Carbocain-Adrenalin®

N01BB53
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat samt henholdsvis 10 mg og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Infiltrationsanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: Efter behov. 

 

Ledningsanalgesi 

 • Store nerver. Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-20 ml.
 • Axillarisblokade. Injektionsvæske 10 mg/ml. 40-50 ml.
 • Små eller mellemstore nerver. Injektionsvæske 10 mg/ml: 0,5-10 ml.

 

Torakal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-15 ml. 

 

Lumbal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 5-20 ml. 

 

Sakralanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: 

 • Voksne. 20-30 ml.
 • Børn 2 måneder - 12 år. 0,5 ml/kg legemsvægt.

 

Odontologisk praksis 

 • Injektionsvæske 20 mg/ml: 1-2 ml
 • Kirurgiske indgreb 2-10 ml.

 

Oftalmologisk praksis 

Injektionsvæske 20 mg/ml. 

 • Infiltrationsanalgesi: 0,5-1 ml.
 • Ledningsanalgesi: 2-3 ml.
 • Retrobulbær anæstesi: 4-5 ml.

 

Bemærk: 

 • Maksimal dosis for adrenalin er 100 mikrogram.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis med 50% ved gentagen administration (forlængede blokader). Højst anbefalede døgndosis 750 mg.
 • Dosis bør injiceres langsomt eller trinvist med en hastighed på 100-200 mg/min.

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Formuleringer indeholdende methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel) bør ikke anvendes til intratekal, intracisternal samt intra- eller retrobulbær injektion.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Forsigtighed desuden til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose, fremskreden diabetes samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Ved operation på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dobbeltsyn.

  

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen. 
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
Adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifære nerveblokader. 

Farmakokinetik

 • Den analgetiske virkning af mepivacain indtræder efter 2-4 minutter.
 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 15-20 min.
 • Mepivacain metaboliseres i leveren, plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 3 dage.

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske  10 mg/ml+5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/ml+5 mikrog/ml
Mepivacaininjektionsvæske  10 mg/ml+5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/ml+5 mikrog/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/ml+5 mikrog/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske 10 mg/ml+5 mikrog/ml 170555
5 htgl. a 20 ml
143,15
(B) injektionsvæske 20 mg/ml+5 mikrog/ml 170746
5 htgl. a 20 ml
157,65
 
 

Revisionsdato

2018-01-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...