Neo-Mercazole®

H03BB01
 
 
Antithyroidt middel. Imidazolderivat.

Anvendelsesområder

Tyrotoksikose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 5 mg carbimazol. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Som retningslinjer kan anføres: 

  

Voksne 

 • Svære tilfælde. 20-60 mg dgl. fordelt på flere doser.
  I meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise op til 120 mg dgl.
  Dosis reduceres under kontrol af serum-thyroxin og triiodthyronin til vedligeholdelsesdosis på 2,5-20 mg dgl., typisk i løbet af 1-3 måneder med månedlige kontroller.
 • Lette tilfælde. Initialt 20 mg dgl.
  Vedligeholdelsesdosis. 2,5-10 mg dgl. Dosis på 15 mg eller mindre kan gives 1 gang dgl.

  

Børn og unge 3-17 år 

 • Sædvanlig initial dosis 0,2-0,5 mg/kg dgl. fordelt på 2 doser.
  Dosis reduceres til vedligeholdelsesdosis på baggrund af patientens respons.
  Der bør højst gives 30 mg dgl.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for et imidazolderivat.
 • Moderat til svær granulocytopeni.
 • Svært nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. Ved abnorm leverfunktion skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).
 • Pga. risiko for hypothrombinæmi bør tromboplastintid monitoreres særligt forud for operative indgreb.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled).
Hovedpine, Neuritis, Neuropati, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Myopati.
Ikke kendt Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning, Stomatitis.
Vasculitis.
Autoimmunt insulin syndrom, Exophthalmus, Forværret struma, Hypotyroidisme.
Angst.
Alvorlige hudreaktioner  (herunder Steven-Johnson’ syndrom, eksfoliativ dermatitis).
Angioødem.

* Ved myalgi bør plasma-kreatinkinase måles. 

  

Bivirkningerne skønnes at være dosisafhængige og tiltager specielt ved doser over 30 mg dgl. 

Interaktioner

 • Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.
 • Da carbimazol er en vitamin K-antagonist, kan virkningen af antikoagulantia blive forstærket.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi. Kvinder med graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. Patienter, som bliver gravide på en velreguleret carbimazolbehandling, bør som udgangspunkt ikke skiftes til anden behandling. Der er få specifikke data for carbimazol; dette metaboliseres imidlertid til thiamazol, og i det følgende er der ekstrapoleret fra eksponeringsdata for thiamazol: 

 

Der er kliniske data fra serielle observationer for mere end 3.000 gravide eksponeret for thiamazol tidligt i graviditeten. I disse studier er der overordnet set ikke tegn på en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, selv om en mindre overhyppighed synes mulig. Et nyt dansk studie angiver dog en høj misdannelsesfrekvens på 9,1% blandt omkring 1.100 eksponerede. Opgørelsen af disse data er foretaget på en måde, som ikke tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor

 

I en række kasuistikker og i to større epidemiologiske studier er der beskrevet en øget risiko for en særlig gruppe af misdannelser: Aplasia cutis, choanal atresi, esophagus atresi og omphalocele. Der er ikke tvivl om, at dette signal er reelt, men den absolutte risiko er i disse to opgørelser lav, omkring 1,5%. 

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke bekrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 90-100%.
 • Prodrug, der i organismen omdannes til det virksomme thiamazol, som har en plasmahalveringstid på 3-5 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration af thiamazol efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Begyndende virkning indtræder efter ca. 8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 171777
100 stk.
829,70 24,89
(B) overtrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 373478
100 stk.
827,00 24,81

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  5 mg

Præg:
Neo, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
overtrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...