Zyvoxid

J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg linezolid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg linezolid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 600 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.

  

Parenteralt 

 • Voksne. 600 mg som i.v. infusion over 30-120 min. 2 gange i døgnet.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage. 

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • pethidin
  • buspiron

medmindre blodtrykket overvåges intensivt.  

 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion og ved nedsat krampetærskel.
 • Natriumindhold

En 300 ml's infusionspose (600 mg) indeholder 5 mmol natrium, som svarer til 293 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Hypertension.
Anæmi, Eosinofili, Forhøjet LDH, Leukocytose, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Forhøjet faste-plasma-glucose, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypoproteinæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Candidiasis.
Forhøjet carbamid, Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis, Stomatitis.
Arytmier, Flebitis, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis.
Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi, Påvirkning af blodglucose.
Hypæstesi, Kramper, Paræstesier.
Dermatitis.
Nyresvigt, Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis, Pseudomembranøs colitis.
Pancytopeni.
Ikke kendt Knoglemarvsdepression.
Lactacidose.
Perifer neuropati, Serotoninsyndrom.
Alopeci, Bulløs dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Neuritis optica, Synsforstyrrelser, Synstab.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid
  kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka.
 • Linezolid kan nedsætte metaboliseringen af pseudoephedrin.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er næsten 100%.
 • Efter oral indgift af 600 mg nås maksimal plasmakoncentration på ca. 20 mg/l efter ca. 2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren, hvor der opnås koncentrationer på ca. 70% af plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres i leveren ved oxidation til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Infusionsvæske: pH 4,4-5,2. 


Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 600 mg
Andre:
Citronsyre : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Glucose : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 600 mg
Natriumcitrat : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg 007424
30 stk. (blister)
25.904,60 1.726,97
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 007378
10 x 300 ml
8.646,90 1.729,38

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Accord" Accord, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Krka" KRKA, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Orion" Orion Pharma, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Sandoz" Sandoz, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Teva" TEVA, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
ZYV, 600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,8 x 18,6
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...