Combigan®

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale β-blokkere. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn (> 2 år).
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva eller mianserin.
 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere
 • Behandling af nyfødte og børn under 2 år.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige kardiovaskulære sygdomme (fx koronarsklerose) og cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • AV-blok af 1.grad
 • Mild til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Kan maskere tegn på hypertyroidisme
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning  (bl.a. brændende fornemmelse i øjet).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Leverpåvirkning, Mundtørhed.
Hypertension.
Depression, Hovedpine, Somnolens.
Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion***, Keratitis, Synsforstyrrelser, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem, Øjenlågsødem, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens.
Svimmelhed, Synkope.
Synstab.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjertestop*, Hypotension, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Forværret myasthenia gravis*.
Alopeci.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Forværret myasthenia gravis.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.
Choroidealøsning**.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika (bl.a. intravenøst lidocain)
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af iodholdige kontrastmidler.
 • Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, med mindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Brimonidin 

 • Brimonidintartrat er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1.000 gange mere selektiv over for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer. Denne selektivitet resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i mikrokar i forbindelse med retinatransplantation hos mennesker.
 • Brimonidintartrat menes at sænke det intraokulære tryk ved at øge det uveosklerale flow og reducere kammervandsproduktionen.

 

 

Timolol 

 • Beta-1 og beta-2 adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Muligvis har timolol også en mindre virkning på udløb af kammervand, selvom den nøjagtige virkningsmekanisme stadig er ukendt.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Brimonidin 

 • Brimonidin absorberes i ringe grad systemisk.

 

Timolol 

 • Timolol absorberes i nogen grad.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm) (EuroPharma)
Andre:
Dinatriumphosphat : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 036833
5 ml
153,60
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) 052388
5 ml
170,00
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm) 078358
5 ml
153,00
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 050560
3 x 5 ml
425,95
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) 052400
3 x 5 ml
444,00
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm) 507275
3 x 5 ml
419,00
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 077672
3 x 5 ml
428,65
 
 

Revisionsdato

2017-12-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...