Trisenox

L01XX27
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret lav/intermediær risiko akut promyelocyt-leukæmi (APL) (leukocyttal ≤ 10 mia/l) i kombination med all-trans-retinoinsyre (ATRA).
 • Recidiverende/refraktær APL, hvor den tidligere behandling skal have omfattet et retinoid samt kemoterapi.

Translokation (15;17) og/eller fusionsgen PML/RARα skal være tilstede. 

Arsentrioxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg arsentrioxid. 

Doseringsforslag

Nydiagnosticeret APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 60 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 4 ugers behandling efterfulgt af 4 ugers pause. Denne 8-ugers cyklus gives i alt 4 gange.

 

Recidiverende/refraktær APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 50 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 5 ugers behandling. Behandlingen skal påbegyndes 3-4 uger efter afslutning af induktionsbehandlingen.

 

Bemærk

 • Gives som i.v. infusion over 1-2 timer, evt. forlænget til højst 4 timer ved vasomotoriske reaktioner.
 • Behandlingen afbrydes ved toksicitetsgrad ≥ 3, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 18 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 5 år.

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt-aktiveringssyndrom kan optræde. Det er en akut tilstand karakteriseret ved feber og væskeretention inkl. vægtøgning, lungeinfiltrater, perikadie- og pleuraekssudater og kan være dødeligt. Ved tegn på dette skal arsentrioxid afbrydes, og behandling med glukokortikoid påbegyndes. Arsentrioxid kan genoptages, når symptomer er regredieret (se produktresumé).
 • Arsentrioxid kan forlænge QT-intervallet. Tidligere behandling med antracykliner kan øge risikoen. Igangværende behandling med lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, bør seponeres inden behandlingsstart.
 • S-elektrolytter samt ekg (QT-interval) vurderes inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Forlænget QT-interval, Takykardi, Ødemer.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Forhøjet bilirubin.
Hypotension, Hypoxi, Lungeblødning, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Pleuritis, Vasculitis, Ventrikulær ekstrasystoli.
Anæmi, Leukocytose, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Ketoacidose.
Artralgi, Knoglesmerter.
Kramper.
Ansigtsødem, Erytem, Herpes zoster.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Sløret syn.
Ikke kendt Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Hjerteinsufficiens, Pneumoni, Pneumonitis, Ventrikulær takykardi.
Leukopeni, Lymfopeni.
Dehydrering.
Konfusion.
Sepsis.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Chelatbinding af arsen med penicillamin i daglige orale doser ≤ 1 g kan overvejes ved tegn på alvorlig forgiftning, fx kramper, muskelsvækkelse og konfusion. Dimercaprol 3 mg/kg legemsvægt i.m. hver 4. time kan anvendes i tilfælde, hvor oral administration ikke er mulig. 

Penicillamin og dimercaprol er ikke markedsført i Danmark, men kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke endeligt klarlagt. Arsentrioxid fremkalder morfologiske ændringer og DNA-fragmenteringsegenskaber, som er karakteristisk for apoptose ved NB4-humane promyelocyt-leukæmi-celler in vitro. Arsentrioxid skader og nedbryder desuden PML/RAR-alfa. 

Farmakokinetik

 • Arsen har et fordelingsvolumen på > 5,7 l/kg,
 • Arsen akkumuleres hovedsageligt i lever, nyrer og hjerte og i mindre grad i lunger, hår og negle.
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Eliminationen forløber bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-14 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,5-8,5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af arsen bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 48 timer i køleskab (2-8ºC) eller 24 timer ved stuetemperatur (15-30 ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 094343
10 x 10 ml
40.165,80
 
 

Revisionsdato

2017-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...