”
 8. Specialkonsulent.

Produktresumé (kilde 1 og 2) indgår altid som førstevalg. Kilderne 3-8 anvendes i den anførte rækkefølge. 

 

Specialkonsulent 

Som specialkonsulent er tilknyttet Ph.D. Charlotte Vermehren, leder af Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og lektor ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet. I tvivlstilfælde har specialkonsulent evalueret og taget beslutning ud fra klinisk praksis og erfaring. 

 

Gå til toppen af siden...