Stribild

J05AR09
 
 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne, som er: 

 • antiretroviralt behandlingsnaive
 • HIV-1-inficerede uden kendte mutationer forbundet med resistens mod de aktive indholdsstoffer.

 

HIV-infektion hos børn/unge i alderen 12-18 år med legemsvægt > 35 kg, som: 

 • er HIV-1-inficerede uden kendte mutationer forbundet med resistens mod de aktive indholdsstoffer og har oplevet toksicitet, der udelukker brug af anden behandling uden tenofovirdisoproxil.

 

Se endvidere Midler mod HIV


Bemærk: 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne og børn/unge 12-18 år med legemsvægt > 35 kg  

 • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.

 

Bemærk: 

 • Vedr. nedsat nyrefunktion, se Forsigtighedsregler.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) og ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år med legemsvægt < 35 kg.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Tidligere seponering af tenofovirdisoproxil pga. nyretoksicitet.
 • Samtidig behandling med:
  • alfuzosin
  • amiodoron
  • carbamazepin
  • ergotamin
  • lovastatin
  • midazolam
  • naturlægemidler med perikon
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • pimozid
  • rifampicin
  • sildenafil
  • simvastatin
  • triazolam.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 70 ml/min.
 • Bør seponeres ved udvikling af nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Cobicistat øger serum-kreatinin på grund af hæmning af den tubulære sekretion af kreatinin, uden at den renale glomerulære funktion påvirkes. De første 4 uger stiger kreatinin med ca. 15% pga. en hæmning af den tubulære sekretion af kreatinin. Uforholdsmæssigt store stigninger (> 25,5 mikromol/l ) samt stigning efter uge 4 bør udløse nærmere vurdering af GFR, fx ved Cr EDTA-clearance.
 • Ved serum-fosfat < 0,48 mmol/l (1,5 mg/dl) eller GFR < 70 ml/min revurderes nyrefunktionen inden for en uge, herunder også glucose og kalium i blodet samt glucose i urinen.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
 • Ved behandlingsskift fra efavirenz til elvitegravir hos patienter med nedsat metabolisering via CYP2B6 risiko for nedsat virkning af elvitegravir pga. efavirenz’s langvarige CYP3A-induktion.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypofosfatæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Obstipation.
Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Søvnløshed.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden, Pustuløst hududslæt, Urticaria, Vesikler.
Allergiske reaktioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Anæmi.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Depression, Myasteni, Suicidaladfærd.
Angioødem.
Fanconis syndrom, Nyresvigt, Proksimal renal tubulopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Lactacidose.
Myopati, Osteomalaci.
Interstitiel nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling. Er set i månederne efter start på antiretroviral behandling som led i immunrekonstitueringssyndrom.

Interaktioner

 • Samtidig brug af CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin og rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af cobicistat og eltegravir. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af lægemidler, der omsættes via CYP3A, fx alfuzosin, amiodaron, ergotamin, lovastatin, midazolam, pimozid, sildenafil (mod pulmonal arteriel hypertension), simvastatin og triazolam, kan medføre øgede plasmakoncentrationer af disse. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Bør ikke gives sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Derfor anføres der ingen interaktioner med disse.
 • Samtidig eller nylig brug af nefrotoksiske lægemidler bør undgås, fx aminoglykosider, amphotericin B, foscarnet, ganciclovir, interleukin-2 (aldesleukin) eller vancomycin. Hvis samtidig brug er uundgåelig, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Patienter med osteoporose bør ikke være i samtidig behandling med boostede proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre markant reduktion af BMD.
 • Ved samtidig brug af fluconazol, itraconazol eller posaconazol øges plasamakoncentrationen af disse, og maksimal dosis af itraconazol er 200 mg daglig. Plasmakoncentrationen af voriconazol kan enten øges eller nedsættes ved samtidig brug.
 • Ved samtidig behandling med hepatitis B-lægemidler, som indeholder ledipasvir/sofosbuvir eller velpatasvir/sofosbuvir, skal der udvises forsigtighed med hyppig monitorering af nyrefunktionen, idet koncentrationen af tenofovir øges.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). Der er ikke humane data for elvitegravir. Data for tenofovir disoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat, eller anvende anden sikker kontraception. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Kombinationspræparat. 

 

Elvitegravir og cobicistat 

 • Elvitegravir er en HIV-integrasehæmmer.
 • Cobicistat hæmmer nedbrydningen af elvitegravir og øger dermed virkningen af midlet
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

 

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere, der intracellulært omdannes til aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer, dog er data for elvitegravir baseret på tilstedeværelsen af cobicistat. 

  

Elvitegravir 

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 4 timer. 
 • Samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid øger AUC med 91%. 
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer. 
 • Ca. 95% udskilles med fæces.

  

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3 timer. 
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

  

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer. 
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer. 
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer. 
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

  

Tenofovirdisoproxil 

 • Prodrug af tenofovir. 
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25%. 
 • Samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid øger AUC for tenofovir med ca. 40%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer. 
 • Plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg 168038
30 stk.
13.929,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg

Præg:
GSI, 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...