Imukin®

L03AB03
 
 
Interferon-gamma. Humant immuninterferon fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-colistamme. Interferon-gamma har immunregulerende og fagocytoseaktiverende effekt.

Anvendelsesområder

 • Supplerende behandling mhp. reduktion af hyppigheden af alvorlige infektioner ved kronisk granulomatøs sygdom (CGD) eller alvorlig osteopetrose.

Interferon bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mikrogram interferon-gamma-1b. 

Doseringsforslag

Legemsoverflade > 0,5 m2. 50 mikrogram/m2 3 gange ugentlig. 

Legemsoverflade ≤ 0,5 m2. 1,5 mikrogram/kg legemsvægt 3 gange ugentlig. 

Gives som s.c. injektion i regio deltoidea eller regio femoralis anterior. 


Bemærk: Regelmæssig kontrol af hæmoglobin, trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling) samt lever- og nyrefunktion. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for nært beslægtede interferoner. 

Forsigtighedsregler

 • Epilepsi og/eller kompromitteret funktion af CNS
 • Hjertesygdom i anamnesen
 • Samtidig indgift af interferon-gamma-1b og andre heterologiske serum-proteinpræparater eller immunologiske præparater (fx vacciner) bør undgås pga. risiko for uventet øget immunrespons.
 • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

De influenzalignende symptomer kan evt. forebygges ved indgift af 0,5-1 g paracetamol 30 min. før behandlingen efterfulgt af højst 1 g paracetamol 4 gange dgl. til voksne eller tilsvarende justerede doser til børn.
Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Kulderystelser, Træthed.
Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Depression.
Ikke kendt Konfusion.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Pulmonal hypertension*.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Udvikling af antistoffer.

Ved højere doser end de sædvanligvis anvendte er rapporteret alvorlige og undertiden livstruende bivirkninger, herunder hjertearytmier, myokardieinfarkt og interstitiel pneumonitis. 

*Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunsystemet ved hæmning af cellevækst og differentiering, stimulering af monocytter og makrofager samt hæmning af virusreplikationen og af produktionen af inducerbare proteiner. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 200 mikrogram/ml  (Orifarm) 096442
6 x 0,5 ml
7.462,50 497,50
 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...