Vepesid®

L01CB01
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Småcellet lungecancer
 • Testiscancer
 • Ovariecancer
 • Hodgkins lymfom
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Akut myeloid leukæmi.

Etoposid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 50 mg etoposid. 

Doseringsforslag

Kan anvendes som monoterapi eller i kombinationsbehandling. Dosering varierer betydeligt både i forhold til kombinationer med andre cytostatika og i forhold til kræfttype, se speciallitteratur.  

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • For at nedsætte tilbøjeligheden til kvalme bør kapslerne indtages fastende sammen med rigelig væske.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:
  • GFR 15-50 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 75% af normaldosis.
  • GFR < 15 ml/min: Yderligere dosisreduktion vil sandsynligvis være nødvendig.

  Efterfølgende doser bør justeres i henhold til tolerans og klinisk effekt. Tæt monitorering af hæmatologiske parametre tilrådes.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær myelosuppression
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 15 ml/min.)
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Lever- og nyrefunktion bør monitoreres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Hepatotoksicitet, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10%) Feber.
Diarré.
Arytmier, Flushing, Hypertension, Myokardieinfarkt.
Leukæmi.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tungeødem.
Perifer neuropati.
Ansigtsødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Pneumoni.
Acidose, Forhøjet serum-urat.
Konfusion, Kramper, Somnolens.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Sepsis.
Forbigående blindhed, Neuritis optica.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Blødning.
Angioødem, Infektioner.
Infertilitet.

Interaktioner

 • Ciclosporin reducerer clearance af etoposid. Dosis af etoposid bør justeres afhængig af effekt under højdosis ciclosporinbehandling (koncentration > 2.000 ng/ml).
 • Virkningen af orale antikoagulantia kan øges, og serumkoncentrationen af phenytoin kan nedsættes.
 • Samtidig eller tidligere behandling med cisplatin kan øge koncentrationen af etoposid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase II. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød. 

Farmakokinetik

 • Der er betydelig interindividuel variation.
 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1½ timer og ca. 4-11 timer.
 • Passerer kun i ringe grad intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres tilsyneladende i udstrakt grad, men der foreligger ikke oplysninger vedr. metabolitterne og deres udskillelse.
 • Efter i.v. indgift udskilles hos voksne <50% gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 50 mg
Konservering:
Ethylparahydroxybenzoat : bløde kapsler 50 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : bløde kapsler 50 mg
Andre:
Macrogoler : bløde kapsler 50 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) bløde kapsler 50 mg 097823
20 stk. (blister)
2.282,05
(A) bløde kapsler 50 mg  (Orifarm) 484120
20 stk. (blister)
2.282,05

Foto og identifikation

Bløde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 21,5
bløde kapsler 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...