Ibrance

L01XE33
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Behandling af hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer i kombination med 

 

Ved kombination med endokrin terapi skal behandlingen hos præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist. 

 

Palbociclib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 100 mg eller 125 mg palbociclib. 

Doseringsforslag

Voksne. 125 mg 1 gang dgl. i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause.  

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele, må ikke åbnes eller knuses.
 • Bør tages på omtrent samme tidspunkt hver dag i forbindelse med et måltid.
 • Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Child-Pugh C: Dosisreduktion til 75 mg 1 gang dgl. i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause.

Nedsat nyrefunktion 

 • Hæmodialyse: Erfaring savnes.

Forsigtighedsregler

 • Moderat eller stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Hududslæt.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning.
Forhøjede leverenzymer, Smagsforstyrrelser.
Epistaxis.
Tør hud.
Sløret syn, Tåreflåd, Øjentørhed.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for palbociclib med 85%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås.
 • Itraconazol øger AUC for palbociclib med 87%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås.

 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se Antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 uger efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og 14 uger efter afslutning af behandlingen. 

 
Fertilitet hos mænd

Mænd bør overveje sæddeponering før behandlingsstart. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  

 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer de cyklinafhængige proteinkinaser CDK4 og CDK6, hvorved tumorcellecyklus blokeres, og proliferation hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 46%.
 • Steady state efter ca. 8 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 29 timer.
 • Ca. 7% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 75 mg 399825
21 stk. (blister)
36.065,20
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 374450
21 stk. (blister)
36.065,20
(BEGR) hårde kapsler 125 mg 177199
21 stk. (blister)
36.065,20

Foto og identifikation

Hårde kapsler  75 mg

Præg:
PBC, 75,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6,3 x 17,5
hårde kapsler 75 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
PBC, 100,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange, Brun
Mål i mm: 6,9 x 18,9
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Hårde kapsler  125 mg

Præg:
PBC, 125,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 125 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...