Tuberkulose og andre mykobakterioser

Revideret: 21.07.2020

Tuberkulose forårsages af Mycobacterium tuberculosis eller nært beslægtede mykobaterier fra Mycobacterium tuberculosis-komplekset, som bl.a. omfatter Mycobacterium africanum og Mycobacterium bovis.
Mycobacteriaceae-familien er stor, men kun de færreste er humanpatogene. 

 

M. avium/intracellulare-infektioner ses hos svært immunkompromitterede patienter, herunder HIV/AIDS-patienter, men kan også give lokaliseret glandelinfektion hos immunkompetente børn. 

 

M. avium, M. malmoense, M. xenopi og M. kansasii isoleres jævnligt hos patienter med bronkieektasier, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller andre kroniske lungesygdomme og kan være behandlingskrævende. For patienter med cystisk fibrose er mykobakterieinfektioner med, fx M. abscessus en alvorlig komplikation. 

 

M. marinum kan give kroniske hudsår hos mennesker, der har haft kontakt med ferskvandsakvarier. Ved fund af Non-Tuberkuløse Mykobakterier (NTM) bør immundefektudredning overvejes. 

 

Tuberkulosesmitte sker ved inhalation af M. tuberculosis-holdige aerosoler fra en person med lungetuberkulose, men infektionen forbliver latent hos de fleste immunkompetente individer. 

Progression til aktiv sygdom sker hos højst 10% over livstid, dog hyppigere hos børn eller immunsvækkede som HIV-inficerede eller patienter i behandling med immunsupprimerende lægemidler fx glukokortikoider eller TNF-alfa-hæmmere. 

 

Antallet af nydiagnosticerede TB-tilfælde har været faldende siden 2012. I 2018 blev der anmeldt 291 tilfælde. Der er fortsat overvægt af indvandrere eller efterkommere heraf: i 2018 var 77 patienter (26%) danske, og 214 (74%) var indvandrere. Med 54 anmeldte tilfælde i 2018 udgør herboende grønlændere fortsat den største enkeltgruppe af TB-tilfælde med anden etnisk herkomst. 

 

Der blev i 2018 anmeldt 12 tilfælde af TB blandt børn under 15 år, hvoraf 6 var under fem år.  

 

226 patienter (77,6%) havde TB i lungerne. Ekstrapulmonal TB ses relativt hyppigere hos indvandrere end hos danskere. Hyppigste lokalisation er glandler. Knogler udgør < 1% efterfulgt af urinveje og genitalia, mave/tarm og hud, som blev påvist hos < 10 patienter i 2017. 

 

Tuberkuløs meningitis og cerebral forekomst af tuberkulom er sjælden og en alvorlig manifestation med høj mortalitet og morbiditet.  

 

Alle tuberkulosepatienter bør have foretaget HIV-test.  

Resistens

I 2018 var seks tilfælde resistente over for isoniazid, to af disse var fra patienter med tidligere tuberkulose.  

 

Resistens over for nøglestofferne i tuberkulosebehandlingen er fortsat en trussel mod den globale tuberkulosesituation og et stort problem for den enkelte patient. Nøglestoffet i tuberkulosebehandling er rifampicin, og resistens over for dette stof betyder, at patienten skal behandles som havende MDR-tuberkulose. Multi Drug Resistens (MDR) defineres som resistens over for rifampicin og isoniazid.  

I Danmark diagnosticeres årligt kun få - oftest importerede - tilfælde af MDR-TB I 2018 blev der dog konstateret i alt 4 tilfælde med MDR-TB, som alle var led i en dansk smittekæde. 

 

Hurtig diagnostik af MDR-TB ved påvisning af resistensmutationer for rifampicin og isoniazid direkte i mikroskopipositive patientprøver kan rekvireres på Nationalt Referencelaboratorium for TB og mykobakterier Statens Serum Institut.  

Analysen anbefales til patienter, der er indvandret fra lande med høj MDR-TB forekomst, eller der tidligere har været i TB-behandling, eller hvor behandlingsresponset ikke er tilfredsstillende. 

 

Patienter med smitsom, MDR-tuberkulose skal isoleres, og behandlingen varetages på infektionsmedicinske afdelinger med sluse-isolationsmuligheder. 

Behandlingsvejledning

Mycobacterium tuberculosis

En standard tuberkulose behandling indledes med en kombination af fire antibiotika, rifampicin, isoniazid, pyrazinamid og ethambutol. Efter 8 uger og når der foreligger et resistenssvar, indsnævres behandling til de to nøgle stoffer, rifampicin og isoniazid. For at modvirke isoniazidudløst neuropati suppleres behandlingen med pyridoxin. Den samlede behandlingsvarighed er for de fleste tuberkulose-manifestationer 6 måneder. 

Patienter, som er dyrkningspositive efter 2 måneder, behandles i 9 måneder (775).

Tabel 1: Standardbehandling og dosering* til voksne (1681): 

Stofnavn  

Dosering  

Behandlings-varighed/doser  

Isoniazid 

300 mg 

(5 mg/kg) 

1 gang dgl. 

26 uger/182 doser 

Rifampicin 

600 mg 

(10 mg/kg) 

1 gang dgl. 

26 uger/182 doser 

Ethambutol 

1.200 mg 

(20 mg/kg) 

1 gang dgl. 

8 uger/56 doser 

Pyrazinamid 

2.000 mg 

(30 mg/kg) 

1 gang dgl. 

8 uger/56 doser 

Pyridoxin 

20 mg 

1 gang dgl. 

** 

* Maksimale doser, øges kun for pyrazinamid ved vægt > 90 kg.
** Så længe isoniazid gives (kombinationspræparat fremstilles på Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, 2730 Herlev). 

Kombinationspræparater kan anvendes, hvis antallet af tabletter vurderes at have betydning for, om patienten gennemfører behandlingen, eller hvis der er risiko for, at patienten vil fravælge et enkelt præparat. Rimstar indeholder rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg og ethambutol 275 mg. En patient med legemsvægt 55-70 kg skal have 4 tabl. Rimstar dagligt i de første 8 uger (samt pyridoxin 20 mg). 

 

Ethambutol kan, hvis det er indiceret, erstattes af moxifloxacin uden ændring af behandlingslængde. 

Rifabutin kan erstatte rifampicin. 

Alle andre substitutioner vil medføre forlængelse af behandlingstiden til mindst 9 mdr. og ofte 12 mdr. Hvis der hverken gives isoniazid eller rifampicin, skal behandlingen yderligere forlænges. Dette er en specialistopgave. 

 

Det er vigtigt at monitorere behandlingseffekten af pulmonal tuberkulose med månedlige ekspektoratundersøgelser til dyrkningsnegativitet. 

Serumkoncentrationsbestemmelse af rifampicin, isoniazid, ethambutol og pyrazinamid kan rekvireres via Nationalt Referencelaboratorium for TB og mykobakterier, Statens Serum Institut (se Sundhedsstyrelsens TB-vejledning). 

 

I enkelte situationer kan supplerende behandling med glukokortikoid komme på tale. Behandlingsregimet ved tuberkuløs meningitis inkluderer prednisolon 1 mg/kg i de første uger (776). Et studie fra Vietnam med mere end 500 patienter over 14 år har bekræftet, at dexamethason nedsætter mortaliteten ved tuberkuløs meningitis (777). Steroid anbefales i de første ugers behandling af tuberkuløs pericarditis for at undgå constrictio cordis.  

"Anden-linje lægemidler"

Ved resistens eller pga. bivirkninger kan det være nødvendigt at erstatte et eller flere af standardstofferne med "anden-linje" lægemidler. Evidensen for disse stoffers virkning er svagere. Fluorquinolonet moxifloxacin hører til disse stoffer (2490)

 

Rifabutin kan vælges til tuberkulosebehandling, hvis der er interaktionsproblemer med andre CYP3A4-inducerende stoffer fx HIV-midler tilhørende proteasehæmmergruppen. Rifabutin er ofte uegnet, hvis problemet er rifampicinresistens, da der i mere end 70% af tilfældene er krydsresistens mellem rifampicin og rifabutin. 

Krydsresistens mellem rifampicin og rifabutin kan i visse tilfælde oplyses ved at udføre en hurtig mutationsanalyse (kun mikroskopipositive prøver) på Nationalt Referencelaboratorium for TB og mykobakterier, Statens Serum Institut

 

Bedaquilin, et diarylquinolin, er markedsført med indikationen MDR-tuberkulose, og para-aminosalicylsyre (PAS) er registreret til samme indikation. Delaminid (Deltyba) er godkendt af EMA, men ikke markedsført i Danmark. Dette præparat kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek.  

 

WHO har i den seneste guideline (3039) vedrørende behandling af resistent TB prioriteret moxifloxacin, bedaquilin og linezolid som essentielle i sammensætningen af et regime til behandling af MDR-TB. Clofazimin er også anbefalet af WHO som et kerne anden-linje stof. Der er lang erfaring med stoffet i behandlingen af lepra, og det tolereres vanligvis godt. Clofazimin er ikke markedsført i DK, og det kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. Endelig er Cycloserine og Terizidone opgraderet i rækken af anden-linje stofferne: det drejer som ældre præparater, som ikke er markedsført i Europa og kræver derfor udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

 

Amikacin (Amikacin "Biklin" fra Bristol-Myers Squibb) har veldokumenteret virkning, men skal gives intravenøst eller intramuskulært. Amikacin kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Er i de seneste WHO -guidelines nedprioriteret i forhold til linezolid og bedaquilin (3039)

Behandling af latent tuberkulose

Behandling af latent inficerede kan komme på tale hos børn og unge, som har været udsat for tuberkulosesmitte, og som er Mantoux-positive eller reagerer positivt i interferon-gamma-release assays (IGRA) (fx Quantiferon®, Cellestis, T-spot.TB, Oxford Immunotech). Hvis der ikke er tegn på aktiv sygdom, kan behandling med isoniazid 300 mg samt pyridoxin 20 mg daglig i 6 måneder eller rifampicin 600 mg i 4 måneder eller en kombination af rifampicin og isoniazid/pyridoxin i 3 måneder anvendes (3039).  

 

CDC (Center for Disease Control) anbefaler nu et 12-dosis regime bestående af rifapentin og højdosis isoniazid, som skal administreres én gang ugentlig i 12 uger (4493). Rifapentin er ikke registreret i Europa, men kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

 

Behandling af latent infektion tilbydes Mantoux- eller IGRA-positive voksne, der skal organtransplanteres eller i behandling med TNF-hæmmende midler. Både IGRA og Mantoux-testen kan være falsk negative.  

Behandling af andre mykobakterier

Valg af behandling afhænger af den isolerede bakterieart. 

 

Et regime, der består af clarithromycin (500 mg 2 gange daglig), ethambutol (1.200 mg 1 gang daglig) og rifampicin (600 mg 1 gang daglig) eller rifabutin (300 mg 1 gang daglig), vil være effektivt over for M. avium og M. intracellulare samt en del andre langsomt-voksende NTM. Der er ringe overensstemmelse mellem in vitro-resistensprofil og klinisk virkning. Kun resistensudvikling over for clarithromycin menes at have klinisk relevans. Typisk vælges en 12-måneders behandlingsvarighed, efter konvertering til dyrkningsnegativitet.  

BCG-infektion

Vaccination med den levende, svækkede "Calmette vaccine", Bacillus Calmette Guérin (BCG). BCG anses for særdeles sikker og administreres i mange lande til nyfødte. I sjældne tilfælde kan der efter vaccination opstå en behandlingskrævende lokal absces. Behandling af carcinoma in situ forandringer i blæren med BCG-installation kan ligeledes medføre infektion enten regionalt i glandler, som lokale abscesser, spondylit eller som dissemineret infektion. Betydende infektion med den i øvrigt lavpatogene vaccinestamme BCG bør føre til overvejelser vedrørende den vaccineredes immunstatus. Behandling af BCG-infektion består af rifampicin og isoniazid i 6 måneder suppleret med etambutol i de første 2 måneder. M. bovis, herunder også BCG er naturligt resistent over for pyrazinamid.  

Børn

Børn tåler generelt tuberkulosebehandling godt. Nyere data viser, at der ikke er fare for, at ethambutol i en døgndosis på 20 mg/kg (15-25 mg/kg) legemsvægt giver opticus neuritis hos børn, som behandles med stoffet i 2 måneder, og derfor anbefales ethambutol i den initiale kombinationsbehandling til alle børn uanset alder (1682).  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Bedaquilin og pyrazinamid er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Paraaminosalicylsyre og myambuthol er kontradindicerede ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Alle andre tuberkulostatika kan anvendes ved nedsat lever og/eller nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre- eller leverfunktion.  

Gravide og ammende

Af hensyn til såvel den gravide som fosteret er tuberkulose en absolut behandlingsindikation. 

Rifampicin, isoniazid, ethambutol og pyrazinamid kan alle anvendes til ammende kvinder. 

Referencer

5116. Daley CL, laccarino JM, Lange C et al. Treatment of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: An Official ATS/ERS/ESCMID/IDSA Clinical Practice Guideline: Executive Summary. Clin Infect Dis. 2020; , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32628747/ (Lokaliseret 22. juli 2020)

 

2490. WHO. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. 2019; , https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311389/9789241550529-eng.pdf (Lokaliseret 11. juni 2019)

 

1681. Dansk Lungemdicinsk Selskab. Tuberkulosebekæmpelse i Danmark. Et nationalt tuberkuloseprogram. 2018; , https://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-dokumenter/klaringsrapporter-1/11-tb-nationalt-2018.html (Lokaliseret 4. juli 2019)

 

3574. Wiysonge CS, Ntsekhe M, Thabane L et al. Interventions for treating tuberculous pericarditis. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 13:9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28902412 (Lokaliseret 19. april 2018)

 

3038. Nahid P, Dorman SE, Alipanah N et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseas-es Society of America Clinical Practice Guidelines: Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis. Clin Infect Dis. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27516382 (Lokaliseret 13. februar 2017)

 

4493. Centers for desease Control and Prevention. Treatment Regimens for Latent TB Infection (LTBI). CDC. 2016; , https://www.cdc.gov/tb/topic/treatment/ltbi.htm (Lokaliseret 11. juni 2019)

 

3039. WHO. Guidelines on the management of latent tuberculosis infection. The End TB Strategy. 2015; , http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136471/1/9789241548908_eng.pdf?ua=1&ua=1) (Lokaliseret 15. juni 2017)

 

1682. WHO. Tuberculosis (TB): Ethambutol efficacy and toxicity. Ref.nr. WHO/HTM/TB. 2006; :365, http://www.who.int/tb/publications/ethambutol-efficacy-guidance/en/ (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

775. Caminero Luna JA. A Tuberculosis Guide for Specialist Physicians. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Paris, France. 2004; sept, http://www.tbrieder.org/publications/books_english/specialists_en.pdf (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

777. Thwaites GE, Nguyen DB, Nguyen HD et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004; 351(17):1741-51, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496623 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

776. Prasad K, Volmink J, Menon GR. Steroids for treating tuberculous meningitis. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (3), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10908535 (Lokaliseret 20. maj 2016)