Iclusig

L01XE24
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase, accelereret fase eller blastær fase med resistens eller intolerans over for dasatinib eller nilotinib, og hvor videre behandling med imatinib ikke er relevant, eller hvor patienten har T315I-mutation.
 • Philadelphiakromosompositiv (Ph+) akut lymfoblastær leukæmi (ALL) med resistens eller intolerans over for dasatinib, og hvor videre behandling med imatinib ikke er relevant.

  

Ponatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg ponatinib. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 45 mg 1 gang dgl. 

  

Bemærk: 

 • Behandlingen styres under kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt evt. tilkomst af pancreatitis og/eller forhøjelse af lipase/amylase. Dosis kan om nødvendigt reduceres til 30 mg eller 15 mg. Se produktresume.
 • Ingen erfaring vedr. patienter < 18 år.
 • Tabletten skal synkes hel. Må ikke knuses eller opløses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-50 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med tidligere myokardieinfarkt eller apopleksi, medmindre de potentielle fordele vurderes at overstige risikoen.
 • Kardiovaskulær behandling skal optimeres før behandlingsstart, og kardiovaskulær status skal overvåges og optimeres løbende under behandlingen.
 • Hypertension skal være velkontrolleret under behandlingen, og behandlingsophør skal overvejes, hvis hypertensionen ikke er kontrollerbar.
 • Patienter skal overvåges nøje for symptomer på blodpropsrelaterede hændelser, og behandlingen skal straks afbrydes, hvis disse symptomer opstår.
 • Pancreatitis og/eller alkoholmisbrug i anamnesen.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-lipase, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kulderystelser, Vægttab.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Pancreatitis, Stomatitis.
Angina pectoris, Apopleksi, Atrieflagren, Atrieflimren, Claudicatio intermittens, Dyb venetrombose, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Nedsat uddrivningsfraktion, Perifer iskæmi, Perifere arterielle tromboser, Perikardieansamling, Pleuraekssudat, Pneumoni, Pulmonal hypertension, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI), Væskeretention.
Leukopeni, Lymfopeni, Pancytopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Forhøjet serum-urat, Hedeture, Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Nakkesmerter.
Hyperæstesi, Hypæstesi, Letargi, Migræne, Paræstesier, Perifer neuropati, Talebesvær.
Alopeci, Ansigtsødem, Cellulitis, Eksfoliativ dermatitis, Folliculitis, Hyperkeratoser, Hyperpigmentering, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Sepsis.
Erektil dysfunktion.
Conjunctivitis, Periorbitalt ødem, Sløret syn, Synstab, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens, Miltinfarkt.
Arteriel trombose  (herunder nyrearteriestenose), Hypertensiv krise, Myokardieiskæmi, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Retinal blodprop.

Interaktioner

 • Ponatinib metaboliseres af CYP3A4. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af såvel potente hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice) som induktorer (fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon) af disse CYP-enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ponatinib hæmmer transportørproteinerne P-gp og BCRP in vitro. Derfor kan ponatinib øge terapeutisk virkning og bivirkning af samtidigt administrerede substrater af P-gp (fx digoxin, dabigatran, colchicin og pravastatin) eller BCRP (fx methotrexat, rosuvastatin og sulfasalazin).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 4268, 4269, 2790, 4388, 4264, 2789, 691, 4267, 2955, 2954, 692

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer den på Philadelphiakromosomet onkogene BCR/ABL inducerede tyrosinkinaseaktivitet.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • Udskilles primært via fæces.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg 399211
30 stk.
72.463,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg 465337
30 stk.
72.463,50
(BEGR) filmovertrukne tabletter 45 mg 137460
30 stk.
72.463,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
A5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
C7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  45 mg

Præg:
AP4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 45 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...