Sevorane®

N01AB08
 
 
Halogeneret inhalationsanæstetikum.

Anvendelsesområder

Inhalationsanæstesi.

Dispenseringsform

Væske til inhalationsdamp bestående af sevofluran. Indeholder mindst 300 ppm vand for at beskytte mod Lewis syrer. 

Doseringsforslag

Anæstesiindledning 

Hyppigt anvendes indledning med et kortvirkende i.v. anæstesimiddel. Evt. indledes ved inhalation med 0,5-1,0% sevofluran i O2/N2O (30-50% O2) stigende til 6-8%, til ønsket anæstesidybde er opnået. Den ringe grad af luftvejsirritation gør det muligt at anvende en høj koncentration fra inhalationens start (8% sevofluran) og derved opnå en hurtig induktion. Det er den hyppigst anvendte induktionsmetode med sevofluran hos små børn. 

 

Vedligeholdelse 

0,5-3% i O2/N2O eller O2/atm. luft. Opvågning sker hurtigt efter afbrydelse af sevofluranadministrationen, hvorfor patienten bør observeres med henblik på tidligt behov for smertestillende midler. 


Bemærk: 

Må kun anvendes med fordamper kalibreret til brug med sevofluran. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Nyrefunktionen bør monitoreres postoperativt. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Uforklarlig feber eller tegn på leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler.
 • Må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt genetisk disposition for malign hypertermi.

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse til anæstesi af patienter med risiko for øget intrakranielt tryk bør foregå med forsigtighed og under kontrolleret ventilation.
 • Virker uterinrelakserende og forøger uterin blødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi.
 • Forsigtighed ved hypovolæmi og hypotention. Pga. sevoflurans uopløselighed i blod kan hæmodynamiske forandringer komme hurtig.
 • Bradykardi forekommer hyppig, specielt hos børn med Downs syndrom.
 • Forsigtighed ved leversygdom eller brug af lægemidler med kendt leverpåvirkning. Ved tidligere leverpåvirkning ifm. inhaleret anæstetika, bør intravenøse midler eller lokal anæstesi foretrækkes hvis muligt.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Desuden forsigtighed ved:
  • Øget risiko for kramper hos disponerede individer.
  • Anvendelse til alment svækkede patienter.
  • Nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).
 • Pga. hurtig opvågning kan tidlig smertelindring være nødvendig.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Hoste, Hypotension.
Agitation.
Almindelige (1-10%) Hypotermi, Kulderystelser.
Leverpåvirkning.
Apnø, Hypertension, Laryngospasme, Respirationsdepression, Takykardi.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Astma, Atrieflimren, AV-blok, Hypoxi, Ventrikulær ekstrasystoli.
Konfusion.
Ikke kendt Hepatitis, Levercellenekrose, Leverinsufficiens.
Bronkospasme, Dyspnø, Forlænget QT-interval*, Hjertestop.
Malign hypertermi**.
Ansigtsødem, Kontaktdermatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Malign hypertermi er rapporteret i enkelte tilfælde. Behandling, se Malign hypertermi

 

Nogle af de registrerede bivirkninger (fx hyperglykæmi, leukocytose, forhøjet kreatinin) skyldes sandsynligvis det kirurgiske traume og ikke det brugte anæstetikum. 

 

 • Kramper er set både under induktion, opvågning og op til et døgn efter anæstesien.
 • Ændringer i stemningslejet kan forekomme i flere dage efter administration.
 • Gentagen eksponering for halogenerede midler inden for kort tid øger risikoen for leverpåvirkning.

Interaktioner

 • Virkningen af muskelrelaksantia, herunder især de ikke-depolariserende, er betydeligt forstærket under sevoflurananæstesi - effekten af cisatracur øges med ca. 40% og effekten af rocuronium med 30-40%, mens der er set en forlængelse af den neuromuskulære blokade med ca. 15 min ved anvendelse af mivacurium.
 • Adrenalin i doser op til 5 mikrogram/kg legemsvægt vil normalt ikke øge risikoen for ventrikulære arytmier.
 • Sympatomimetika kan give risiko for perioperativ hypertension.
 • Isoniazid kan gennem induktion af CYP2E1 øge metaboliseringen af sevofluran og dermed plasmakoncentrationen af fluorid. Teoretisk øget risiko for leverpåvirkning.
 • β-blokkere kan hæmme den kardiovaskulære kompensationsreaktion.
 • Hæming af den atrio-ventrikulære overledning er set ved kombination med verapamil.
 • Foregående brug af naturlægemidler indeholdende aloe vera kan medføre blodtab pga. nedsættelse af trombocytaggregationen.
 • Hypotension og forsinket opvågning er set ved brug af naturlægemidler indeholdende perikon.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Halogeneret inhalationsanæstetikum. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Farmakokinetik

 • Efter omdannelse til gas i en fordamper og opblanding i den luft, patienten indånder, optages sevofluran i blodet fra alveoleluften.
 • Udskilles væsentligst gennem lungerne, 2-5% metaboliseres.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) væske til inhalationsdamp 374799
250 ml
1.951,75
(B) væske til inhalationsdamp  (2care4) 372100
250 ml
1.201,55
(B) væske til inhalationsdamp  (EuroPharmaDK) 403102
250 ml
Udgået 03-12-2018
(B) væske til inhalationsdamp  (Paranova Danmark) 395080
250 ml
1.201,60
(B) væske til inhalationsdamp  (Orifarm) 583634
250 ml
1.150,65
(B) væske til inhalationsdamp  (Abacus) 464869
250 ml
1.206,55
 
 

Revisionsdato

2017-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...