Svær overvægt

Revideret: 21.09.2021

Definition

Svær overvægt defineres som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det kan have negative konsekvenser for helbredet. Forekomsten af svær overvægt er steget ganske betydeligt de sidste 50 år, og ca. 17 % af den voksne danske befolkning opfylder WHO's kriterier for svær overvægt ud fra BMI (Body Mass Index (BMI) = vægt/højde2 ≥ 30 kg/m2). 

 

Beregn BMI her:
Beregning af Body Mass Index (BMI) 

Årsager

Grundlæggende forstår vi ikke hvorfor nogle mennesker udvikler svær overvægt, mens andre ikke gør. Det er vanskeligt at pege på konkrete årsagsfaktorer, men det står klart at der er en række risikofaktorer for at udvikle svær overvægt. 

 

Vedvarende højt energiindtag i forhold til energiforbruget resulterer i svær overvægt. Både energiindtaget/appetitten og energiforbruget er regulerede processer, der er underlagt neuro-endokrin, metabolisk, psykologisk samt genetisk kontrol. Det er derfor vanskeligt at kvantificere de enkelte faktorers betydning for udviklingen af svær overvægt. 

 

Generelle årsager: 

 • Øget energiindtag.
 • Nedsat energiforbrug pga. lav fysisk aktivitet.
 • Genetisk prædisposition.

 

Specifikke årsager: 

 • Familiær disposition som følge af såvel genetiske faktorer som miljøpåvirkning. Der er fundet mere end 60 genvariationer, der er associeret med svær overvægt; men disse forklarer samlet mindre end 2 % af prævalensen af svær overvægt. Svær overvægt i børne- og teenage-alderen disponerer til svær overvægt i voksenårene og udvikling af sygdomme som bl.a. type 2-diabetes (4591).
 • Dårlig mæthedsfølelse pga. mutationer i de gener, der koder for regulering af appetitten, ses hos op til 2-3 % af børn med svær overvægt (monogene former for svær overvægt).
 • Som del af specifikke syndromer: fx Prader-Willis syndrom, Bardet-Biedls syndrom.
 • Visse lægemidler, herunder antipsykotika, antidepressiva (tricykliske antidepressiva, lithiumsalte, isocarboxazid), migrænemidler (flunarizin og pizotifen), visse antihistaminer, visse antiepileptika (valproat og carbamazepin), insulin og visse orale antidiabetika (fx sulfonylurinstoffer og glitazoner), østrogener, visse gestagener (fx megestrol og medroxyprogesteronacetat), glukokortikoider og β-blokkere.
 • Det stigende antal personer med svær overvægt er relateret til "moderne vestlig livsstil", uden at det står klart, hvilke ændringer i ekspositioner, adfærdsmønstre, sociale forhold og kost der disponerer til positiv energibalance.

Komplikationer

Dødeligheden ved svær overvægt er reduceret over de sidste 30-40 år i forhold til tidligere formentlig grundet bedre behandling af komplikationerne. Dødeligheden for personer med BMI < 30 er dog fortsat ca. fordoblet i forhold til personer med normalvægt målt over en ti-årig periode. Dette svarer til, at den gennemsnitlige overlevelse er reduceret med 8-10 år i forhold til personer med normalvægt (4924)

 

Svær overvægt medfører ofte nedsat insulinfølsomhed og øger risikoen for at udvikle det metaboliske syndrom, der ud over øget livvidde inkluderer nedsat glucosetolerance, dyslipidæmi (højt triglycerid/lavt HDL-kolesterol) og hypertension. De vigtigste sundhedsmæssige komplikationer til svær overvægt er type 2-diabetes, iskæmisk hjerte-kar-sygdom, cerebrovaskulære lidelser, visse cancersygdomme (bl.a. colon- og brystkræft), psykosociale problemer, galdesten, søvnapnø, arthritis urica, hernier, knæartrose, steatohepatitis (non-alkoholisk) og specifikt for kvinder polycystisk ovariesyndrom med fertilitetsproblemer. 

 

Personer med svær overvægt har også en let øget risiko for udvikling af astma. Helbredskomplikationerne er specielt relateret til abdominal i modsætning til gluteal/femoral (gynoid, subkutan) overvægt. Abdominal fedme kan estimeres ved taljeomfanget eller talje-hofteratioen. Hos europæere ses en øget komplikationsrisiko ved et taljeomfang > 80 cm hos kvinder og > 94 cm hos mænd. Hos europæere ses en øget risiko for metaboliske komplikationer ved et taljeomfang > 80 cm hos kvinder og > 94 cm hos mænd, og ved taljeomfang > 88 cm (kvinder) og > 102 cm (mænd) er risikoen øget markant. Selv lettere grader af overvægt (BMI 25-30 kg/m2) er forbundet med øget dødelighed hos patienter med abdominal fedtfordeling. Svær overvægt er ofte relateret til reduceret selvværd og social stigmatisering, hvilket kan lede til depression og angst, forstyrret spiseadfærd og reduceret selvværd hos både børn og voksne (4925)

Behandlingsvejledning

Generelt

Indikationen for behandling og herunder også farmakologisk behandling af overvægt hos voksne er 

1) BMI > 30 kg/m2 

eller 

2) BMI > 27 kg/m2 (eller taljemål > 80 cm (kvinder)/> 94 cm (mænd)) med samtidige komplikationer, som type 2-diabetes, hypertension, hjerte-kar-sygdom søvnapnø, knæartrose mv. (se under Komplikationer).  

 

Inden og under behandlingen bør der informeres om det forventede vægttabs størrelse og om, at virkning af præparat ophører, når behandlingen ophører. Det bør sikres løbende, at motivationen er til stede under behandlingen (4587). Derudover er det vigtigt at sikre sig, at patienten ikke har en spiseforstyrrelse, da en eventuel spiseforstyrrelse bør behandles først. 

 

Sundhedseffekter af vægttabsbehandling 

Fra den kirurgiske behandling af svær overvægt er fundet, at store vægttab (> 20 % af udgangsvægten) og blivende vægttab (opretholdt over adskillige år) er associeret med reduceret dødelighed og reduktion af de fleste af de øvrige komplikationer ved svær overvægt (se afsnit om Kirurgi). I modsætning til kirurgisk behandling er vægttab opnået ved livsstilændringer og farmakologisk behandling ofte relativt små og midlertidige. I Look AHEAD-studiet, der har været det længste og mest intensive studie med konventionel vægttabsintervention, fandtes efter 10 år ingen ændring i total mortalitet eller i kardiovaskulære endpoints (3530). I en post hoc analyse fandt man dog, at de, der opnåede et vægttab på mindst 10 % (efter 1 års opfølgning), faktisk fik reduceret både forekomsten af kardiovaskulær sygdom og total dødelighed med ca. 20 %. I et observationsstudie af et repræsentativt udsnit af patienter med type 2-diabetes i almen praksis i Danmark fandt man ingen sammenhæng mellem vægttab og 13 års forekomst af kardiovaskulær sygdom eller total dødelighed (3531); men vægttabene var gennemsnitligt også relativt beskedne (ca. 2,6 - 5 kg efter 6 års opfølgning). I en metaanalyse af vægttabsstudier fandt man, at livsstilsinterventioner med henblik på vægttab hos personer med overvægt resulterede i let nedsat dødelighed (4592). Det kan dog ikke umiddelbart konkluderes, om det var kostændringerne, motionen eller vægttabet i sig selv, der var årsagen.  

 

Alt dette tyder således på, at vægttab opnået ved livsstilsinterventioner kun i beskeden grad reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdom og død. Observationsstudier tyder på vægttab skal være af en vis størrelse og opretholdt i flere år, hvis der skal opnås effekt på kardiovaskulær sygdom og mortalitet. Et stort antal interventioner har dog vist, at selv mindre vægttab (ca. 5 % efter 1 år) er i stand til at forbedre og forbygge nogle af de overvægts-relaterede sygdomme, især type 2-diabetes. I relation til type 2-diabetes har flere nyere studier vist, at vægttab på omkring 15 kg (svarende til ca. 15 %) vedligeholdt i 2 år medfører remission af type 2-diabetes hos 70-80 % (4926). Større og vedvarende vægttab kan forbedre dyslipidæmi og hypertension, men der savnes god dokumentation for effekt på kardiovaskulære events. Det er et grundlæggende problem, at kun de færreste er i stand til at opretholde et større vægttab gennem lang tid. Efter et vægttab stiger vægten ofte igen, og dermed går de fleste af de metaboliske forbedringer tilbage igen. 

 

Ved konventionel behandling af svær overvægt er sandsynligheden for at opnå blivende normalvægt lille, hvorfor svær ovrevægt må betragtes som en kronisk tilstand. Derfor anbefales det at vejlede personer med overvægt (BMI 25-30 kg/m2) uden komplikationer med øget abdominalomfang til en sundere livsstil, der kan imødegå vægtøgning (5400)

 

Beregn BMI her:
Beregning af Body Mass Index (BMI) 

 

Typer af behandling  

Non-farmakologisk behandling 

 • Kost
 • Fysisk aktivitet
 • Adfærdsændring

Farmakologisk behandling 

 • Amfepramon
 • Orlistat
 • Naltrexon-bupropion
 • Human GLP-1-receptor agonist

Kirurgisk behandling 

 

Non-farmakologisk behandling

Kost 

En energireduceret kost er den afgørende foranstaltning til opnåelse af vægttab. I Nordisk Næringsstofsanbefalinger (2318) foreslås, at energireduktionen primært opnås ved at reducere indtaget af fedt, kulhydrater og alkohol. For børn, der stadig vokser i højden, anbefales vægtvedligeholdelse frem for vægttab. Hos voksne nedsættes det daglige energiindtag med 2.000-4.000 kJ (500-1.000 kcal) de første måneder, hvilket gennemsnitligt medfører et vægttab på 0,5-1 kg/uge. Valg af energitrin må afpasses efter overvægtens grad, alvoren af evt. komplikationer og patientens motivation. 

Det er vanskeligt med almindelige fødevarer at opnå en lødig og afvekslende diæt ved energiindtag < 3.400 kJ (800 kcal)/dag, hvorfor diæten bør suppleres med et kombineret vitamin-mineralpræparat. Lavkaloriediæter (LCD) i form af næringspulvere med et energiindhold på 3.400-4.000 kJ (800-1.000 kcal) har dokumenteret effekt og kan anvendes initialt som eneste næring eller senere som måltidserstatning (4588). Lavkaloriediæter har i nyere studier vist sig at være en mulighed i op til 20 uger med gode effekter på både vægttab og blodsukkerregulering hos personer med type 2-diabetes (4926) (4927). Det er dog vigtigt at konsultere personer med viden om sådanne produkter, fx en autoriseret klinisk diætist inden påbegyndelse af et længerevarende LCD-forløb. LCD-behandling alene frarådes til børn, patienter med hjertesygdom og gravide.
Efter et tilfredsstillende vægttab på LCD må energitilførslen langsomt øges, indtil vægten er stabil på en ernæringsmæssig forsvarlig og for patienten acceptabel kost. Den anbefalede kost er svarende til de officielle "7 kostråd" med et højt indtag af frugt, grønt og fuldkornsprodukter (5399). Betydningen af en langsigtet ændring af livsstilen, der både involverer kostomlægning og tilstrækkelig motion, understreges af, at den opnåede vægtreduktion kun opretholdes af relativt få patienter på længere sigt (> 1 år). Langtidseffekten er især afhængig af intensiteten af opfølgningen, mens det har mindre betydning, hvilken diætform der anvendes.

Fysisk aktivitet 

Øget fysisk aktivitet er godt for sundheden generelt, men vægttabseffekten hos personer med svær overvægt er relativt beskeden. Fysisk aktivitet har dog i sig selv, også uden vægttab, en gavnlig virkning på en lang række overvægts-relaterede symptomer og sygdomme - også for svært overvægtige (4754). Mens let overvægtige godt kan udføre vægtbærende motion som gang, løb og fitness, kan motionsformen til personer med svær overvægt med fordel være ikke-vægtbærende som fx svømning, roning og cykling. Ved fysisk aktivitet øges den magre legemsmasse på bekostning af fedtmassen. Med øget mager legemsmasse øges også den basale energiomsætningshastighed. Selv almindelig motion i dagligdagen som trappegang, gåture og cykling kan således være med til at forebygge yderligere vægtøgning samt tilbagefald efter vægttab (5401). Samtidigt øger fysisk aktivitet insulinfølsomheden og reducerer blodtryk og lipider, hvorved den samlede risikoprofil bedres. Hvis den øgede fysiske aktivitet kan opretholdes, er effekten uafhængig af evt. samtidigt vægttab.
Værdien af understøttende foranstaltninger er stor. Hyppige patientkontroller med vejning, indskærpelse af ernæringsmæssig rådgivning, kost- og motionsdagbog samt opmuntring øger behandlingseffekten. Behandling i grupper er ressourcebesparende, og patienternes indbyrdes støtte bedrer overholdelsen af forskrifterne. Et væsentligt element for størrelsen af det opnåede vægttab efter 1 år skyldes mere de sociale understøttende foranstaltninger så som mødehyppigheden mv. end den ordinerede absolutte energireduktion og øgning i fysisk aktivitet (4923)

 

Adfærdsændring 

Vejledning i adfærdsændringer bør gives af fagpersoner med sundhedspædagogiske kompetencer inden for fx vidensformidling, dialog og erfaringsudveksling i grupper (gruppehåndtering og gruppedynamik). Støtte til adfærdsændring er et redskab til at ændre uhensigtsmæssige vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet. Eksempler på adfærdsændringsteknik er motiverende samtale, målsætning, udøvelse af egenkontrol og stimuluskontrol. Disse adfærdsændringsteknikker er indbyrdes ligeværdige til at opnå vægttab og vægttabsvedligeholdelse (5402)

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling kan tilbydes som supplement til den motiverede patient, der ikke har tabt sig tilfredsstillende efter 3-6 måneder på non-farmakologisk behandling. Der foreligger dokumentation for effekten af 1-4 års farmakologisk behandling i kombination med kost- og livsstilsintervention. Disse studier viser, at selv vægttab på 3-5 kg fra udgangsvægten nedsætter risikoen for udvikling af type 2-diabetes og det metaboliske syndrom (734). Denne effekt ses både ved farmakologisk og non-farmakologisk behandling af overvægt. Er der ikke opnået et vægttab på 5 % af kropsvægten, sædvanligvis svarende til 4-5 kg efter 12 uger, seponeres den farmakologiske behandling.
Der er endnu ikke dokumentation for effekt af farmakologisk behandling af overvægt eller svær overvægt hos børn. 

Farmakologisk behandling af svær overvægt opdeles sædvanligvis i anoreksika og Malabsorptiva.  

 

Anoreksika nedsætter appetitten. Liraglutid (3 mg) er et anoreksikum, og tages som én subkutan injektion dagligt. Der foreligger studier på op til 3 år, der viser et placebo-fratrukket vægttab på 4-6 kg (5-6 %) efter 1 år og 4,3 % efter 3 år (4593) (4928). Et års data viser, at 33 % opnår et vægttab på mere end 10 % (mod 11 % i placebogruppen), og at efter 3 år opnår ca. 25 % dette. Anoreksika reducerer risikofaktorer for følgesygdomme (2664) (4589), men der savnes langtidsstudier. 

Et andet middel i denne gruppe er et kombinationspræparat bestående af opioidantagonisten naltrexon og antirygemidlet bupropion. Denne kombination nedsætter fødeindtaget og giver efter ét års behandling et placebo-fratrukken vægttab på 5-6 % af udgangsvægten svarende til 5-6 kg. Efter ét års behandling opnår ca. 35 % et vægttab på mere end 10 %, mens ca. 20 % opnår dette i placebobehandling (3528) (3529)

Et tredje middel i gruppen anoreksika er det centralstimulerende stof amfepramon. Der foreligger kun mindre korttidsstudier af amfepramon, hvor vægttabet i forhold til placebo ligger på 3-6 kg. Amfepramon kan generelt ikke anbefales pga. manglende dokumentation af effekt på forekomsten af egentlige endepunkter (diabetes etc.), samt at der fra officiel side (Lægemiddelstyrelsen) kun tilrådes en kort behandlingstid med dette stof (højst 3 måneder). Der mangler langvarige og store interventioner med amfepramon, før dette stofs mulige rolle i behandlingen af svær overvægt kan fastlægges. 

 

Malabsorptiva virker ved at nedsætte fødeoptaget i tarmen. Orlistat er det eneste middel i den gruppe, og orlistat begrænser fedtoptagelsen i tarmen ved hæmning af mave-tarmkanalens lipaser. Efter 1 års behandling med orlistat (120 mg x 3 dgl.) er vægttabet 2,5-3,5 kg større sammenlignet med placebo (4922). Et studie med orlistatbehandling (120 mg x 3 dgl.) i 4 år viste et vægttab på 2,2-2,8 kg sammenlignet med placebo. I dette studie var behandling med orlistat associeret med en 37 % reduktion i udviklingen af type 2-diabetes (734)

Præparatvalg

Der foreligger nu et-års studier, der viser at behandling med liraglutid (3 mg) fører til et gennemsnitlig vægttab på 4-6 kg, orlistat på 2,5-3,5 kg og kombinationen af naltrexon og bupropion på 5-6 kg (4929). Liraglutid skal tages som en subkutan injektion, og de to andre stoffer tages som tabletter. Valget af præparat må tages under hensyntagen til patient præference, effekten, bivirkninger, kontraindikationer og prisen. Der foreligger ingen konsensus om, hvilket præparat der skal være førstevalg, så det må ind til videre bero på en individuel vurdering mellem patient og læge. 

 

Orlistat er også markedsført i en svagere receptfri håndkøbsversion på 60 mg. Med denne dosis opnås ca. ⅔ af vægttabseffekten i forhold til den dobbelte receptpligtige dosis (4594). Bivirkningerne er lidt svagere for 60 mg tabletterne i forhold til 120 mg tabletterne (se disse).
Orlistat 60 mg anbefales indtil videre kun anvendt i 6 mdr., hvorefter patienten anbefales at henvende sig til egen læge mht. den videre behandling.  

Kirurgisk behandling

Hvis non-farmakologisk og farmakologisk behandling ikke er tilstrækkelig, er kirurgisk behandling et alternativ blandt personer med den sværeste overvægt. I Danmark tilbydes gastrisk bypass og sleeve gastrectomi, begge udført laparoskopisk. Det maximale vægttab opnås ca. 2 år efter operationen og er på 25-30 % af udgangsvægten svarende til 25-50 kg afhængig af udgangsvægten. Vægttabene er mere permanente end ved andre former for vægttabsbehandling. Observationsstudier tyder på, at det større vægttab medfører overbevisende effekt på komplikationer som type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdom og søvnapnø samt en reduktion i den øgede dødelighed ved svær overvægt (2176) (4595) (4930).

Patienter med BMI > 35 kg/m2 ledsaget af sværere overvægts-relaterede komplikationer og patienter med BMI > 40 kg/m2 kan henvises til vurdering af indikation for kirurgisk behandling i offentligt regi. Fedmekirurgi kan tilbydes efter en individuel vurdering, når der foreligger en væsentlig sundhedsfaglig begrundelse. Der foretages en medicinsk og psykiatrisk/psykologisk risikovurdering mht., om kirurgi i det enkelte tilfælde er tilrådeligt. En forudsætning for fedmekirurgi er rygestop mindst 6 uger før operation og mindst 3 uger efter samt et forudgående vægttab på 8 % opnået lige forud for operationstidspunktet (inden for 3 måneder).

Den postoperative mortalitet er opgjort til ca. 0,1 %. Sværere komplikationer ses hos op til 5 % af de opererede, og de samlede kirurgiske komplikationer på kort og langt sigt ligger på ca. 10 % (4595). Desuden får en del patienter ernæringsmæssige problemer - især efter gastrisk bypass (dumping, hypoglykæmi og malabsorption). Der er en del kontraindikationer så som betydelig øget operativ risiko, sværere psykiatriske lidelser (psykoser), spiseforstyrrelser og misbrugsproblematikker. Desuden skal personen forstå indgrebets karakter og vurderes til at være i stand til at følge de efterfølgende nødvendige livsstilsændringer samt løbende livslange kontroller.  

Tilskud

Enkelttilskud til orlistat 120 mg  

Vil normalt kunne imødekommes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 • overvægtig patient med BMI > 35 kg/m2 og livstruende, relaterede alvorlige følgesygdomme (fx diabetes eller hjerte-kar-sygdom) og
 • patienten har over en længere periode forsøgt seriøst og superviseret non-farmakologisk vægttabsbehandling, men har ikke responderet tilstrækkeligt herpå og
 • patienten har forsøgt behandling med billigere farmakologisk behandling med utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger, eller der er kontraindikationer og
 • patienten er stærkt motiveret for vægttab og følges i et vægtreducerende program, fx hos egen læge eller i et kommunalt tilbud.

Se yderligere information under tilskud i de enkelte præparatbeskrivelser. 

Referencer

5399. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De officielle kostråd. Fødevarestyrelsen. 2021; , https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5401. Sundhedsstyrelsen. Livsstilsintervention ved svær overvægt. Sundhedsstyrelsen. 2021; 1, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Overv%C3%A6gt/Livsstilsintervention-ved-svaer-overvaegt.ashx?la=da&hash=FB61BDA9AE5B277898E278C26F0FC567CEED3931 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4585. Gribsholt SB, Abild CB, Bruun JM et al. National Behandlingsvejledning (NBV): Kirurgisk behandling af svær overvægt. Dansk Endokrinologisk Selskab. 2020; , https://endocrinology.dk/nbv/andre-endokrinologiske-sygdomme/fedmekirurgi/ (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4927. Brown A, Dornhorst A, McGowan B et al. Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: a randomized trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020; 8(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32049634 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4926. Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019; 7(5):344-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30852132 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4930. Aminian A, Zajichek A, Arterburn DE et al. Association of Metabolic Surgery With Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes and Obesity. JAMA. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31475297 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

3529. Saunders KH, Umashanker D, Igel LI, Kumar RB et al. Obesity Pharmacotherapy. Med Clin North Am. 2018; 102(1!:135-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29156182 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4589. O'Neil PM, Birkenfeld AL, McGowan B et al. Efficacy and safety of semaglutide compared with liraglutide and placebo for weight loss in patients with obesity: a randomised, double-blind, placebo and active controlled, dose-ranging, phase 2 trial. Lancet. 2018; 392(10148):637-49, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30122305 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4591. Bjerregaard LG, Jensen BW, Ängquist L et al. Change in Overweight from Childhood to Early Adulthood and Risk of Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018; 378(14):1302-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29617589 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4754. Pedersen BK, Andersen LB et al. Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen. 2018; 4.0, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4923. Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet. Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En litteraturgennemgang. Sundhedsstyrelsen. 2018; 1, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Evidens-for-livsstilsinterventioner-til-boern-og-voksne-med-svaer-overvaegt/Evidens-for-livsstilsinterventioner-til-b%C3%B8rn-og-voksne-med-sv%C3%A6r-overv%C3%A6gt.ashx?la=da&hash=E779621AE670B282DAD516E7220FB77813D92F74 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4586. National Klinisk Retningslinje For Fedmekirurgi. Sundhedsstyrelsen. 2017; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/F012C263031D411BA45982CB13B19589.ashx (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4592. Ma C, Avenell A, Bolland M et al. Effects of weight loss interventions for adults who are obese on mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2017; 359, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29138133 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4593. le Roux CW, Astrup A, Fujioka K et al. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2017; 389(10077):1399-1409, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28237263 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4595. Gribsholt SB, Thomsen RW, Svensson E et al. Overall and cause-specific mortality after Roux-en-Y gastric bypass surgery: A nationwide cohort study. Surg Obes Relat Dis. 2017; 13(4):581-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27876334 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4928. Mehta A, Marso SP, Neeland IJ. Liraglutide for weight management: a critical review of the evidence. Obes Sci Pract. 2017; 3(1):3-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5358074/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

3531. Køster-Rasmussen R, Simonsen MK, Siersma V et al. Intentional Weight Loss and Longevity in Overweight Patients with Type 2 Diabetes: A Population-Based Cohort Study. PloS One. 2016; 11(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808532 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4583. Global BMI Mortality Collaboration, Di Angelantonio E, Bhupathiraju ShN, Wormser D et al. Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. Lancet. 2016; 388 (10046):776-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27423262 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4587. Bruun JM. Pharmacotherapy for obesity. Ugeskr Laeger. 2016; 178(44), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27808050 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4590. Fujioka K, Plodkowski R, O'Neil PM et al. The relationship between early weight loss and weight loss at 1 year with naltrexone ER/bupropion ER combination therapy. Int J Obes (Lond). 2016; 40(9):1369-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27328752 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4929. Khera R, Murad MH, Chandar AK et al. Association of Pharmacological Treatments for Obesity With Weight Loss and Adverse Events: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016; 315(22):2323-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27299618 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2664. PiSunyer X, Astrup A, Fujioka K et al. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015; 373:11-22, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132939 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3528. Greig SL, Keating GM. Naltrexone ER/Bupropion ER: A Review in Obesity Management. Drugs. 2015; 75(11):1269-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26105116 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4588. Aldekhail NM, Logue J, McLoone P et al. Effect of orlistat on glycaemic control in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2015; 16(12):1071-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26345590 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4922. Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH et al. Pharmacological management of obesity: an endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100(2):342-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25590212 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2177. Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013; 369(2):14554, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23796131 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

4584. Flegal KM, Kit BK, Orpana H et al. Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2013; 309(1):71-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23280227 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5400. Vidensråd for Forebyggelse. Skal overvægtige voksne tabe sig?. Vidensråd for Forebyggelse. 2013; , http://www.vidensraad.dk/node/11 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2318. Norden. Nordic Nutrition Recommendations 2012. 2012; , http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

4924. Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR et al. Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. N Engl J Med. 2010; 363(23):2211-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21121834 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2176. Sjöström L, Natbro K, Sjöström CD et al. Effect of bariatric surgery on mortality in Swedish Obese Subjects. N Engl J Med. 2007; 357(8):741-52, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17715408 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

3530. Wadden T. The Look AHEAD Study: A Description of the Lifestyle Intervention and the Evidence Supporting It. Silver Spring. 2006; 14(5):737-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2613279/ (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

734. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN et al. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care. 2004; 27(1):155-61, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14693982/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

4594. Rössner S, Sjöström L, Noack R et al. Weight loss, weight maintenance, and improved cardiovascular risk factors after 2 years treatment with orlistat for obesity. European Orlistat Obesity Study Group. Obes Res. 2000; 8(1):49-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10678259 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4925. World Healt Organisation, Europe. Weight bias and obesity stigma: considerations for the WHO European Region. WHO. , http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/351026/WeightBias.pdf?ua=1 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5402. Sundhedsstyrelsen. Overvægt. SST. , https://www.sst.dk/da/viden/overvaegt (Lokaliseret 9. marts 2022)