Nyre- og uretersten

Revideret: 29.05.2020

Nyresten er en hyppig sygdom med en incidens i Danmark på ca. 1/1.000/år og en prævalens på 5-10%, hyppigst hos mænd. Over 50% af patienterne vil opleve tilbagevendende dannelse af nyresten. 80% af stenene består af calciumoxalat, calciumfosfat eller blandinger heraf. Øvrige sten består af struvit (magnesiumammoniumfosfat), carbonatapatit, urinsyre eller cystin. 

Årsager

Man skelner mellem nyresten med ukendt eller kendt årsag: 

  • Ukendt årsag: Idiopatisk calciumurolithiasis (85%).
  • Kendt årsag: Tilstande med åbenbar Metabolisk, Infektiøs eller Anatomisk/Funktionel forstyrrelse (MIAF-urolithiasis) (15%).


Risikoen for stendannelse i nyrerne stiger stærkt, hvis døgndiuresen falder til under 1 l, mens risikoen aftager, hvis diuresen holdes over 2,5 l. Også urin-pH spiller en væsentlig rolle. Urinsyre og cystin er således tungtopløselige i sur urin, mens calciumfosfat er tungtopløselig i basisk urin. I urinen findes faktorer, som hæmmer stendannelse, såkaldte inhibitorer. De væsentligste af disse er citrat og makromolekyler. Mangel på inhibitorer kan føre til recidiverende stendannelse.  

Symptomer

Hovedsymptomet ved sten i øvre urinveje er smerter, som typisk er hurtigt indsættende, intense og næsten konstante. Hvis stenen er lokaliseret til nyrepelvis eller øvre ureter, er smerterne hyppigst lokaliseret til lænden/flanken, evt. med udstråling til abdomen. Ved lokalisation i nedre del af ureter har smerterne ofte udstråling til/mod ingvinalregionen og scrotum/labia. Det akutte smerteanfald er ofte ledsaget af kvalme og opkastning. 

Undersøgelser

Den primære udredning består ud over CT-scanning af måling af plasma-kreatinin, plasma-ioniseret calcium, plasma-urat, urindyrkning samt - når det er muligt - stenanalyse. Ved hypercalcæmi suppleres med parathyreoideahormon (PTH). Ved mistanke om cystinuri undersøges urin-cystin. Ved at anvende dette udredningsprogram vil langt størstedelen af patienter med MIAF-urolithiasis blive identificeret. Hos patienter med recidiverende calciumstendannelse, stor stenbyrde eller stendebut < 25 år (kompliceret idiopatisk calciumnefrolitiasis) vil der ofte være grund til yderligere udredning, bestående af dU-calcium, dU-citrat og dU-kreatinin og evt. dU-oxalat for at finde patienter med idiopatisk hypercalciuri, hypocitraturi og hyperoxaluri. Medicinsk profylakse hos disse undergrupper er dokumenteret effektiv i klinisk kontrollerede undersøgelser. DU-kreatinin måles og sammenholdes med plasma-kreatinin til bestemmelse af nyrefunktionen og koncentreringsgraden, og for at vurdere om døgnopsamlingen har været komplet (GFR = dU-kreatinin mmol/plasma-kreatinin mmol/l x 1.440). 

Profylakse

Generel profylakse. Rigelige mængder væske anbefales samt reduktion i indtagelse af animalsk protein og salt. Et højt proteinindtag medfører stigning i urin-calciumudskillelsen og fald i urin-citratudskillelsen. Diætetisk calciumrestriktion til patienter med recidiverende idiopatisk calciumnefrolitiasis er uhensigtsmæssig. Det er vanskeligt at opnå varig sanering af urinvejene med antibiotika, hvis der samtidig er sten i urinvejene. Forsøg herpå kan medføre kolonisering med højresistente stammer. Dette kan kompromittere en effektiv infektionsbehandling i forbindelse med kirurgisk intervention med henblik på fjernelse af sten, korrektion af anatomiske abnormiteter og sanering af infektion. Behandling med kaliumcitrat (Acalka) har en generel hæmmende effekt på dannelsen af nyresten specielt ved calciumholdige sten, urinsyresten og cystinuri. Acalka er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

 

Kaliumcitrat er kontraindiceret ved infektioner i urinvejene, idet den høje urin-pH, som følger kaliumcitratbehandling, kan stimulere magnesiumammoniumfosfat- og carbonatapatitstendannelse. Kaliumcitrat er endvidere kontraindiceret ved nyreinsufficiens (eGFR < 60 ml/min.) pga. risikoen for hyperkaliæmi. 

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling 

Patienter med nyrestensanfald, hvor stenen spontant passerer fra urinvejene, eller hvor flankesmerterne ophører spontant, behøver ikke primær indlæggelse, såfremt de efterfølgende er afebrile og velbefindende. Disse kan behandles i primærsektoren. De bør dog under alle omstændigheder henvises til non-kontrast CT for at afklare yderligere stenbyrde, som kan kræve behandling. Patienter med påvirket nyrefunktion under stenanfald bør ligeledes følges op med henblik på kontrol efter formodet stenpassage efter endt behandling. Ved vedvarende intraktable smerter og febrilia bør patienterne indlægges akut. Patienter med gentagne pyelonefrit-tilfælde bør altid undergå billeddiagnostisk vurdering for at udelukke stensygdom og anatomiske anomalier.  

 

Steneliminerende behandling omfatter ekstrakorporal stenknusning (ESWL) og endoskopisk behandling, som kan udføres enten intraluminalt retrogradt eller perkutant. Tendensen er, at hovedparten af behandlingskrævende sten i både ureter og nyrer fjernes ved retrograd endoskopi. Teknologiske fremskridt har minimeret størrelsen og øget effektiviteten af endoskoper og tilhørende udstyr i en sådan grad, at endoskopisk behandling af nyresten vinder større udbredelse. Derimod er andelen af nyresten, der behandles med ESWL faldende. 

Præoperativ vurdering med bl.a. billeddiagnostik (CT) anvendes til udvælgelse af patienter, som er egnede til primær ESWL eller endoskopisk behandling. Stenbehandlingen kan på denne måde i høj grad individualiseres. 

 

Farmakologisk behandling af idiopatisk calciumurolithiasis 

Patienter med kompliceret idiopatisk calciumurolithiasis og hypercalciuri kan behandles profylaktisk med diuretika af thiazidgruppen, og patienter med hypocitraturi med kaliumcitrat. 

Patienter i behandling med thiazid eller kaliumcitrat skal være indstillede på jævnlige kontroller af væsketal, og man bør især være opmærksom på niveauet af kalium, natrium og calcium i blodet ved behandling med disse lægemidler. Patienter med tendens til hyperkaliæmi er ofte ikke egnede til behandling med kaliumcitrat. 

 

Farmakologisk behandling af MIAF urolithiasis 

Behandling af MIAF-urolithiasis retter sig mod den bagvedliggende forstyrrelse og er stort set altid en specialistopgave. Eksempler på MIAF-tilstande er urinsyresten, primær hyperparatyroidisme, cystinuri, renal tubulær acidose og infektionssten. 

 

Behandling af stensmerter 

Rationalet bag behandling af stensmerter er at nedsætte det smerteprovokerende høje intraluminale tryk i øvre urinveje. Nyrens prostaglandiner dilaterer nyrens afferente arterioler. Man kan således blokere denne effekt ved hjælp af NSAID, der hæmmer prostaglandinsyntesen, hvorved nyrens afferente glomerulære arterioler kontraheres. Det medfører nedsat tryk i den glomerulære vaskulatur, nedsat glomerulær filtrationsrate (GFR) og dermed nedsat tryk i nyrepelvis. Ødemet i urotelet omkring stenen mindskes tillige som følge af det nedsatte tryk og den lokale antiinflammatoriske effekt, hvilket kan medvirke til den smertestillende effekt. Ved akutte stensmerter bør NSAID gives rektalt eller parenteralt, idet patienterne oftest har ledsagende kvalme/opkastning. Forsigtighed med NSAID-behandling tilrådes ved nedsat nyrefunktion, idet nyrernes autoregulatoriske mekanisme i forbindelse med obstruktion sættes ud af kraft, og derfor øges risikoen for akut nyresvigt. Ved betydelig nedsat nyrefunktion bør NSAID-behandling undlades (e-GFR < 30 ml/min). Ved samtidig hjertesvigt, cirrhose eller nefrotisk syndrom bør det undlades ved eGFR < 60 ml/min. Ved NSAID-resistente smerter kan morfika anvendes. α-receptorblokker-behandling (ikke-registreret indikation) med henblik på promovering af ureterstensafgang er kontroversiel. De to største og mest stringent gennemførte placebo-kontrollerede undersøgelser kunne ikke vise nogen positiv effekt af α-receptorblokade ved sten < 5 mm (3131). Dog er der en vis konsensus om, at α-receptorblokade fremmer spontan stenafgang og kan reducere smerter ved distale uretersten (sten beliggende under karkrydsningen), som har en diameter > 5 mm. 

 

Anlæggelse af perkutan nefrostomi eller intern drænage med JJ-kateter er en effektiv smertelindrende procedure ved mistanke om pyonefrose (feber og udtalt palpationsømhed i flanken) eller truet nyrefunktion. Akut anlæggelse af nefrostomi eller JJ-kateter er obligat. Man har ikke kunnet påvise, at nefrostomi-anlæggelse er mere patientsikker eller effektiv end JJ-kateteranlæggelse i tilfælde af pyonefrose eller urosepsis på baggrund af ureterobstruktion. Små uretersten (< 5 mm) vil ofte afgå spontant, og disse kan behandles konservativt med analgetika. Kontrol med lav-dosis, non-kontrast CT eventuelt suppleret med renografi bør udføres 2-3 uger efter den primære diagnose, således at steneliminerende behandling kan institueres, idet ureterobstruktion udover 4 uger medfører stor risiko for nyrefunktionstab. 

 

Se i øvrigt midler mod nyre- og uretersten

Referencer

2245. Osther PJS. Kap: Urolithiasis. (Bogtitel: "Kirurgi"). FADL's Forlag. 2016; 2. udgave:Kap. 3.9, https://fadlforlag.dk/produkt/kirurgi-2-udgave/ (Lokaliseret 5. juli 2019)

 

3131. Furyk JS, Chu K, Banks C et al. Distal Ureteric Stones and Tamsulosin: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Multicenter Trial. Ann Emerg Med. 2016; 67(1):86-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26194935 (Lokaliseret 22. marts 2017)

 

2847. Pickard R, Starr K, MacLennan G et al. Medical expulsive therapy in adults with ureteric calculi: a multicentre, randomized, placebo-controlled trial.. Lancet. 2015; 386 (9991):341-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25998582 (Lokaliseret 8. juni 2016)

 

2538. European Association of Urology. Guidelines on Urolithiasis. 2014; , http://uroweb.org/guideline/urolithiasis/#3 (Lokaliseret 18. maj 2016)

 

2671. Campschroer T, Zhu Y, Duijvesz D et al. Alpha-blockers as medical expulsive therapy for ureteral stones. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 4, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691989 (Lokaliseret 18. maj 2016)