Trisenox

L01XX27
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret lav/intermediær risiko akut promyelocyt-leukæmi (APL) (leukocyttal ≤ 10 mia/l) i kombination med all-trans-retinoinsyre (ATRA).
 • Recidiverende/refraktær APL, hvor den tidligere behandling skal have omfattet et retinoid samt kemoterapi.

Translokation (15;17) og/eller fusionsgen PML/RARα skal være tilstede. 

Arsentrioxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg arsentrioxid. 

Doseringsforslag

Nydiagnosticeret APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 60 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 4 ugers behandling efterfulgt af 4 ugers pause. Denne 8-ugers cyklus gives i alt 4 gange.

 

Recidiverende/refraktær APL 

 • Induktionsbehandling. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. indtil komplet remission, dog højst 50 dage.
 • Konsolidering. Voksne. 0,15 mg/kg legemsvægt dgl. i 5 dage efterfulgt af 2 dages pause. I alt 5 ugers behandling. Behandlingen skal påbegyndes 3-4 uger efter afslutning af induktionsbehandlingen.

 

Bemærk

 • Gives som i.v. infusion over 1-2 timer, evt. forlænget til højst 4 timer ved vasomotoriske reaktioner.
 • Behandlingen afbrydes ved toksicitetsgrad ≥ 3, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 18 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 5 år.

Forsigtighedsregler

 • Leukocyt-aktiveringssyndrom kan optræde. Det er en akut tilstand karakteriseret ved feber og væskeretention inkl. vægtøgning, lungeinfiltrater, perikadie- og pleuraekssudater og kan være dødeligt. Ved tegn på dette skal arsentrioxid afbrydes, og behandling med glukokortikoid påbegyndes. Arsentrioxid kan genoptages, når symptomer er regredieret (se produktresumé).
 • Arsentrioxid kan forlænge QT-intervallet. Tidligere behandling med antracykliner kan øge risikoen. Igangværende behandling med lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, bør seponeres inden behandlingsstart.
 • S-elektrolytter samt ekg (QT-interval) vurderes inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Forlænget QT-interval, Takykardi, Ødemer.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Forhøjet bilirubin.
Hypotension, Hypoxi, Lungeblødning, Perikardiel ekssudation, Pleuraekssudat, Pleuritis, Vasculitis, Ventrikulær ekstrasystoli.
Anæmi, Leukocytose, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Hypermagnesiæmi, Hypernatriæmi, Ketoacidose.
Artralgi, Knoglesmerter.
Kramper.
Ansigtsødem, Erytem, Herpes zoster.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Sløret syn.
Ikke kendt Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Hjerteinsufficiens, Pneumoni, Pneumonitis, Ventrikulær takykardi.
Leukopeni, Lymfopeni.
Dehydrering.
Encefalopati, Konfusion.
Sepsis.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 2954, 4270, 4268, 4269, 4388, 2790, 691, 692, 4264, 4267, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Chelatbinding af arsen med penicillamin i daglige orale doser ≤ 1 g kan overvejes ved tegn på alvorlig forgiftning, fx kramper, muskelsvækkelse og konfusion. Dimercaprol 3 mg/kg legemsvægt i.m. hver 4. time kan anvendes i tilfælde, hvor oral administration ikke er mulig. 

Penicillamin og dimercaprol er ikke markedsført i Danmark, men kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke endeligt klarlagt. Arsentrioxid fremkalder morfologiske ændringer og DNA-fragmenteringsegenskaber, som er karakteristisk for apoptose ved NB4-humane promyelocyt-leukæmi-celler in vitro. Arsentrioxid skader og nedbryder desuden PML/RAR-alfa. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen > 5,7 l/kg,
 • Akkumuleres hovedsageligt i lever, nyrer og hjerte og i mindre grad i lunger, hår og negle.
 • Eliminationen forløber bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-14 timer.
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,5-8,5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af arsen bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 48 timer i køleskab (2-8ºC) eller 24 timer ved stuetemperatur (15-30 ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 094343
10 x 10 ml
40.165,80

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...