Maxdosis som beslutningsstøtte

Revideret: 02.02.2023

Definition af maxdosis

Maxdosis for et lægemiddelstof er defineret som den højeste mængde af lægemiddelstoffet, der sædvanligvis anvendes i daglig klinisk praksis til en patient med en given alder, legemsvægt, legemsoverflade, nyrefunktion (GFR) og i visse tilfælde indikation. Ved fastlæggelse af maxdosis er der ikke taget hensyn til eventuelle lægemiddelinteraktioner eller om det er initial- eller vedligeholdelsesdosis. I sidstnævnte situation er maxdosis som hovedregel fastlagt ud fra den anvendte vedligeholdelsesdosis. Er initialdosis højere end vedligeholdelsesdosis, kan den være oprettet som en bolus. 

 

En række lægemiddelstoffer har anbefalede doseringer, som varierer afhængig af indikation. Der pågår pt. et arbejde med at få oprettet disse data i de tilfælde, hvor der er klinisk betydende forskel på maxdosis afhængig af indikation.  

 

Hvis den definerede tærskelværdi for maxdosis overskrides, udløses en advarsel. Formålet med advarslen er at få klinikeren til at vurdere, om ordinationen er korrekt eller ej. 

 

Maxdosis for et givent lægemiddelstof er fastlagt ved systematisk gennemgang af oplysninger om lægemiddelstoffer i Medicin.dk, suppleret med oplysninger fra bl.a. produktresumeer og relevante databaser.  

 

Det faglige indhold i maxdosis beslutningsstøtte systemet er udarbejdet af to farmaceuter fra medicin.dk og en gennemgående tilknyttet erfaren kliniker.  

 

Maxdosis er udarbejdet for: 

 • lægemiddelstoffer, der indgår i medicinpriser.dk inkl. historiske data 5 år tilbage.
 • lægemiddelstoffer, der kun findes som SAD-præparater.

Undtagelser

Der er en række undtagelser, fx:  

 • diagnostika
 • dialyse- og hæmodialysevæsker
 • infusionsvæsker i ATC-gruppe B05 (undtagen kalium)
 • medicinsk gas
 • parenteral ernæring
 • stoffer med udelukkende lokal virkning
 • vacciner
 • stærke vitaminer og mineraler
 • naturlægemidler (Lægemiddelstyrelsens liste).

 

Se en udførlig liste over undtagelser

Omregning og addering af doser

Modulet adderer alle doser af et lægemiddelstof i det aktuelle døgn og fremkommer med en advarsel, hvis den samlede dosis overskrider maxdosis.  

 

Der er udarbejdet et princip om brug af faktorer til omregning af maxdosis for forskellige administrationsveje af et lægemiddelstof. Faktoren for et lægemiddelstof til oral administration er altid defineret som 1,0, og faktorer for andre administrationsveje er beregnet i forhold til den orale maxdosis. Maxdosis modulet omregner alle doser for andre administrationsveje til orale doser vha. faktorerne for de andre administrationsveje.  

 

Modulet adderer derefter alle patientens doser, som kan omfatte såvel egentlig oral dosis, som omregnede orale doser.  

Kilder

Som kilder ved fastlæggelse af maxdoser er anvendt: 

 • Medicin.dk
 • Produktresumeer hos Lægemiddelstyrelsen
 • Produktresumeer hos EMA
 • Databasen Micromedex
 • Viden leveret af forfattere/referenter på pro.medicin.dk (udpegede af Lægevidenskabelige Selskaber i Danmark)

Opdateringer og ændringer

14. dages opdateringer fra medicinpriser.dk
Nye lægemiddelstoffer og administrationsveje indarbejdes i maxdosis, når de optages i medicinpriser.dk. 

 

Årlig revision
Forfatteres og referenters ændringer af dosering under den årlige revision af pro.medicin.dk kan medføre ændring i maxdosis.  

 

Andre ændringer
Når ændringer i produktresumeer, nationale behandlingsvejledninger o.a. medfører ændring af doseringsforslag på pro.medicin.dk, vurderes samtidig, om maxdosis skal justeres. 

 

Gå til toppen af siden...