Thiamazol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Thiamazol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Thiamazol "2care4"  Parallelimporteret tabletter  5 mg
Thiamazol "Paranova"  Parallelimporteret tabletter  5 mg
Thiamazole "Uni-Pharma"  Orifarm Generics tabletter  5 mg
Thycapzol®  Sandoz tabletter  5 mg