Niontix

N01AX13
 
 
Inhalationsgas til anæstesi og analgesi (medicinsk lattergas).

Anvendelsesområder

Anæstesi i kombination med andre anæstetika. Analgesi/sedation i situationer, hvor hurtig indsætning og afslutning af effekt er ønskelig.

Dispenseringsform

Flydende medicinsk gas indeholder 100% dinitrogenoxid (N2O, lattergas). 

Doseringsforslag

Gives ved inhalation i kombination med oxygen. De smertelindrende, sederende og kognitive virkninger er dosisafhængige. Anvendes normalt i koncentrationer på 35-75%. Bør ikke gives i mere end 12 timer. 

  

Bemærk 

 • Anvendes i stigende omfang til børn, omend den kliniske evidens herfor er beskeden.

Kontraindikationer

Luftembolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller kranietraume.
 • Ved kæbe/ansigtsskader.
 • Efter dykning (risiko for dykkersyge).
 • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypass-operation.
 • Svær gastro-intestinal udvidelse.
 • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).
 • Efter luftencephalografi.
 • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne.
 • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

 

Andre kontraindikationer: 

 • Hjerteinsufficiens.
 • Ubehandlet B12-vitamin- eller folsyremangel.
 • Tegn på øget intrakranielt tryk.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

Forsigtighedsregler

 • Lokalet skal være tilstrækkeligt ventileret.
 • Må aldrig gives som ren N20-inhalation.
 • Det skal sikres, at der ikke gives en hypoksisk gasblanding (FiO2 < 21%).
 • Udstyr til genoplivning bør være ved hånden.
 • Bør ikke anvendes ved laserkirurgi i luftvejene.
 • Ved brug af høje koncentrationer af dinitrogenoxid ved generel anæstesi anbefales efterfølgende oxygentilførsel på grund af risiko for hypoksi.
 • Forsigtighed til patienter med nedsat oxygenmætning.
 • Koncentrationer over 50% kan påvirke bevidsthedsniveauet og koncentrationer over 60-70% medfører ofte bevidstløshed.
 • Dinitrogenoxid inaktiverer vitamin B12. Hæmatologisk monitorering anbefales ved løbende administration i over 6 timer.
 • Forsigtighed ved risiko for B12- eller folsyremangel, hvor substitutionsbehandling evt. kan overvejes.
 • Risiko for bivirkninger fra ørerne (fx øresmerter, brud på trommehinden) ved blokering af det eustakiske rør.
 • Det intrakranielle tryk bør overvåges hos patienter med risiko for forhøjet intrakranielt tryk.
 • Effekten aftager hurtigt efter endt administration, men kørsel og maskinbetjening skal undgås, indtil det er sikret, at patienten er upåvirket.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Eufori  (når dinitrogenoxid anvendes alene), Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Myelopati, Neuropati.
Ikke kendt Respirationsdepression.
Anæmi, Leukopeni.
Psykose.
 • Megaloblastisk anæmi og leukopeni er forekommet ved ugelang behandling.
 • Polyneuropati og myelopati er set ved kraftig og hyppig eksponering for dinitrogenoxid.
 • Psykose er forekommet.

Interaktioner

 • Virkningen af andre anæstetika forstærkes.
 • Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardiorespiratorisk depression.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Kan anvendes i forbindelse med fødsel. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes under selve amningen, men kan ellers anvendes i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).
Karantæneperioden afhænger af den tilgrundliggende lidelse og kirurgisk indgreb herfor.

Farmakodynamik

Den nærmere virkningsmekanisme er ikke fuldt belyst. Hæmmer bl.a. NMDA-receptorer i hjernen og fremmer stimuleringen af parasympatiske GABA-receptorer.  

Farmakokinetik

Dinitrogenoxid metaboliseres stort set ikke. Optagelse og eliminering sker hurtigt gennem udåndingen. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 371094
1 kg
ikke fast pris
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 118231
4 l
ikke fast pris
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 047442
10 l
ikke fast pris
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 047460
50 l
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...