Esomeprazol "Stada"

A02BC05
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. S-enantiomer af omeprazol. Syrepumpehæmmer

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg esomeprazol (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 40 mg i.v. 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg i.v. 1 gang dgl.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt ≥ 20 kg. 10-20 mg i.v. 1 gang dgl.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt < 20 kg. 10 mg i.v. 1 gang dgl.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne og børn > 12 år. 20 mg i.v. 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Skift til oral behandling hurtigst muligt.
 • Gives som langsom i.v. injektion (over mindst 3 min.) eller som i.v. infusion (over 10-30 min.).
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Esomeprazol bør ikke anvendes samtidigt med nelfinavir.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Nedsat leverfunktion
 • Kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (ved parenteral administration).
Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Øget risiko for knoglebrud*.
Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Stomatitis.
Bronkospasme.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Artralgi.
Agitation, Depression, Konfusion.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Pancytopeni.
Gynækomasti.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Hallucinationer, Hepatisk encefalopati.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Colitis.
Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Esomeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af esomeprazol.
 • Esomeprazol nedsætter virkningen af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Esomeprazol nedsætter plasmakoncentrationen af clozapin ved induktion af CYP1A2.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af methotrexat og carbamazepin, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx moclobemid, diazepam og phenytoin, og dosisreduktion kan være nødvendig, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og dabrafenib.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af esomeprazol ved hæmning  af CYP2C19 og CYP3A4; halvering af esomeprazoldosis anbefales ved esomeprazoldoser > 20 mg dgl.
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af esomeprazol ved induktion af CYP2C19 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Ydermere er datamængden for omeprazol meget stor. 

Referencer: 4147, 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen specifikke data, men ud fra data for omeprazol skønnes den relative vægtjusterede dosis at være under 1%.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Esomeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,3 timer.
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 65% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af 1 hætteglas opløses i 5,2 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af 1 hætteglas opløses i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved stuetemperatur (højst 30°C), men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 40 mg  (PharmaCoDane) 413222
10 stk.
518,60 38,90

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


4147 Pasternak B, Hviid A Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects N Engl J Med 2010 363(22) 2114-23 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21105793

 
 

Revisionsdato

2019-01-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. marts 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...