Medrol®

H02AB04
 
 
Syntetisk glukokortikoid.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg, 16 mg, 32 mg eller 100 mg methylprednisolon. 

Doseringsforslag

Individuelt og afhængigt af sygdommens art. 

 

Bemærk: 

 • Seponeres gradvist med op til 4 mg hver 3. og 7. dag efter længerevarende behandling.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Immunsupprimerede patienter må ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.

Forsigtighedsregler

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- eller svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 kan der ydes enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen til behandling med fx bisfosfonat, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Bør undgås ved Cushings sygdom, da tilstanden kan forværres.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen var i prednisolon-behandling. Udvikling af psykose.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingsvarighed. Er normalt reversible og mindskes ved reduktion af dosis. 

Meget almindelige (> 10%) Væskeretention, Ødemer.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme, Hypokaliæmi, Manifestation af latent diabetes mellitus, Natriumretention, Nedsat glucosetolerans, Væksthæmning  (hos børn).
Muskelsvaghed, Osteoporose.
Ændrede reflekser.
Acne, Erytem, Hirsutisme, Hudatrofi, Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Striae, Sårhelingskomplikationer, Urticaria, Øget svedtendens.
Angioødem, Infektioner, Sløring af infektioner.
Almindelige (1-10%) Gastro-duodenale ulcera.
Depression, Eufori, Humørforstyrrelser.
Katarakt*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Aseptisk nekrose, Myopati, Pateologisk fraktur, Seneruptur  (især akillessenen), Vertebral kompressionsfraktur.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Forhøjet intraokulært tryk.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning eller perforation, Pancreatitis.
Intrakraniel trykstigning**.
Glaukom.
Ikke kendt Afhængighed af midlet.
Abdominalsmerter, Peritonitis.
Hjerteinsufficiens  (ved hjertesygdom), Hypotension, Lungeemboli, Perifere ødemer, Tromboemboli.
Acidose, Dyslipidæmi, Exophthalmus, Hypopituitarisme, Insulinresistens, Lipomatose.
Artralgi, Muskelatrofi, Neuropatisk artropati, Osteonekrose.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Epidural lipomatose, Følelsesmæssig labilitet, Hukommelsesbesvær, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Kramper, Personlighedsforstyrrelser, Psykose, Svimmelhed.
Central serøs chorioretinopati, Sløret syn.

* Subkapsulær katarakt og nukleær katarakt kan specielt forekomme hos børn. 

** Særlig risiko ved længerevarende behandling af børn. 

 

 • Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed.
 • De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider.
 • Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige.
 • Hypogonadisme (ses bl.a. som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd) forekommer. LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter virkning af glukokortikoider pga. øget hepatisk metabolisme. CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af methylprednisolon på grund af nedsat clearance. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for methylprednisolon og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende mikroorganismer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været omdiskuteret, om der er en lille øget risiko for læbe-gane-spalte, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes, specielt sidst i graviditeten, da forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For methylprednisolon er der data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Der er ingen data for graviditetsudfald efter såkaldt pulsterapi, som anvendes ved bl.a. dissemineret sklerose med doser op til 1 g over flere dage. 

Se endvidere Glukokortikoider

Referencer: 4133, 3711, 3878

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactose : tabletter 4 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 174284
100 stk.
155,70 2,92
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 499772
50 stk.
161,40 1,51
(B) tabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 509125
50 stk.
359,65 1,69
(B) tabletter 32 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 112671
60 stk.
428,00 1,67
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 500074
20 stk.
391,40 1,47
(B) tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 072601
20 stk. (blister)
390,10 1,46

Substitution

tabletter 4 mg
Methylprednisolone "Orion" Orion Pharma, Methylprednisolon, tabletter 4 mg
 
tabletter 16 mg
Methylprednisolone "Orion" Orion Pharma, Methylprednisolon, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
UPJOHN
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 7,9
tabletter 4 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  16 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
UPJOHN, 73
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 10,3
tabletter 16 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  32 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
UPJOHN, 176
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 12,5
tabletter 32 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  100 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
UPJOHN, 3379
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,1 x 9,1
tabletter 100 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4133 Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes Rheum Dis Clin North Am 2017 43 489-502 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148

 
 

Revisionsdato

2019-08-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...