Livopan

N01AX63
 
 

Inhalationsgas til anæstesi og analgesi (medicinsk lattergas og oxygen). 

Anvendelsesområder

Analgesi ved milde smerter i situationer, hvor hurtig indsætning og afslutning af effekt er ønskelig. 

Dispenseringsform

Medicinsk gas, komprimeret indeholder 50% dinitrogenoxid (N2O, lattergas) og 50% oxygen. 

Doseringsforslag

Inhaleres normalt via ansigtsmaske. De smertelindrende, sederende og kognitive virkninger er dosisafhængige og beskedne ved denne koncentration (50% N20/50% O2). 

 

Bemærk 

 • Risikoen for overdosering reduceres, hvis patienten selv kan holde masken. I modsat fald gives midlet med konstant flow under nøjere observation.
 • Anvendes i stigende omfang til børn, omend den kliniske evidens herfor er beskeden.

Kontraindikationer

Luftembolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller kranietraume.
 • Ved kæbe/ansigtsskader.
 • Efter dykning (risiko for dykkersyge).
 • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypass-operation.
 • Svær gastro-intestinal udvidelse.
 • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).
 • Efter luftencephalografi.
 • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne.
 • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

 

Andre kontraindikationer: 

 • Hjerteinsufficiens.
 • Ubehandlet B12-vitamin- eller folsyremangel.
 • Tegn på øget intrakranielt tryk.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

Forsigtighedsregler

 • Lokalet skal være tilstrækkeligt ventileret.
 • Udstyr til genoplivning bør være ved hånden.
 • Øget risiko for sedation og refleksdepression ved behandling med konstant gasflow.
 • Efterfølgende risiko for hypoksi kan undgås ved tilførelse af oxygen.
 • Dinitrogenoxid inaktiverer vitamin B12. Hæmatologisk monitorering anbefales ved løbende administration i over 6 timer.
 • Forsigtighed ved risiko for B12- eller folsyremangel, hvor substitutionsbehandling evt. kan overvejes.
 • Risiko for bivirkninger fra ørerne (fx øresmerter, brud på trommehinden) ved blokering af det eustakiske rør.
 • Det intrakranielle tryk bør overvåges hos patienter med risiko for forhøjet intrakranielt tryk.
 • Effekten aftager hurtigt efter endt administration, men kørsel og maskinbetjening skal undgås, indtil det er sikret, at patienten er upåvirket.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Angst, Eufori, Hallucinationer, Paræstesier, Sedation  (udtalt).
 • Megaloblastisk anæmi og leukopeni er forekommet ved ugelang behandling.
 • Polyneuropati og myelopati er set ved kraftig og hyppig eksponering for dinitrogenoxid.

Interaktioner

Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardiorespiratorisk depression. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Kan anvendes i forbindelse med fødsel. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes under selve amningen, men kan ellers anvendes i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Karantæneperioden afhænger af den tilgrundliggende lidelse og kirurgisk indgreb herfor. 

Farmakodynamik

Dinitrogenoxids nærmere virkningsmekanisme er ikke fuldt belyst. Hæmmer bl.a. NMDA-receptorer i hjernen og fremmer stimuleringen af parasympatiske GABA-receptorer. 

Farmakokinetik

Dinitrogenoxid metaboliseres stort set ikke. Optagelse og eliminering sker hurtigt gennem udåndingen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bør ikke opbevares ved temperaturer under -5°C, da gasblandingen i så fald kan skille. Ved for kold opbevaring skal cylinderne opbevares vandret ved over 10°C i mindst 48 timer før anvendelse.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(GH) medicinsk gas, komprimeret 50+50 % 148642
5 l
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...