Elvanse

N06BA12
 
 

Centralt stimulerende middel. 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

  

Bemærk: 

 • Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af psykiater (voksne) eller børne- og ungdomspsykiater (børn).
 • Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat nyrefunktion.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg eller 70 mg lisdexamfetamindimesylat svarende til 5,9 mg, 8,9 mg, 11,9 mg, 14,8 mg, 17,8 mg eller 20,8 mg dexamfetamin. 

Doseringsforslag

Individuel dosering.  

 

Voksne, unge og børn over 6 år. Initialt 20 mg dgl. om morgenen. Dosis kan øges med 20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg dgl. 

 

Stærkt nedsat nyrefunktion: 

 • GFR 15-30 ml/min. Højst 50 mg dgl.
 • Dialysepatienter. Yderligere dosisreduktion bør overvejes.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet opløses i et glas vand eller blandes med lidt blød mad - fx yoghurt eller æblemos, umiddelbart før indtagelse.
 • Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og ikke alder, vægt eller symptomer.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

Kontraindikationer

 • Agitation
 • Symptomatisk kardiovaskulær lidelse
 • Fremskreden arteriosklerose
 • Moderat til svær hypertension
 • Hypertyroidisme
 • Glaukom
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

 • Bipolar lidelse - risiko for inducering af blandet/manisk episode.
 • Psykoser - risiko for forværring.
 • Kardiovaskulære lidelser. Pludselig død er set ved strukturel hjerteabnormitet eller andre alvorlige hjertelidelser. Kan potentielt øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris.
 • Behandlingen genovervejes ved: 
  • Aggressivitet
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Kontrol af blodtryk og hjertefunktion samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen (efter dosisøgning og ellers hver 6. måned). Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
 • Tidligere tilfælde af kramper eller EEG abnormalitet - krampetærsklen kan nedsættes.
 • Misbrug - kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere.
 • Behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien.
 • Ved behandling af børn bør højde og vægt monitoreres.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering overvejes nøje før en evt. sådan.
 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Vægttab.
Abdominalsmerter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Takykardi.
Affektinkontinens, Aggressivitet, Irritabilitet, Somnolens, Svimmelhed, Tics.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø, Hypertension, Raynauds syndrom.
Agitation, Angst, Depression, Dermatillomani, Dyskinesier, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Mani, Tremor.
Hypersensitivitet.
Sløret syn.
Ikke kendt Eosinofil hepatitis.
Kardiomyopati.
Eufori, Kramper, Psykose.
Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

De ovennævnte bivirkninger er gældende for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger for børn 13-17 år, dog ses bl.a. palpitationer, dyspnø, rastløshed og tremor som almindelige bivirkninger og kardiomyopati og eufori som ikke almindelig bivirkninger. 

 

For voksne ses desuden også bl.a. brystsmerter, nedsat libido, erektil dysfunktion, tænderskæren, hypertension og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Midler, der forsurer urinen, øger udskillelsen af dexamfetamin, mens midler, der alkaliserer urinen, hæmmer udskillelsen.
 • Disulfiram kan hæmme metabolisme og udskillelse af dexamfetamin.
 • Clonidin kan forlænge virkningen af dexamfetamin.
 • Risiko for pludselig blodtryksstigning ved brug af halogenerede anæstetika - dexamfetamin seponeres på operationsdagen, hvis muligt.
 • Kombination med tricykliske antidepressiva øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.
 • Dexamfetamin kan hæmme metaboliseringen af en række midler:
 • Absorptionen af visse antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) kan forsinkes.
 • Dopaminerge midler (fx antipsykotika) hæmmer den CNS-stimulerende effekt af dexamfetamin.
 • Risiko for blodtrykstigning ved kombination med vasopressorer.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af dexamfetamin.
 • Den adrenerge virkning af noradrenalin og den analgetiske virkning af morphin kan øges.
 • Adrenoceptor-blokerende midler og dexamfetamin hæmmer hinandens virkning.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af dexamfetamin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Lisdexamfetamin er en inaktiv prodrug, der efter indtagelse gradvis omdannes til dexamfetamin, primært gennem hydrolysering via de røde blodlegemer. 

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration af dexamfetamin nås efter ca. 3,5 timer.
 • Dexamfetamin metaboliseres gennem oxidation.
 • De involverede enzymer er ikke klart definerede, men omfatter bl.a. CYP2D6.
 • Plasmahalveringstiden for dexamfetamin er 11 timer.
 • Halveringstiden forkortes ved surgøring af urinen og forlænges ved mere basisk urin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 50 mg  (EuroPharmaDK) , hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (EuroPharmaDK) , hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 539824
30 stk.
836,15 41,81
(AP4) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 370333
30 stk.
873,25 29,11
(AP4) hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 541975
30 stk.
873,25 29,11
(AP4) hårde kapsler 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 395270
30 stk.
889,35 29,65
(AP4) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 560833
30 stk.
960,80 24,02
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 494648
30 stk.
1.046,50 20,93
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 560123
30 stk.
Udgået 08-10-2018
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 102213
30 stk.
1.046,50 20,93
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 441037
30 stk.
1.046,10 20,92
(AP4) hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 555851
30 stk.
1.125,20 18,75
(AP4) hårde kapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 469982
30 stk.
1.145,00 19,08
(AP4) hårde kapsler 70 mg (kan dosisdisp.) 510577
30 stk.
1.264,70 18,07
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 453222
30 stk.
Udgået 24-09-2018
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 148727
30 stk.
1.263,30 18,05
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 137600
30 stk.
1.241,00 17,73
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 090030
30 stk.
1.263,30 18,05

Substitution

hårde kapsler 30 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 30 mg
 
hårde kapsler 50 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 70 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 70 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
S489, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
S489, 30 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
S489, 40 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 40 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
S489, 50 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
S489, 60 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 60 mg
 
 
 

Hårde kapsler  70 mg

Præg:
S489, 70 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 70 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...