Xalkori

L01XE16
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer.
 • ROS1-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer.

Crizotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg eller 250 mg crizotinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 2 gange dgl. 

Dosisreduktion eller behandlingspause kan være nødvendig ud fra tolerans og hæmatologiske parametre, se produktresumé. 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Moderat til svært nedsat leverfunktion: Dosisjustering er nødvendig.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min): 250 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år eller > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 250 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionen skal kontrolleres hver uge i de første 2 behandlingsmåneder, og derefter 1 gang månedligt samt efter behov.
 • Ved mistanke om pneumonitis skal behandlingen afbrydes, og ved diagnosticeret behandlingsrelateret pneumonitis skal behandlingen seponeres permanent.
 • Forsigtighed ved tidligere observeret QT-forlængelse.
 • Alle patienter skal under behandlingen løbende monitoreres for symptomer på hjerteinsufficiens.
 • Der er set synsfeltdefekt med synstab af grad 4 i kliniske studier med crizotinib. Ved nyligt opstået alvorligt synstab skal behandlingen seponeres, og oftalmologisk undersøgelse skal foretages.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Bradykardi, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Neuropati, Svimmelhed.
Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Øsofagitis.
Forlænget QT-interval, Hjerteinsufficiens, Interstitiel lungesygdom.
Hypofosfatæmi, Nedsat serum-testosteron.
Synkope.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrecyster.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation, Leverinsufficiens.
Nyresvigt.

Interaktioner

 • Potente CYP3A-hæmmere, fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af crizotinib, og kombinationen bør undgås.
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af crizotinib.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Behandling med midler, der kan give bradykardi eller forlænge QTc-intervallet, bør undgås, bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) samt moxifloxacin. Se Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ingen data for anvendelse under graviditet. 

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer tyrosinkinasereceptoren anaplastisk lymfomkinase (ALK).
 • Hæmmer også hepacyt vækstfaktor-receptor (HGFR).

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 42 timer.
 • Ca. 2,3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg 073313
60 stk. (blister)
48.879,30
(BEGR) hårde kapsler 250 mg 081305
60 stk. (blister)
48.879,30

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
CRZ, 200,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 200 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
CRZ, 250,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...