Medicinsk dinitrogenoxid "Praxair Scandinavia" 100 %

N01AX13
 
 
Inhalationsgas til anæstesi og analgesi (medicinsk lattergas).

Anvendelsesområder

Anæstesi i kombination med andre anæstetika. Analgesi/sedation i situationer, hvor hurtig indsætning og afslutning af effekt er ønskelig.

Dispenseringsform

Medicinsk gas, flydende. Indeholder 100% dinitrogenoxid (N2O, lattergas). 

Doseringsforslag

Gives ved inhalation i kombination med oxygen. De smertelindrende, sederende og kognitive virkninger er dosisafhængige. Anvendes normalt i koncentrationer på 35-75%. Bør ikke gives i mere end 12 timer. 

  

Bemærk 

 • Anvendes i stigende omfang til børn, omend den kliniske evidens herfor er beskeden.

Kontraindikationer

Luftembolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller kranietraume.
 • Ved kæbe/ansigtsskader.
 • Efter dykning (risiko for dykkersyge).
 • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypass-operation.
 • Svær gastro-intestinal udvidelse.
 • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).
 • Efter luftencephalografi.
 • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne.
 • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

 

Andre kontraindikationer: 

 • Hjerteinsufficiens.
 • Ubehandlet B12-vitamin- eller folsyremangel.
 • Tegn på øget intrakranielt tryk.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

Forsigtighedsregler

 • Lokalet skal være tilstrækkeligt ventileret.
 • Må aldrig gives som ren N20-inhalation.
 • Det skal sikres, at der ikke gives en hypoksisk gasblanding (FiO2 < 0,21).
 • Udstyr til genoplivning bør være ved hånden.
 • Bør ikke anvendes ved laserkirurgi i luftvejene.
 • Ved brug af høje koncentrationer af dinitrogenoxid ved generel anæstesi anbefales efterfølgende oxygentilførsel på grund af risiko for hypoksi.
 • Forsigtighed til patienter med nedsat oxygenmætning.
 • Koncentrationer over 50% kan påvirke bevidsthedsniveauet og koncentrationer over 60-70% medfører ofte bevidstløshed.
 • Dinitrogenoxid inaktiverer vitamin B12. Hæmatologisk monitorering anbefales ved løbende administration i over 6 timer.
 • Forsigtighed ved risiko for B12- eller folsyremangel, hvor substitutionsbehandling evt. kan overvejes.
 • Risiko for bivirkninger fra ørerne (fx øresmerter, brud på trommehinden) ved blokering af det eustakiske rør.
 • Det intrakranielle tryk bør overvåges hos patienter med risiko for forhøjet intrakranielt tryk.
 • Effekten aftager hurtigt efter endt administration, men kørsel og maskinbetjening skal undgås, indtil det er sikret, at patienten er upåvirket.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Eufori  (når dinitrogenoxid anvendes alene), Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Myelopati, Neuropati.
Ikke kendt Respirationsdepression.
Anæmi, Leukopeni.
Psykose.
 • Megaloblastisk anæmi og leukopeni er forekommet ved ugelang behandling.
 • Polyneuropati og myelopati er set ved kraftig og hyppig eksponering for dinitrogenoxid.
 • Psykose er forekommet.

Interaktioner

 • Virkningen af andre anæstetika forstærkes.
 • Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardiorespiratorisk depression.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2% af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering. 

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning.  

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Referencer: 4323, 1597, 4325, 4326, 4324

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes under selve amningen, men kan ellers anvendes i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes).
Karantæneperioden afhænger af den tilgrundliggende lidelse og kirurgisk indgreb herfor.

Farmakodynamik

Den nærmere virkningsmekanisme er ikke fuldt belyst. Hæmmer bl.a. NMDA-receptorer i hjernen og fremmer stimuleringen af parasympatiske GABA-receptorer.  

Farmakokinetik

Dinitrogenoxid metaboliseres ikke. Elimineres via udåndingen. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(GH) medicinsk gas, flydende 100 % 498282
10 l (stål)
ikke fast pris

Referencer

1597 Mazze RI, Källén B Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases Am J Obstet Gynecol 1989 161(5) 1178-85 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2589435


4323 Heesen M, Klimek M Nonobstetric anesthesia during pregnancy Curr Opin Anaesthesiol 2016 29(3) 297-303 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466


4324 Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention Am J Surg 2005 190(3) 467-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538


4325 Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery Am J Obstet Gynecol 2018 218(1) 98-102 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583


4326 Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy Obstet Gynecol 2017 129(4) 777-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816

 
 

Revisionsdato

2019-04-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...