Alkoholoverforbrug

Revideret: 14.06.2022

Overforbrug af alkohol 

Sundhedsstyrelsen opererer med 2 sæt genstandsgrænser (5688)

 

  • Højst 10 genstande/uge for kvinder og mænd giver lav risiko for tidligere end forventet død pga. alkoholrelateret sygdom.
  • Hyppigt indtag af mere end 4 genstande på samme dag (binge drinking) giver øget risiko for tidligere end forventet død pga. alkoholrelateret sygdom.

 

Ved indtag af 10 genstande fordelt over alle ugens 7 dage vil risikoen for tidligere død pga. alkoholrelateret sygdom være ca. 0,1 %, mens den vil være 1-2 %, hvis indtaget fordeles over 3 dage. Indtag over 10 genstande om ugen øger risikoen for begge køn, men med en kraftigere stigning for kvinder (5688).  

Overforbrug indebærer en øget risiko for udvikling af somatiske, psykiske eller sociale skader. Alkoholoverforbrug har en multifaktoriel baggrund (miljø, arv, sociale og psykologiske problemer, kulturelle faktorer, drikkevaner, drikkepres, samt - i nogle tilfælde - fysisk eller psykisk sygdom). 

 

Skadeligt brug af alkohol 

Er WHO's betegnelse for et alkoholforbrug, der medfører psykiske symptomer (fx tristhed, angst) og/eller fysiske symptomer (fx lever- eller pancreasaffektion), betinget af organpåvirkning. Hvis tilstanden er ledsaget af afhængighed, anvender man i stedet diagnosen alkoholafhængighed. 

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling 

Livsstilssamtale (brief intervention). Grundlaget for samtalen er "den motiverende samtale", som skal tilskynde patienten til at foretage en ændring i sit alkoholforbrugsmønster. Efter en kortlægning af alkoholforbrugets mængde og art samt fordeling i relation til tid på døgnet og ugedage, aftales målsætning om nedbringelse af den forbrugte mængde alkohol. Det klarlægges hvor og hvornår mv., der kan bruges alkohol. Der aftales desuden kontroller til afklaring af, om patientens målsætninger med nedbringelse af alkoholforbruget holder. 

 

Farmakologisk behandling 

Anticravingmidler. Acamprosat kan tilbydes overforbrugere, der har udviklet enkelte symptomer på afhængighed uden at opfylde alle kriterier, hvis overforbruget er startet efter 30-årsalderen, og især hvis patienten ved siden af sit overforbrug af alkohol har en personlighed med ængstelige træk. 

Disulfiram kan hos nogle patienter benyttes i en overgangsperiode, hvis patienten ønsker at øge sandsynligheden for totalafholdenhed i perioden. 

 

Man bør stile mod en behandlingstid på mindst 6 måneder, men acceptere, at det ikke er muligt hos alle. Det er vigtigt at have øje for, at overforbruget ikke er sekundært til anden psykisk lidelse, som i så fald må adresseres samtidigt. En forudsætning for at behandlingen lykkes, er, at patienten erkender problemet og er motiveret for at gøre noget ved det. Ofte vil de sekundære skader til alkoholoverforbruget svinde af sig selv, når alkoholindtaget mindskes. Ellers må de behandles sideløbende. 

Referencer

5688. Sundhedsstyrelsen. Teknisk notat om risiko ved alkoholforbrug. SST. 2022, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Alkohol/Teknisk-notat-om-risiko-ved-alkoholindtag_final.ashx (Lokaliseret 18. maj 2022)