Targocid®

J01XA02
 
 

Antibiotikum, som kun virker på grampositive bakterier. Glycopeptid

Anvendelsesområder

 • Komplicerede infektioner i hud og bløddele
 • Infektioner i knogler og led
 • Pulmoni
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Infektiøs endocarditis
 • Peritonitis forbundet med kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD)
 • Bakteriæmi, der forekommer i forbindelse med enhver af ovenstående indikationer.

  

Endvidere: 

 • Diarré og colitis associeret med Clostridium difficile-infektion. Teicoplanin skal altid gives oralt til denne indikation, uanset om der anvendes pulver til infusionsvæske.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning eller oral opløsning. 1 ml indeholder 200 mg eller 400 mg teicoplanin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Komplicerede infektioner i hud og bløddele, pulmoni og komplicerede urinvejsinfektioner
  • Initialt 400 mg i.v. 3 gange med 12 timers interval. 
  • Vedligeholdelsesdosis 6 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl.

  

 • Infektioner i knogler og led
  • Initialt 800 mg i.v. 3-5 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 12 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl.
  • Behandlingstid ved osteomyelitis mindst 3 uger.

  

 • Infektiøs endocarditis
  • Initialt 800 mg i.v. 3-5 gange med 12 timers interval. 
  • Vedligeholdelsesdosis 12 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl. 
  • Behandlingstid mindst 3 uger.

  

 • Pseudomembranøs enterocolitis
  • 100-200 mg oralt 2 gange dgl. i 7-14 dage.

  

Børn < 12 år 

 • Børn 2 mdr.-12 år.
  • Initialt 10 mg/kg legemsvægt i.v. 3 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 6 mg (højst 10 mg)/kg legemsvægt i.v. 1 gang dgl.
 • Børn 0-2 mdr.
  • Initialdosis (bolus) 16 mg/kg legemsvægt i.v. 
  • Vedligeholdelsesdosis 8 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang dgl.
 • Bemærk: Må kun gives som infusion til nyfødte.

  

Nedsat nyrefunktion: 

 • Initialt normal dosering i 4 døgn.
 • Dernæst reduceres dosis, eller dosisintervallet øges, således at patienter med:
  • GFR 30-80 ml/min. får halv normal dosis
  • GFR < 30 ml og hæmodialysepatienter får en tredjedel af normal dosis.
 • Peritonealdialysepatienter i CAPD
  • Initialt 6 mg/kg legemsvægt 1 gang
  • 1. uge: 20 mg/l i hver dialysepose
  • 2. uge: 20 mg/l i hver 2. dialysepose
  • 3. uge: 20 mg/l i nat-dialyseposen.

Bemærk: 

 • I.v. dosis kan gives enten som bolusinjektion i løbet af 3-5 min. eller infusion over 30 minutter.
 • Teicoplanin må højst anvendes i 4 mdr.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion
 • Samtidig administration af vancomycin pga. krydsallergi
 • Samtidig administration af andre ototoksiske lægemidler
 • Monitorering af bivirkninger ved doser ≥ 12 mg/kg legemsvægt 2 gange daglig.
 • Kontinuerlig hørefunktionstest ved længerevarende behandling af patienter med nedsat nyrefunktion samt ved samtidig eller sekventiel anvendelse af andre neurotoksiske, nefrotoksiske eller ototoksiske lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning, Ubehag på indstiksstedet.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Flebitis.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Høretab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Infektioner, Red man-syndrom.
Ikke kendt Tromboflebitis.
Agranulocytose, Neutropeni.
Kramper.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem, Superinfektion.
Nyresvigt.
 • Behandling medfører risiko for superinfektion med resistente bakterier og svampe.
 • Kramper er set ved intraventrikulær anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg.
 • Virker hurtigt baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker
   • Enterokokker
   • Corynebakterier
   • Clostridier.
   Virkningen på enterokokker er dog fortrinsvis bakteriostatisk.
  • Øvrige mikroorganismer er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, der kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke efter oral indgift. 
 • Det kan gives intravenøst eller intramuskulært.
 • Efter intravenøs indgift af 400 mg som bolusinjektion nås maksimal plasmakoncentration på ca. 50 mikrogram/ml i løbet af få minutter. 
 • Plasmahalveringstid ca. 70 timer hos voksne - hos børn 2-12 år ca. 30 timer.
 • Fordeler sig hurtigt i organismen, trænger ud i væv, pleuraekssudat, peritonealvæske og ledvæske, passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Trænger ind i leukocytter.
 • Ca. 95% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fjernes ikke ved dialysebehandling.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Brugsfærdig injektionsvæske: pH ca. 7,5 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske til i.v. eller i.m. brug 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes langsomt 3,14 ml sterilt vand.
 • Hætteglasset roteres, indtil alt pulver er opløst for at undgå skumdannelse.
 • Den rekonstituerede opløsning indeholder 200 mg eller 400 mg i 3,0 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske til bolusinjektion eller infusion 

 • Injektionsvæsken fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske, Ringer-chlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

  

Forligelighed 

 • Injektionsvæsken må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller farmaka, specielt ikke aminoglykosider.
 • Dog må teicoplanin og aminoglykosider anvendes samtidig i dialysevæsker.

  

Tilberedning af opløsning til oral anvendelse 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i et glas postevand og indtages umiddelbart.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 200 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 200 mg 142206
1 stk.
587,20 1.174,40
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 400 mg  (Orifarm) 391630
1 stk.
1.102,20 1.102,20
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...