Pulmonal hypertension

Revideret: 20.04.2020

Pulmonal hypertension (forhøjet blodtryk i lungekredsløbet) kan optræde som en selvstændig sygdomsenhed eller associeret til andre tilstande som især venstresidig eller medfødt hjertesygdom, kroniske lungesygdomme eller bindevævssygdomme. Pulmonal hypertension (PH) defineres som en forhøjelse af middel pulmonalarterietrykket (PAPm) ≥ 25 mmHg i hvile, målt ved højresidig hjertekateterisation.  

 

Hæmodynamisk inddeles PH i præ-kapillær PH og post-kapillær PH baseret på måling af pulmonalarterie-indkilingstrykket (PAWP). Indkilingstrykket måles med trykkatetret i en distal arterie pulmonalis gren, og anvendes som et mål for trykket i venstre atrium. Et normalt pulmonalarterie-indkilingstryk (PAWP ≤ 15 mmHg) karakteriserer præ-kapillær PH, mens et forhøjet PAWP (> 15 mmHg) udtrykker post-kapillær PH. Lungekarmodstanden (PVR) har enheden Wood Units og beregnes som den transpulmonale gradient (TPG: PAPm-PAWP) divideret med cardiac output (CO). PVR er normalt 1-2 Wood Units. 

 

Prækapillær PH i gruppe 1, Pulmonal arteriel hypertension (se under Inddeling) er således karakteriseret ved PAPm ≥ 25 mmHg, PAWP ≤ 15 mmHg og endvidere PVR ≥ 3 Wood Units. Den medicinske behandling retter sig efter præ- og post-kapillær PH.  

Inddeling

Klinisk inddeles PH i 5 grupper på baggrund af den kliniske præsentation, patologiske fund, hæmodynamiske karakteristika og behandlingsmuligheder.  

 

Simplificeret klinisk klassifikation af PH i 5 grupper, modificeret efter Simonneau et al (4538)

  1. Pulmonal arteriel hypertension (PAH)
  2. PH ved venstresidig hjertesygdom
  3. PH ved lungesygdom
  4. Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH)
  5. PH med uklar og/eller multifaktoriel mekanisme.

 

Pulmonal arteriel hypertension, gruppe 1, kan behandles med specifik PAH terapi (se Behandlingsvejledning).  

 

Ved gruppe 2, 3 og 5 er behandlingen primært rettet mod grundsygdommen.  

 

Ved CTEPH, gruppe 4, er den foretrukne behandling kirurgisk - i form af pulmonal endarterektomi. Inoperable patienter eller patienter med persisterende PH efter kirurgisk pulmonal endarterektomi kan tilbydes ballon pulmonal angioplastik (BPA) og/eller riociguat (4881).  

 

Incidensen af PAH er 5-10/million/år og prævalens 15-60/million (2874). Idiopatisk PAH er hyppigere hos kvinder end hos mænd, og diagnosticeres oftest i 30-50 års alderen. Incidensen af CTEPH er 10-20/million/år.  

Symptomer

Symptomerne ved PH er uspecifikke og omfatter anstrengelsesudløst dyspnø, træthed og nedsat fysisk funktionsevne. Senere optræder angina, anstrengelsesrelaterede besvimelser og højresidig hjerteinsufficiens med forøget abdominalomfang og ødemer. Diagnosen stilles ofte sent i sygdomsforløbet, og PH bør specielt overvejes ved nedsat funktion efter akut lungeemboli, ved arvelig disposition, bindevævssygdomme, portal hypertension og medfødte hjertesygdomme. 

 

Overlevelse 

Overlevelsen ved pulmonal hypertension er afhængig af typen (1-5), funktionsklassen (The World Health Organization funktionsklasse (WHO-FC) I-IV) og højre ventrikels funktion. Overlevelsen ved PAH er forbedret med moderne behandling, men tilstanden er fortsat alvorlig med 1, 3 og 5 års overlevelse på 90%, 75% og 65% for gruppe 1 PAH. 

Behandlingsvejledning

Behandling af pulmonal hypertension er en specialistopgave, og patienter med mistanke om pulmonal hypertension, bør henvises til PH-centre i henhold til retningslinjer fra Dansk Cardiologisk Selskab (2652)

En korrekt diagnose og klassifikation af PH er afgørende for behandlingsmulighederne, og i den diagnostiske proces er højresidig hjertekateterisation obligatorisk. 

 

Farmakologisk behandling
Uspecifik farmakologisk behandling af PH omfatter AK-behandling, diuretika og desuden ilt. PAH (gruppe 1) kan behandles specifikt med calciumantagonister (ved positiv vasoreaktivitetstest), fosfodiesterase-5 (PDE-5)-hæmmere, guanylatcyclase stimulatorer, endothelinreceptor-antagonister (ET-blokker), IP-receptor agonister og prostanoider (se tabel 1). 

 

Som hovedregeI behandles PAH-patienter i WHO-FC II-III med PDE-5 hæmmere, ET-blokkere, guanylatcyclase stimulatorer eller IP-receptor agonister, mens prostanoider primært er led i behandlingen af patienter i WHO-FC IV. Der er ikke evidens for at behandle patienter med PAH uden symptomer (WHO-FC I). 

 

Sædvanligvis indledes behandling af PAH med monoterapi efterfulgt af hurtig addition af et PAH-middel med en anden virkningsmekanisme. Nyere data har vist supplerende effekt af kombination med 2- eller 3-stofbehandling. Mange PAH-patienter er således i behandling med 2 eller 3 stoffer med forskellig virkningsmekanisme.  

 

Nedenfor er angivet ESC/ERS behandlingsalgoritmer med evidensniveauer for monoterapi, sekventiel kombinationsterapi og initial kombinationsterapi. Behandlingsstrategien vil dog altid være tilpasset den enkelte patient og afhængig af bl.a. symptomer, funktionsklasse, hæmodynamik, sygdomsprogression, subtypen af PAH, interaktioner og tidligere tolerabilitet overfor PAH-midler. 

 

Tabel 1. Behandlingsalgoritme for enkeltstofbehandling til patienter med pulmonal arteriel hypertension i WHO-funktionsklasse II - IV  

 

Anbefaling  

Evidens  

WHO-FC II  

WHO-FC III  

WHO-FC IV  

Klasse I 

Niveau A eller B 

Ambrisentan 

Bosentan 

Macitentan 

Sildenafil 

Tadalafil 

Riociguat 

Selexipag 

Ambrisentan 

Bosentan 

Macitentan 

Sildenafil 

Tadalafil 

Riociguat 

Epoprostenol (i.v.) 

Iloprost (inhalation) 

Treprostinil (inhalation og s.c.) 

Selexipag 

Epoprostenol (i.v.) 

Klasse IIa 

Niveau B eller C 

 

Iloprost (i.v.) 

Treprostinil (i.v.) 

Ambrisentan 

Bosentan 

Macitentan 

Sildenafil 

Tadalafil 

Riociguat 

Iloprost (inhalation og i.v.) 

Treprostinil (s.c., i.v. og inhalation) 

Anbefaling: Kun klasse I-IIa medtaget 

Evidensniveau: A-C 

Modificeret efter Galiè. N. et al. (2874) i henhold til danske medicingodkendelser. 

 

Tabel 2. Behandlingsalgoritme for sekventiel kombinationsbehandling for pulmonal arteriel hypertension i WHO-funktionsklasse II-IV 

 

Anbefaling  

Evidens  

WHO-FC II  

WHO-FC III  

WHO-FC IV  

Klasse I 

Niveau A eller B 

Sildenafil + macitentan 

Bosentan + riociguat 

ERA og/eller PDE-5I + Selexipag 

Sildenafil + macitentan 

Bosentan + riociguat 

ERA og/eller PDE-5I + Selexipag 

Epoprostenol + sildenafil 

 

Klasse IIa 

Niveau B eller C 

Sildenafil eller Bosentan + iloprost (inhalation) 

Bosentan + tadalafil 

Bosentan + iloprost (inhalation) 

Bosentan + tadalafil 

Sildenafil + macitentan 

Bosentan + riociguat 

Epoprostenol + sildenafil 

Bosentan + tadalafil 

ERA = endothelin receptor antagonist; PDE-5I = fosfodiesterase-5-hæmmer 

Anbefaling: Kun klasse I-IIa medtaget 

Evidensniveau: A-C 

Modificeret efter Galiè. N. et al. (2874) i henhold til danske medicingodkendelser. 

 

Tabel 3. Behandlingsalgoritme for initial kombinationsbehandling for pulmonal arteriel hypertension i WHO-funktionsklasse II-IV 

 

Anbefaling  

Evidens  

WHO-FC II  

WHO-FC III  

WHO-FC IV  

Klasse I 

Niveau B 

Ambrisentan + tadalafil 

Ambrisentan + tadalafil 

 

Klasse IIa 

Niveau C 

Anden ERA + PDE-5I 

Anden ERA + PDE-5I 

Bosentan + sildenafil 

+ i.v. epoprostenol 

Bosentan 

+ i.v. epoprostenol 

Bosentan 

+i.v. epoprostenol 

ERA = endothelin receptor antagonist; PDE-5I = fosfodiesterase-5-hæmmer  

Anbefaling: Kun klasse I-IIa medtaget 

Evidensniveau: A-C 

Modificeret efter Galiè. N. et al. (2874) i henhold til danske medicingodkendelser. 

 

Behandlingsmål

Behandlingseffekten af hvert PAH-lægemiddel vurderes ved en kombination af symptomer, hæmodynamik og fysisk funktionskapacitet. Der tilstræbes: 

  • WHO-funktionsklasse I, II
  • 6-minutters gangdistance på > 440 meter
  • højre atriums størrelse < 18 cm2 bedømt ekkokardiografisk eller ved MR-scanning
  • Normalisering af højre ventrikel funktion ved højresidig hjertekateterisation (højre atrietryk < 8 mmHg, og cardiac index > 2,5 l/min/m2
  • Normalisering af NT-proBNP niveau.

 

Kirurgisk behandling 

Ved svigt af farmakologisk behandling vurderes patienter med PAH med henblik på lungetransplantation. Lungetransplantation skal overvejes ved manglende klinisk respons på kombinationsbehandling under hensyn til forventet tid på venteliste. 5-års overlevelsen efter lungetransplantation er 55-60%.  


Ved kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) vurderes patienten i WHO FC II-IV med henblik på pulmonal endarterektomi. De fleste patienter med CTEPH kan tilbydes kirurgi, og behandlingen har effekt på pulmonal hæmodynamik, symptomer og overlevelse. Den perioperative mortalitet er < 5 %. Patienter med CTEPH, som er inoperable eller har persisterende PH efter operation, kan behandles medicinsk med riociguat og/eller ballon pulmonal angioplastik (BPA) som anført ovenfor.  

 

Graviditet 

Graviditet er forbundet med en betydelig dødelighed i PAH-patienter. Resultaterne ved graviditet synes imidlertid forbedrede ved optimeret PAH-behandling og især ved vasoreaktiv PAH. Præliminære undersøgelser skal imidlertid bekræftes i større patientgrupper, før den generelle anbefaling med at undgå graviditet hos alle patienter med PAH kan ændres.  

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Referencer

2652. Kjærgaard J, Mellemkjær S et al. National Behandlingsvejledning (NBV): 13. Pulmonal hypertension. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://www.nbv.cardio.dk/pah (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

4538. Simonneau G, Montani D, Celermajer DS et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019; 53(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30545968 (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

4881. Wilkens H, Konstantinides S, Lang IM et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): Updated Recommendations from the Cologne Consensus Conference 2018. Int J Cardiol. 2018; 272:69-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30195840 (Lokaliseret 20. april 2020)

 

2874. Galie N, Humbert M, Vachery JL et al. 2015 ESC/ERS guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2016; 37 (1):67-119, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320113 (Lokaliseret 13. maj 2016)