Kodein "SAD"

R05DA04
 
 

Opioidagonist med hostestillende og analgetisk virkning. 

Anvendelsesområder

 • Hostestillende, især tør hoste.
 • Svage til moderate smerter fortrinsvis sammen med fx ASA, paracetamol eller NSAID.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken - delekærv) indeholder 23,95 mg codeinphosphathemihydrat svarende til 25 mg codeinphosphatsesquihydrat. 

Doseringsforslag

Smerter 

 • Akutte smerter. Voksne. 25-50 mg efter behov højst 4 gange dgl., med fordel sammen med fx ASA eller paracetamol.
 • Ved simple kroniske smertetilstande, fx artrose, kan gives op til 200 mg dgl., men ved behov for dosering flere gange om dagen bør langtidsvirkende opioid foretrækkes.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 


Hostestillende 

 • Voksne. 25-50 mg 1-3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn under 12 år eller til børn 12-18 år med nedsat lungefunktion.
 • Må ikke anvendes mod smerter til børn 12-18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø.
 • Dosisjustering ved nedsat leverfunktion.
 • Ved nedsat nyrefunktion nedsættes dosis ved:
  • GFR 10-50 ml/min. til 75% af normaldosis
  • GFR under 10 ml/min. til 50% af normaldosis.

Kontraindikationer

 • Må ikke gives til børn under 12 år pga. risiko for opioidtoksicitet eller børn 12-18 år med nedsat lungefunktion. Specielt frarådes anvendelse ved bronchitis hos børn, da der er fare for sekretstagnation ved dæmpning af hosterefleksen.
 • Må ikke anvendes mod smerter til børn 12-18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Ultrahurtig CYP2D6-metaboliseringsevne (CYP2D6 ultrarapid metabolisers) pga. risiko for opioidtoksicitet.

Forsigtighedsregler

 • Respirationsinsufficiens
 • Astma
 • Bronchitis med rigeligt ekspektorat
 • Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Manglende terapeutisk effekt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension, Respirationsdepression.
Eufori, Kramper.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Afhængighed af midlet.
Pancreatitis.
Allergiske reaktioner.
Nefrotoksicitet.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Codeins CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol.
 • Kombination med CYP2D6-hæmmere vil hæmme codeins metabolisering til morphin og reducere den analgetiske virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 4-5%. Resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser er ikke konsistente. Enkelte undersøgelser har fundet øget forekomst af henholdsvis læbe-ganespalte, luftvejs- og hjertemisdannelser. Bør derfor ikke anvendes i 1. trimester. Bør endvidere ikke anvendes kort tid før fødslen på grund af risiko for abstinenssymptomer hos barnet. 

Referencer: 3711, 3876, 3875

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enkeltdoser kan anvendes, men amning bør undgås ved langtidsbehandling. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 8%. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morphin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioid. Codein er en selektiv agonist til µ-opioidreceptorerne, men med svagere affinitet i forhold til morphin. Den analgetiske virkning skyldes muligvis omdannelsen til morphin. 
Codein nedsætter hosterefleksen gennem påvirkning af hostecenteret i medulla oblongata. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50% på grund af førstepassage-metabolisme, 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morphin.
 • Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morphin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af præparatet. Plasmahalveringstid 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 25 mg 746222
100 stk

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3875 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study Eur J Clin Pharmacol 2011 67(12) 1253-61 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21656212


3876 Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J et al Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects Am J Obstet Gynecol 2011 204(4) 314 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21345403

 
 

Revisionsdato

2018-08-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...