Midler mod ADHD

N06BA

Revideret: 29.03.2016

Præparatvalg

Methylphenidat er førstevalg ved indikation for medicinsk behandling af ADHD: 

Børn over 6 år og unge: Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. Dosis øges med 5-10 mg ugentlig og fordeles på 3-4 doser dgl. (kapsler med modificeret udløsning og depottabl. 1-2 doser). Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg dgl. for almindelige tabletter og den ækvivalente dosis for depottabletter og kapsler med modificeret udløsning) (2285). Nogle børn kan nøjes med at være dækket ind i skoletiden. 

  

Voksne.  Initialt 5 mg 2-3 gange daglig. Dosis øges alt efter effekt og eventuelle bivirkninger med 10-20 mg ugentlig. 

Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Den optimale dosis regnes ikke længere for at være afhængig af hverken alder, vægt eller sværhedsgrad af ADHD-symptomerne (2886). Det drejer sig om den enkelte patients følsomhed over for methylphenidat (gælder også for dexamfetamin-præparater), og det er derfor nødvendigt at titrere patienterne individuelt, startende med små doser og langsomt stigende (2282, 2280, 2885). Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 30-150 mg daglig (1686). I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser. 

I fald der er tale om meget høje doser, bør det overvejes, om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg.  

Der vil ofte være behov for, at doseringen hos voksne sikrer dækning i hele vågenperioden, hvilket medfører, at immediate release-piller må gives 4-6 (i sjældne tilfælde op til 8) gange i løbet af dagen med 3-4 timers interval. 

  

Virkningen indtræder straks. Efter titrering til optimal dagsdosis anbefales generelt skift til langtidsvirkende præparat (depotpræparat) for at bedre compliance. Det er ofte nødvendigt at give depotpræparaterne fordelt på 2-3 doser dgl. 

  

Lisdexamfetamin er et prodrug, der omdannes til dexamfetamin. 

Anbefalet dosering:  

Initialt 10-20 mg daglig om morgenen. Kan øges med 10-20 mg ugentlig til sædvanligvis 20-70 mg daglig. Gives til børn normalt en gang daglig, men det kan til voksne være nødvendigt at fordele dosis på 2 doser. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser.
 

Dexamfetamin-indholdet i lisdexamfetamin (8,9 mg pr. 30 mg Lisdexamfetamin) er muligvis, på grund af mindsket first-pass metabolisme og langsom frigivelse i blodbanen, ud fra klinisk erfaring 2-3 gange så effektiv som almindelig dexamfetamin.
 

Optimal dosis er som beskrevet under dexamfetamin, afhængig af den enkelte patients følsomhed over for dexamfetamin. 

Lisdexamfetamin har ikke misbrugspotentiale, formentlig på grund af den langsomme aktivering i blodbanen. 

  

Dexamfetamin anvendes ved manglende effekt eller generende bivirkninger af methylphenidat. 

Anbefalet dosering: 

Børn. Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. med 4-5 timers interval. Kan øges med 5 mg ugentlig. Højeste daglige dosis normalt 20 mg - i særlige tilfælde op til 40 mg dgl. 

Voksne.  Initialt 5 mg 1-2 gange daglig med 4-5 timers interval. Kan øges med 5-10 mg ugentlig. Vedligeholdelsesdosis hos de fleste patienter vil erfaringsmæssigt være 15-80 mg daglig. - oftest fordelt på 3-4 doser. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give højere doser. Som ved methylphenidat er den optimale dosis ikke afhængig af hverken alder, vægt eller sværhedsgrad af ADHD-symptomer, men af den enkelte patients følsomhed over for dexamfetamin. 

I fald der er tale om meget høje doser dexamfetamin, bør det overvejes om stoffet er effektivt eller der foreligger misbrug eller videresalg. 

  

Atomoxetin vælges ved manglende effekt af stimulantia, men anvendes tillige hvor der foreligger co-morbide tilstande som angst, forværring af tics og misbrugsrisiko, samt ved behov for døgndækning. 

Begyndelsesdosis er 0,2-0,5 mg/kg/døgn. Efter en uge øges dosis til 1,2-1,8 mg/kg/døgn. Dosis kan dog øges over en længere periode for at reducere bivirkninger under optrapningen. Dosis bør ikke overstige 1,8 mg/kg/dag (eller i alt 120 mg dgl.) (2285). Unge og voksne, som vejer mere end 70 kg, får initialt 10-40 mg pr. døgn. Dosis øges i løbet af nogle uger til 80-120 mg, afhængigt af respons og eventuelle bivirkninger. Halveringstiden på atomoxetin er 3,5-5 timer. Behandlingseffekten indtræder gradvist og når maksimum efter 1-2 måneders behandlingstid. Dette indicerer en virkningsmekanisme som ved antidepressiv medicin og ikke som ved stimulantia. Af hensyn til eventuelle bivirkninger kan dosis dels i to. Behandlingen kan seponeres på en gang. 

  

Guanfacin er godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge. Det findes i depottabletform. Sædvanligvis startes med 1 mg, og der titreres, afhængig af effekt og eventuelle bivirkninger, ugevis op til højst 4 mg dgl. 

  

Modafinil (ikke-registreret indikation) anvendes kun ved manglende effekt af de registrerede præparater. Modafinil har således en meget begrænset plads i behandlingen. Dosis er 50-200 mg morgen. 

  

Bupropion (ikke-registreret indikation). Sædvanligvis 150-450 mg dgl. Midlet kan være en mulighed, hvis der samtidig foreligger angst og/eller depression. Anvendes kun ved manglende effekt af de registrerede præparater. 

Forsigtighedsregler

Methylphenidat og dexamfetamin kan virke euforiserende og medføre psykisk afhængighed, og der er misbrugsrisiko, som bør overvåges. Ved behandling af ADHD ses toleransudvikling praktisk taget aldrig og behandlingen giver generelt ikke anledning til misbrug (risikoen for misbrug kan måske endda modvirkes). De doser der anvendes terapeutisk, er 10 gange mindre end misbrugsdoser. Lisdexamfetamin har ikke misbrugspotentiale. 

Centralstimulerende medicin og atomoxetin har en stimulerende effekt på hjerte-karsystemet og kan potentielt øge puls og blodtryk. Det er derfor kontraindiceret at give methylphenidat, dexamfetamin og atomoxetin til patienter med kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris. Skønnes behandling alligevel nødvendig, bør der konfereres med kardiolog. 

Det er kendt, at misbrugsdoser af centralstimulantia kan udløse psykose. Ved regelret behandling med anbefalede doser er det yderst sjældent, at der observeres psykose eller mani. Ved skrøbelige patienter med uregelmæssig døgnrytme, søvnproblemer og eventuelle perioder med misbrug bør der udvises tilbageholdenhed med behandling med centralstimulantia, idet risikoen for at udløse psykose her formentlig er betydeligt øget. 

Man anbefalede tidligere pause i medicineringen hos børn og unge årligt for at monitorere, om medicin fortsat er indiceret. Dette på bagrund af, at man erfaringsmæssigt ved, at hjernen modnes frem mod adolescensen. Nu er reglen, at man kun efter nøje overvejelser holder pause i den farmakologiske behandling for kernesymptomer hos børn og unge, idet pauser kan medføre recidiv med deraf følgende risikoadfærd (2884). Tilsvarende bør man ved voksne nøje overveje fordele og ulemper ved pausering (2885)

  

Atomoxetin er ikke påvist at være afhængighedsskabende, hvilket også gælder for guanfacinmodafinil og bupropion

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved behandling med methylphenidat, dexamphetamin og atomoxetin er nedsat appetit, indsovningsbesvær, hovedpine, mavesmerter og svimmelhed. Disse er reversible og ses primært i starten af behandlingen - bortset fra appetitnedsættelsen, som kan udgøre et problem ved fortsat behandling. Mindre hyppige bivirkninger er ængstelighed og irritabilitet. Sjældnere bivirkninger inkluderer tristhed, tab af spontanitet og dysfori. Methylphenidat og dexamfetamin kan forværre tics og nedsætte krampetærskelen. 

Farmakodynamik

Methylphenidat blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) og øger aktiviteten i frontale cortex og subkortikale regioner. Methylphenidat i form af immediate release tabletter virker i 2-4 timer. Dette medfører, at man hos børn ofte må give 3-4 doser i løbet af dagen. Hos voksne, hvor der tilstræbes dækning i de fleste vågentimer, bliver der ofte tale om 4-6 doser (i sjældne tilfælde op til 8 doser dagligt). Ved methylphenidat depot-præparater gives typisk 1-3 doser i løbet af dagen. Klinisk erfaring peger på, at et enkelt præparat (Concerta) virker i 7-12 timer, men de øvrige virker i 4-7 timer. 

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne og ud i synapserne. Det har tillige en direkte virkning på dopamin- og noradrenalinreceptoren. Immediate release dexamfetamin virker i 3-5 timer og er generelt dobbelt så potent som methylphenidat. 

Lisdexamfetamin er et inaktivt prodrug, der efter indtagelse og optagelse via tarmen til blodkredsløbet langsomt gennemgår en hydrolysering ved kontakt med de røde blodlegemer. Pga. den tilkoblede lycin-gruppe er der muligvis i mindre grad first-past metabolisme samtidig med, at dexamfetamin kun langsomt frigives i blodbanen. Klinisk erfaring er, at dexamfetaminen, der findes i lisdexamfetamin, er 2-3 gange så effektiv som almindelig dexamfetamin (eksempel: 30 mg lisdexamfetamin, der indtages kl. 7 og varer til kl. 15 indeholder kun 8,9 mg dexamfetamin. Virkningen af dette svarer erfaringsmæssigt til 10-15 mg dexamfetamin x 2 indtaget henholdsvis kl. 7 og kl. 11). Klinisk erfaring peger ligeledes på, at lisdexamfetamins virkningsvarighed er i størrelsesordenen 7-12 timer. 

Atomoxetin blokerer generelt reabsorptionen af noradrenalin, og i præfontale cortex forhøjes både niveauet af noradrenalin og dopamin. Det er kun nødvendigt at indtage Atomoxetin en gang dagligt, og maksimal effekt kan først forventes efter 1-2 måneders behandling. Atomoxetin anbefales, hvis patienten er meget præget af angst, ved tics og Tourette, ved risiko for misbrug og ved manglende effekt af stimulantia.
Guanfacin er p.t. kun godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge i Danmark. Der er tale om en selektiv Alpha II adrenerg receptoragonist, der ud over at bedre ADHD-symptomer også sænker blodtrykket og mindsker angst og tics. Virkningsmekanismen er ukendt, men foregår hovedsageligt i præfrontale cortex og locus coeruleus, hvilket medfører bedre hukommelse og fokusering og mindsker distraktion. 

Modafinil øger neuronal aktivitet selektivt i hypothalamus, aktiverer tuberomammilære neuroner, der frigør histamin og aktiverer andre hypothalamiske neuroner, der frigør hypocretin. 

Bupropion øger niveauet af noradrenalin og dopamin i hjernen. 

Tilskud

Methylphenidat: 
Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • behandlingen har vist effekt.

  

Lisdexamfetamin:  

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

 

Dexamfetamin 

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

 

Atomoxetin:
Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med centralstimulerende lægemidler, eller centralstimulerende lægemidler er kontraindiceret eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af centralstimulerende lægemidler eller
 • patienten har et begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med centralstimulerende lægemidler.

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

 

Guanfacin: 

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med centralstimulerende lægemidler, eller centralstimulerende lægemidler er kontraindiceret eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af centralstimulerende lægemidler eller
 • patienten har et begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med centralstimulerende lægemidler.

 

Modafinil:
Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og 
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten kan ikke tåle og/eller har ikke responderet tilstrækkeligt på billigere behandling med fx methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin og
 • behandlingen har vist effekt.

Bupropion: 

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes hvis: 

 • patienten har hyperkinetiske forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og
 • diagnosen er stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen* og
 • patienten kan ikke tåle og/eller har ikke responderet tilstrækkeligt på billigere behandling med fx methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin og
 • behandlingen har vist effekt.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler samt Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 10 mg 7 stk. 288,63
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 10 mg 28 stk. (blister) 271,54
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 10 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 270,86
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 10 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 270,86
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 10 mg (ChemVet) 28 stk. (blister) 268,74
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 18 mg 7 stk. 160,35
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 18 mg 28 stk. 150,86
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 18 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 150,10
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 18 mg (ChemVet) 28 stk. (blister) 150,28
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 25 mg 7 stk. 115,43
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 25 mg 28 stk. 108,62
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 25 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 107,15
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 25 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 107,50
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 25 mg (ChemVet) 28 stk. (blister) 106,36
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 40 mg 7 stk. 72,16
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 40 mg 28 stk. 67,89
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 40 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 68,43
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 40 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 69,35
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 40 mg (ChemVet) 28 stk. (blister) 67,92
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 60 mg 28 stk. 45,26
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 60 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 45,55
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 60 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 45,31
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 60 mg (ChemVet) 28 stk. (blister) 45,34
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 80 mg 28 stk. (blister) 50,56
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 80 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 50,60
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 80 mg (EuroPharmaDK) 28 stk. (blister) 49,91
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 80 mg (Tabs n Caps Pack) 28 stk. (blister) 50,60
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 80 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 50,61
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg 28 stk. (blister) 50,42
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg (Paranova Danmark) 28 stk. (blister) 46,20
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg (Orifarm) 28 stk. (blister) 50,30
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg (EuroPharmaDK) 28 stk. (blister) 44,36
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg (2care4) 28 stk. (blister) 48,52
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
hårde kapsler 100 mg (Abacus) 28 stk. (blister) 43,31
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
oral opløsning 4 mg/ml 100 ml 90,39
Atomoxetin Strattera
Eli Lilly
oral opløsning 4 mg/ml 3 x 100 ml 87,73
Dexamfetamin Attentin
MEDICE
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 50,78
Guanfacin Intuniv®
Shire
depottabletter 1 mg 28 stk. (blister) 85,18
Guanfacin Intuniv®
Shire
depottabletter 2 mg 28 stk. (blister) 44,39
Guanfacin Intuniv®
Shire
depottabletter 3 mg 28 stk. (blister) 33,06
Guanfacin Intuniv®
Shire
depottabletter 4 mg 28 stk. (blister) 28,74
Lisdexamfetamin Aduvanz
Shire Sweden
hårde kapsler 30 mg 30 stk. 29,75
Lisdexamfetamin Aduvanz
Shire Sweden
hårde kapsler 50 mg 30 stk. 20,97
Lisdexamfetamin Aduvanz
Shire Sweden
hårde kapsler 70 mg 30 stk. 18,09
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 20 mg 30 stk. 41,90
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 30 mg 30 stk. 29,75
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 40 mg 30 stk. 24,07
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 50 mg 30 stk. 20,97
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 50 mg (New Neopharm) 30 stk. 20,89
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 50 mg (Orifarm) 30 stk. 20,93
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 60 mg 30 stk. 19,16
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 70 mg 30 stk. 18,09
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 70 mg (New Neopharm) 30 stk. 18,07
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 70 mg (Orifarm) 30 stk. 18,37
Lisdexamfetamin Elvanse
Shire Sweden
hårde kapsler 70 mg (2care4) 30 stk. 18,08
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 18 mg 30 stk. 29,86
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 18 mg (Orifarm) 30 stk. 27,79
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 36 mg 30 stk. 19,00
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 36 mg (Orifarm) 30 stk. 18,05
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 54 mg 30 stk. 16,53
Methylphenidat Concerta
Janssen
depottabletter 54 mg (Orifarm) 30 stk. 14,52
Methylphenidat Conmet
Parallelimport
depottabletter 18 mg (2care4) 30 stk. 27,79
Methylphenidat Conmet
Parallelimport
depottabletter 36 mg (2care4) 30 stk. 17,98
Methylphenidat Conmet
Parallelimport
depottabletter 54 mg (2care4) 30 stk. 12,03
Methylphenidat Equasym XL
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (2care4) 30 stk. (blister) 21,06
Methylphenidat Equasym XL
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 30 stk. (blister)
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 10 mg 30 stk. (blister) 32,88
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 20 mg 30 stk. (blister) 23,36
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 21,96
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (2care4) 30 stk. (blister) 20,94
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 20,98
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 21,28
Methylphenidat Equasym® Depot
Shire Sweden
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 30 stk. (blister) 21,17
Methylphenidat Medicebran
Parallelimport
tabletter 20 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 10,09
Methylphenidat Medicebran
Parallelimport
tabletter 20 mg (Orifarm) 30 stk. (blister)
Methylphenidat Medicebran
Parallelimport
tabletter 20 mg (2care4) 30 stk. (blister) 9,25
Methylphenidat Medikinet EM
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 24,10
Methylphenidat Medikinet EM
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 21,20
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 14,05
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 4,69
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
tabletter 20 mg 30 stk. (blister) 10,15
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 5 mg 30 stk. (blister) 48,15
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 10 mg 30 stk. (blister) 24,38
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 23,54
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 24,10
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (2care4) 30 stk. (blister) 24,90
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 20 mg 30 stk. (blister) 21,20
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 21,05
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 21,20
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (2care4) 30 stk. (blister) 21,19
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 20,25
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 20,13
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 20,22
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 30 stk. (blister) 20,24
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 40 mg 30 stk. (blister) 18,87
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 18,69
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 19,39
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (2care4) 30 stk. (blister) 19,49
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 50 mg 30 stk. (blister) 18,87
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 50 mg (2care4) 30 stk. (blister) 18,81
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 60 mg 30 stk. (blister) 18,36
Methylphenidat Medikinet®
HB PHARMA
kapsler med modificeret udløsning 60 mg (2care4) 30 stk. (blister) 18,25
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
tabletter 10 mg (2care4) 30 stk. (blister) 6,94
Methylphenidat Methylphenidat "2care4"
Parallelimport
tabletter 10 mg (2care4) 105 stk. (blister) 4,74
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 11,04
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 4,40
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 3,24
Methylphenidat Methylphenidat "Alternova"
Alternova
tabletter 20 mg 30 stk. (blister) 9,60
Methylphenidat Methylphenidat "Copharma"
Parallelimport
tabletter 10 mg (COPHARMA) 30 stk. (blister) 8,77
Methylphenidat Methylphenidat "Copharma"
Parallelimport
tabletter 10 mg (COPHARMA) 105 stk. (blister) 4,83
Methylphenidat Methylphenidat "Orifarm"
Parallelimport
tabletter 10 mg (Orifarm Generics) 105 stk. (blister)
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Mylan
depottabletter 18 mg 30 stk. 16,54
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Mylan
depottabletter 36 mg 30 stk. 12,41
Methylphenidat Methylphenidate "Mylan"
Mylan
depottabletter 54 mg 30 stk. 8,78
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 18 mg 30 stk. 18,80
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 27 mg 30 stk. 21,82
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 36 mg 30 stk. 12,79
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 36 mg 90 stk. 9,59
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 54 mg 30 stk. 8,70
Methylphenidat Methylphenidate "Sandoz"
Sandoz
depottabletter 54 mg 90 stk. 6,61
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 11,04
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 4,40
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter 10 mg 100 stk. (blister) 2,67
Methylphenidat Motiron®
Sandoz
tabletter 20 mg 30 stk. (blister) 9,60
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (2care4) 28 stk. 37,50
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (Tabs n Caps Pack) 28 stk. 36,40
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (2care4) 28 stk. 31,46
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (Tabs n Caps Pack) 28 stk. 31,92
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (2care4) 28 stk. 26,23
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (Tabs n Caps Pack) 28 stk. 25,64
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (2care4) 28 stk. 24,63
Methylphenidat Ritalin LA
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (Tabs n Caps Pack) 28 stk. 24,67
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
tabletter 10 mg 30 stk. 13,43
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 10 mg 30 stk. 35,67
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 10 mg (Orifarm) 30 stk. 37,41
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 20 mg 30 stk. 31,62
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 20 mg (Orifarm) 30 stk. 32,67
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. 25,33
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 30 mg (Orifarm) 30 stk. 25,48
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 40 mg 30 stk. 24,13
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 40 mg (Orifarm) 30 stk. 24,67
Methylphenidat Ritalin®
Novartis
kapsler med modificeret udløsning 60 mg 30 stk. 22,69

Referencer

954. Barkley RA. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Publications, New York. 2006;
 
1086. Doyle BB. Understanding and Treating Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. American Psychiatric Press, Washington, DC. 2006;
 
1202. Brown TE, ed. ADHD Comorbidities. Handbook for ADHD Complications in Children and Adults. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington, DC. 2009;
 
1323. Walsh BT. Child Psychopharmacology. American Psychiatric Press, Washington, DC. 1998;
 
1325. Stahl SM, Muntner N. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Cambridge University Press. 2013; :471-502
 
1686. Kooij S. Adult ADHD, diagnostic assessment and treatment. Pearson. 2010;
 
1687. Lægemiddelstyrelsen. Fokusrapport: Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat, 2010. http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udgivelser/2010/vurdering-af-sikkerheden-ved-brug-af-methylphenidat-til-behandling-af-adhd.
 
2281. Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark. Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge, 2013. http://www.bupnet.dk/media/ADHD_faglige_retningslinier_revideret_26.06.12.pdf.
 
2283. Wigal T, Brams M, Gasior M et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: novel findings using a simulated adult workplace environment design. Behav Brain Funct. 2010; 6:34
 
2284. Mattingly GW, Weisler RH, Young J et al. Clinical response and symptomatic remission in short- and long-term trials of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. BMC Psychiatry. 2013; 13:39
 
2285. NICE. Attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults (CG72). Sept. 2008 (rev. Feb. 2016). https://www.nice.org.uk/guidance/cg72.
 
2286. CADDRA. Canadian ADHD Practice Guidelines, Third Edition, 2011. http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011.pdf.
 
2287. Thomsen PH. ADHD hos børn, unge og voksne. Rationel Farmakoterapi. 2011; 9
 
2881. UKAAN. Handbook for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults. Springer Health Care. 2013;
 
2884. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børne og unge. Sundhedsstyrelsen. 2014;
 
2885. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos voksne. Sundhedsstyrelsen. 2015;
 
2886. Brown TE. A new understanding of ADHD in children and adults. Executive Functioning impairments. Taylor & Francis. 2013;
 
2887. Bolea-Alamañac, Nutt, Adamou et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological management of attention deficit hyperactivity disorder: Update on recommendations from the British Association for Psychopharmacology. Journal of Psychopharmacology. 2014;
 
 
 
Gå til toppen af siden...