Ciprofloxacin "Actavis"

J01MA02
 
 

Antibiotikum, fluorsubstitueret quinolon

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især infektioner med gramnegative bakterier, fx urinvejsinfektioner, gastro-intestinale infektioner, sepsis, peritonitis samt visse tilfælde af osteomyelitis og bindevævsinfektioner.
 • Lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. Se endvidere Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

 

Bemærk: 

 • Jf. EMA og brev med direkte sikkerhedsinformation, DHPC, må ciprofloxacin og andre fluorquinoloner ikke ordineres til:
  • behandling af infektioner, som ikke er svære eller er selvbegrænsende, fx faryngitis, tonsillitis og akut bronchitis
  • at forhindre rejsediarré eller tilbagevendende infektioner i de nedre urinveje
  • lette eller moderate infektioner (herunder ukompliceret cystitis, akut forværring af kronisk bronchitis og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), akut bakteriel rhinosinuitis og akut otitis media), medmindre andre antibiotika, der normalt anbefales til disse infektioner, ikke anses for at være hensigtsmæssige.
 • Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne. 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved alvorlige infektioner og/eller infektioner forårsaget af mikroorganismer med moderat følsomhed, som fx Pseudomonas aeruginosa, kan dosis øges til 750 mg 2 gange i døgnet.


Forebyggelse ved meningokoksygdom 


Behandling af ukompliceret gonoré 

 • 500 mg som éngangsdosis, hvis gonokokkerne er følsomme; ca. 60% af gonokokker i Danmark er resistente over for ciprofloxacin.


Akut pneumonisk eksacerbation af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeroginosa 

 • Børn > 5 år. 40 mg/kg legemsvægt/døgn, højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser. Se endvidere speciallitteratur.


Komplicerede urinvejsinfektioner eller pyelonefritis 

 • Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt hver 12. time, højst 750 mg pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Højst 500 mg oralt i døgnet. 

 • GFR 30-60 ml/min:

  Voksne. Højst 1.000 mg oralt i døgnet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for fluorquinoloner.
 • Samtidig behandling med tizanidin.
 • Ved behandling af forsøgsdyr med ciprofloxacin er der set beskadigelse af ledbrusken. Ciprofloxacin bør derfor indtil videre ikke anvendes til behandling af børn i voksealderen. Dog kan det gives til børn som engangsdosis til profylakse mod meningokoksygdom og til børn over 5 år med akut forværring af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa.
 • Bør generelt ikke anvendes til patienter, som har haft senesygdomme relateret til behandling med quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med stor forsigtighed til patienter med epilepsi eller anden særlig risiko for kramper, idet midlet nedsætter krampetærsklen.
 • Forsigtighed ved brug til patienter med myasthenia gravis.
 • Bør gives med særlig forsigtighed til ældre, ved nedsat nyrefunktion, til organtransplanterede og ved samtidig behandling med glukokortikoider, fordi risikoen for fluorquinolon-induceret tendinitis og seneruptur kan forværres.
 • Patienter skal informere om:
  • at afbryde behandlingen ved første tegn på tendinitis eller seneruptur samt straks kontakte egen læge og aflaste afficerede ekstremitet.
  • at kontakte egen læge ved symptomer på neuropati, da ciprofloxacin bør seponeres for at hindre udvikling af irreversibel tilstand.
 • Patienter skal informeres om straks at kontakte:
  • Øjenlæge, hvis de oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
  • En læge, hvis de oplever pludselige mave--, bryst- eller rygsmerter.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør patienter i behandling med ciprofloxacin undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Eosinofili.
Artralgi.
Agitation, Hyperaktivitet, Svimmelhed.
Superinfektion med svampe.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Pseudomembranøs colitis.
Dyspnø, Hypotension, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Artritis.
Angst, Depression*, Dysæstesi, Hallucinationer, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Synkope, Tremor, Øget muskeltonus.
Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Høretab, Synsforstyrrelser**, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Levercellenekrose***, Pancreatitis.
Vasculitis.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Forværret myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneruptur.
Benign intrakraniel trykstigning, Gangforstyrrelser, Intrakraniel trykstigning, Koordinationsbesvær, Migræne, Psykose*.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Forhøjet INR.
Hypomani, Mani, Perifer neuropati.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Evt. med suicidale tanker eller adfærd.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme tendinitis og seneruptur (specielt akillessenen), af og til bilateralt.
 • Inflammation og rupturer af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for tendinopati er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med kortikosteroider.
 • Behandling medfører risiko for superinfektion med resistente bakterier og svampe.

Interaktioner

 • Ciprofloxacin øger AUC for tizanidin 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Jernpræparater hæmmer absorptionen af ciprofloxacin, og derfor bør ciprofloxacin og jern indtages med mindst 4 timers interval. Calcium, inkl. mælkeprodukter, samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter absorptionsfraktionen af ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin indtages 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter ovennævnte midler.
 • Ciprofloxacin kan øge plasmakoncentrationen af zolpidem, og samtidig brug frarådes.
 • Ciprofloxacin hæmmer den mikrosomale hepatiske metabolisering af theophyllin. Plasmakoncentrationen af theophyllin bør derfor kontrolleres, og dosis evt. nedsættes ved samtidig indgift af ciprofloxacin.
 • Ciprofloxacin har i enkelte tilfælde medført øget virkning af glibenclamid. Årsagen er ukendt.
 • Udskillelsen af methotrexat via nyrerne hæmmes, hvilket kan give forhøjede plasmakoncentrationer.
 • Dosisjustering af ropivacain, sildenafil, theophyllin og warfarin kan være nødvendig ved samtidig brug af ciprofloxacin.
 • Dosisreduktion af ciprofloxacin kan være nødvendig ved samtidig brug af diclofenac.
 • Sucralfat nedsætter AUC for ciprofloxacin med 90-95%, og sucralfat bør gives mindst 6 timer før ciprofloxacin.
 • Samtidig brug af glukokortikoider bør undgås, se Forsigtighedsregler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kan anvendes ved kortvarig behandling i 1. trimester. Der er data for ca. 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Da dyreforsøg hos juvenilt afkom hos primater har vist tegn på bruskskader, er der forbehold for anvendelse hos børn og nyfødte. Dette er dog aldrig med sikkerhed påvist i humane data, og validiteten af denne ekstrapolation er omdiskuteret. Behandling frarådes i 2. og 3. trimester.  

Referencer: 3718, 3717, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2,6%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Pseudomembranøs colitis er beskrevet hos et to måneder gammelt barn, hvor moderen indtog ciprofloxacin i 6 dage.
Generelt har fluorquinoloner ikke været anvendt til børn på grund af bekymring for skader på voksende led, som er set i dyreforsøg. Humane studier tyder dog ikke på en risiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

 

 

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase.
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.
 • Den tilsvarende humane topoisomerase er så forskellig fra gyrasen, at ciprofloxacin ikke har nogen virkning på de menneskelige cellers DNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ciprofloxacin er relativt bredspektret. 
  • Det er primært virksomt over for næsten alle gramnegative stave.
  • Det gælder således Enterobacteriaceae, hvor MIC ligger mellem 0,025 og 0,050 mikrogram/ml. 
  • Forekomsten af ciprofloxacinresistente enterobakterier er dog stigende i Danmark. 
  • Det er også virksomt over for de øvrige gramnegative stave, således:
   • Pseudomonas spp.
   • Aeromonas spp.
   • Pasteurella spp.
   • Haemophilus spp.
   • Campylobacter spp.
   • Legionella spp.
   • Acinetobacter spp.
   • Brucella spp.
    For disse mikroorganismer ligger MIC under 0,5 mikrogram/ml. 
  • Det er særdeles virksomt over for Neisseria meningitidis med MIC-værdier under 0,01 mikrogram/ml. 
  • Over for de grampositive bakterier er ciprofloxacin også effektivt med MIC-værdier på ca. 0,5-1,0 mikrogram/ml, dog med undtagelse af stafylokokker, enterokokker og pneumokokker, som må betegnes som resistente. 
  • Listeria monocytogenes og Corynebacteria er følsomme. 
  • Anaerobe bakterier er - bortset fra peptostreptokokker - resistente over for ciprofloxacin. 
  • De fleste Chlamydia trachomatis og Nocardia spp. er resistente. 
  • Øverste grænse for MIC for bakterier, som kan betegnes som fuldt følsomme over for ciprofloxacin, er 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 2-3 l/kg.
 • Metaboliseres til mindre aktive metabolitter
 • Plasmahalveringstid 4-7 timer.
 • Ca. 45% udskilles uændret gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes fra tyndtarmen. Biotilgængelighed 70-80%. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 008451
10 stk.
29,40 11,76
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 008707
20 stk.
31,70 6,34
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 008718
10 stk.
29,00 5,80
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 008740
20 stk.
34,30 3,43

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "Orion" Orion Pharma, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "Orion" Orion Pharma, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
C, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
C 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3717 Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations Paediatr Perinat Epidemiol 2009 23(1) 18-28 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228311


3718 Ziv A, Masarwa R, Perlman A el al Pregnancy Outcomes Following Exposure to Quinolone Antibiotics - a Systematic-Review and Meta-Analysis Pharm Res 2018 35(5) 109 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29582196

 
 

Revisionsdato

2019-05-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...